Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Det här behöver du veta om avtalsrörelsen

Avtal 2023

Industrins parter har den 31 mars träffat nya avtal. Avtalen sträcker sig från 1 april 2023 - 31 mars 2025.

Industrins avtalsförhandlingar är klara och nya kollektivavtal är på plats. 

 • Avtalen som Teknikföretagen har tecknat med IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna gäller från och med den 1 april 2023 till och med den 31 mars 2025. 

 • Avtalsvärdet för de nya avtalen är 7,4 procent och är uppdelade på två olika perioder. 

 •  Den första lönerevisionen ska göras den 1 april 2023 och den andra den 1 april 2024. 

 • Extra ökning av kollektivavtalens lägsta löner år 2023.

 • Det finns en insamlingsmodell för IF Metall år 2024.
 • Avtalen innehåller också avsättningar till deltidspension 

Mer ingående information och de nya kollektivavtalen i sin helhet kommer du som medlem hitta i Arbetsgivarguide inom kort. Under april kommer vi också anordna både fysiska och digitala avtalsinformationsträffar där vi går igenom avtalen med dig som medlemsföretag. Du hittar alla tillfällen och anmäl dig här. 

Teknikavtalet - IF Metall

Här hittar du en summering av Teknikavtalet med IF Metall.

Löner

Om de lokala parterna inte kommer överens om annan tidpunkt bildas för Teknikavtalet IF Metall en pott om 

 • 4,1 procent den 1 april 2023 och
 • 3,1 procent den 1 april 2024

I många fall är det bra att hantera individgarantin vid fördelning av lönepotten.

Vid revision den 1 april 2024 är den lägsta månadslönen som används vid beräkningen av potten 28 211 kr.

Observera att modellen med lägsta beräkningslön alltså endast gäller vid revisionstillfället 2024. Det är även viktigt att notera att avtalet denna gång inte innehåller någon bestämmelse om löneöversyn. 

Om de lokala parterna inte träffar annan överenskommelse ska

 • lägsta löneökning för en heltidsanställd vid en avstämning för perioden 1 april 2023 till och med den 1 juni 2023 vara 700 kr och
 • lägsta löneökning för en heltidsanställd vid en avstämning för perioden 2 juni 2023 till och med den 1 juni 2024 vara 525 kr.

Lägsta lönerna för arbetare kommer per den 1 april 2023 att öka med 1 350 kr. Lägsta lönerna kommer den 1 april 2024 räknas upp med 3,1 procent. Genomslag på utgående löner ska avräknas från potten. Avtalen kommer inom kort att uppdateras med aktuella belopp.

Deltidspension 

 • Den 1 april 2024 ökas avsättningar till deltidspension med 0,2 procentenheter. Efter ökningen motsvarar den totala avsättningen till deltidspension 2,6 procent. 

Allmänna anställningsvillkor

 • Föräldraledighet under huvudsemesterperioden: En anställd som vill vara föräldraledig under perioden juni till augusti ska ansöka om sådan ledighet senast den 1 april. För att ett sådant krav ska gälla måste dock arbetsgivaren senast den 15 mars ha begärt detta. Om det föreligger särskilda skäl kan arbetstagaren lämna in eller ändra sin ansökan om föräldraledighet vid ett senare tillfälle, dock så snart som möjligt.
 • Framskjuten uppsägningstid: Om en anställd är ledig med graviditetspenning och blir uppsagd på grund av arbetsbrist, börjar uppsägningstiden löpa vid den tidpunkt då den anställde helt eller delvis återgår i arbete eller, om det är tidigare, skulle ha återgått i arbete enligt sin ansökan om föräldraledighet. Bestämmelsen gäller för ledighet med graviditetspenning från och med den sextionde dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse och under förutsättning att den anställde har ansökt om föräldraledighet när ledigheten med graviditetspenning inleds.

Information om nya avtalet i arbetsgivarguiden (kräver inloggning)

Visa mer

 

Teknikavtalet - Unionen & Sveriges Ingenjörer

Här hittar du en summering av Teknikavtalet med Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Löner

Om de lokala parterna inte enas om annat ska lönerevision genomförs den 1 april 2023 och den 1 april 2024.

Om de lokala parterna inte kommer överens om något annat ska lönerna för Unionens medlemmar vid företaget öka med

 • 3,9 procent per den 1 april 2023
 • 3,1 procent per den 1 april 2024

Arbetsgivaren har möjlighet att ensidigt inom en ram om plus/minus en fjärdedel av värdet per lönerevision, vikta om värdet mellan lönerevisionerna.

Om de lokala parterna inte träffar annan överenskommelse ska

 • lägsta löneökning för en heltidsanställd vid en avstämning för perioden 1 april 2023 till och med den 1 juni 2023 vara 700 kr och
 • lägsta löneökning för en heltidsanställd vid en avstämning för perioden 2 juni 2023 till och med den 1 juni 2024 vara 525 kr. 

Lägsta lönerna för tjänstemän inom Unionens avtalsområde kommer per den 1 april 2023 att öka med 1 350 kr. Lägsta löner kommer den 1 april 2024 räknas upp med 3,1 procent. Genomslag på utgående löner ska avräknas från det ekonomiska utrymmet. Avtalen kommer inom kort att uppdateras med aktuella belopp.

Deltidspension

Avsättning till deltidspension ökas med 0,2 procentenheter den 1 april 2023 och 0,2 procentenheter den 1 april 2024. Efter ökningen motsvarar den totala avsättningen till deltidspension 2,1 procent. 

Information om nya avtalet i arbetsgivarguiden (kräver inloggning)

Visa mer

 

Tekniktjänsteavtalet - Unionen & Sveriges Ingenjörer

Här hittar du en summering av Tekniktjänsteavtalet med Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Löner

Om de lokala parterna inte enas om annat ska lönerevision genomföras den 1 april 2023 och den 1 april 2024.

Om de lokala parterna inte kommer överens om något annat ska lönerna för Unionens medlemmar vid företaget öka med

 • 4,1 procent per den 1 april 2023
 • 3,1 procent per den 1 april 2024.

Arbetsgivaren har möjlighet att ensidigt inom en ram om plus/minus en fjärdedel av värdet per lönerevision, vikta om värdet mellan lönerevisionerna.

Lägsta lönerna för tjänstemän inom Unionens avtalsområde kommer per den 1 april 2023 att öka med 1 350 kr. Lägsta löner kommer den 1 april 2024 räknas upp med 3,1 procent. Genomslag på utgående löner ska avräknas från det ekonomiska utrymmet. Avtalen kommer inom kort att uppdateras med aktuella belopp.

Deltidspension

Den 1 april 2024 ökas avsättningar till deltidspension med 0,2 procentenheter. Efter ökningen motsvarar den totala avsättningen till deltidspension 1,4 procent.

Information om nya avtalet i arbetsgivarguiden (kräver inloggning)

Visa mer

Senaste nytt


Industriavtalet och lönebildningen i Sverige

Utbudsstörningar i spåren av Coronapandemin har följts av ett ryskt anfallskrig mot Ukraina. Stigande inflation bekämpas av centralbanker med räntevapnet samtidigt som Sverige och stora delar av Europa kastats in i en energikris. Inverkan på hushåll, byggande och industri visar sig mer och mer och ekonomin är på väg in i en lågkonjunktur.

Den lönebildningsmodell som gäller för svensk arbetsmarknad och som arbetsmarknadens parter följt sedan tecknandet av Industriavtalet år 1997 utgår ifrån att den internationellt konkurrensutsatta sektorn, som är avgörande för Sveriges välstånd tecknar avtal först. Det avtalet utgör ett ”kostnadsmärke” som sedan utgör en norm inom vilken övriga parter på arbetsmarknaden ska hålla sig. I  tider av stor osäkerhet har Industriavtalet varit en stabiliserande faktor. 

Modellen med ett normerande Industriavtal som sluts mellan Industrins arbetsgivarorganisationer och dess fackliga motparter, stöds av både arbetsgivare och ledande fackförbund på svensk arbetsmarknad. Innan Industriavtalets tillkomst präglades lönebildningen i Sverige under flera årtionden av höga nominella löneökningar, otaliga arbetsmarknadskonflikter, förlorad konkurrenskraft för företagen  och mycket låga reallöneökningar.  För att säkerställa att avtalen på den övriga arbetsmarknaden håller sig inom ramen för industrins normerande avtal har Medlingsinstitutet en nyckelroll.

Så fungerar kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse om anställningsvillkor mellan en facklig organisation och en enskild arbetsgivare eller ett arbetsgivarförbund. Ett viktigt syfte med kollektivavtal är att få arbetsfred, det vill säga att förhindra strejker och andra konfliktåtgärder på arbetsmarknaden.

Varje kollektivavtal är ett resultat av förhandling mellan avtalets parter och reglerar bland annat löner, allmänna villkor om formerna för anställning, sjukdom, semester, övrig ledighet och arbetstid samt försäkringsskydd. Kollektivavtalens bestämmelser är specifikt framtagna och anpassade för en viss bransch så att förutsättningarna ska bli så bra som möjligt. Det finns ofta möjlighet att på företagsnivå enas om avvikelser från kollektivavtalets bestämmelser.

Det finns fler än 680 kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor tecknade mellan arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer, inom såväl det privata näringslivet som inom stat, kommuner och regioner.

Visa mer


Våra kollektivavtal

Teknikföretagen tecknar konkurrenskraftiga kollektivavtal för våra 4 300 medlemsföretag. Våra kollektivavtal för arbetare och tjänstemän innehåller bestämmelser om löner, arbetsvillkor, pension och mycket annat. Hos oss på Teknikföretagen finns kollektivavtal som passar både produktfokuserade teknikföretag och företag fokuserade på tekniktjänster.

I Teknikföretagen ingår två arbetsgivarföreningar, Teknikarbetsgivarna och Tekniktjänstearbetsgivarna. Teknikarbetsgivarna tecknar kollektivavtal med IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna (Teknikavtalen). Tekniktjänstearbetsgivarna tecknar kollektivavtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer (Tekniktjänsteavtalet).

Medlemmar i Teknikföretagen kan ladda ner kollektivavtalen från Arbetsgivarguiden.

Länkar

Mer på Teknikföretagen /Arbetsgivarguiden/

Arbetsgivarguiden

Mer på Internet https://www.industriradet.se/

Industrirådet

Mer på Internet https://www.mi.se/

Medlingsinstitutet

 

Vid frågor, kontakta