Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Sakområden

Teknikföretagen verkar för hållbar tillväxt och investeringar för svenska bolag. Tillsammans kan vi stärka den svenska teknikindustrins – och Sveriges – internationella konkurrenskraft


Digitalisering & cybersäkerhet
Digitaliseringen skapar möjligheter för höjd produktivitet, nya affärsmöjligheter och är en möjliggörare för ökat miljö- och hållbarhetsarbete. För en optimal utväxling av digitaliseringens möjligheter behöver Sverige en fungerande digital infrastruktur, ökad tillgång till spetskompetens och satsningar inom cybersäkerhet.
Energi & Klimat
Klimatomställningen pågår nu! För att den ska lyckas är det direkt avgörande att industrin och transporterna elektrifieras. Till det kommer Sverige behöva mer än fördubbla produktionen av fossilfri el fram till år 2045. Men det kräver att regeringen visar internationellt ledarskap genom att utveckla en klimatpolitik som skapar tillväxt och konkurrenskraft samtidigt som den uppfyller klimatmålen.
EU & internationellt
Internationell handel har en avgörande betydelse för svenska teknikföretag och Sverige i stort. Genom handel skapas förutsättningar för specialisering och storskalighetsfördelar. Det har bidragit till utvecklingen av alltmer avancerade produkter och komponenter, mer valfrihet för konsumenter, ökade investeringar och satsningar på forskning och utveckling. Svenska teknikföretag är integrerade i globala värdekedjor och importerar insatsvaror för förädling och vidare export.
Forskning & innovation
Sveriges roll som ledande forsknings- och kunskapsnation är stark, men kan inte tas för given. Sverige behöver öka investeringarna i forskning och innovation och inta en mer strategisk inriktning för att säkra Sveriges plats i den globala kapplöpningen om framtidens teknik.
Handel & exportfrämjande
Teknikföretagen vill underlätta och öka svensk teknikexport och skapa ett ändamålsenligt handelsfrämjandesystem. Det statliga främjandet behöver samordnas, effektiviseras och fokuseras samt utgå från företagens behov för att kunna genomföra affärsnära aktiviteter.
Hållbar produktion
I Sverige finns goda förutsättningar för hållbar produktion, men vi är inte ensamma om att vilja ta ledartröjan. För att vi ska behålla vår ledande position behöver vi satsa offensivt.
Hållbarhet
Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet är viktiga affärsstrategiska frågor. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för att lösa samhällsutmaningar och bidra till bättre liv, hälsa och miljö.
Kompetensförsörjning
Sveriges konkurrensfördel är ett högteknologiskt kunnande. Tillgång till rätt teknisk kompetens är helt avgörande för företagens möjlighet att växa och investera i Sverige. Många av Teknikföretagens medlemmar har svårt att hitta den kompetens de behöver för sin verksamhet och för att Sverige ska kunna vara världsledande inom nya teknikområden. De snabba teknikskiftena gör att allt fler kommer att behöva bygga på sin kunskap under yrkeslivet.
Näringspolitik
Sveriges framtid är nära sammankopplad med teknikföre­tagens framtid. Dels för att Sveriges arbetsmarknad och välstånd är beroende av dessa företags framgång, dels för att det är industrins lösningar som också kommer att vara lösningarna på samhällsutmaningarna. En näringspolitik för hållbar tillväxt och global konkurrenskraft är avgörande.
Produktregler & standardisering
Den inre marknaden är idag världens största gränsfria ekonomiska samarbetsområde och en tillväxtmotor för handel, investeringar och kapitalflöden. Förutsättningen för denna framgångshistoria är att man inom EU lyckats enas om gemensamma regler för varor och tjänster. Detta har gjort det möjligt för tillverkare att utforma en vara för hela EU i stället för som tidigare när varor skulle vara anpassade till 28 olika medlemsstaters regelverk.
Standardavtal
Standardavtal Premium är en prenumerationstjänst där ni får tillgång till de mest använda standardavtalen inom teknikindustrin som de välkända nordiska villkoren NL 17 och NLM 19, och Orgalims alla standardavtal för internationella affärer.