Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Standardavtal

Standardavtal, eller allmänna bestämmelser, är formaliserade avtalsvillkor som reglerar vanligt återkommande frågor för olika typaffärer. Det kan röra sig om allt från produktleveranser, leveranser med montage, service och reparationer till montageövervakning och konsultuppdrag. Senaste nytt


Om sakområdet

Standardavtal, eller allmänna bestämmelser, är formaliserade avtalsvillkor som reglerar vanligt återkommande frågor för olika typaffärer. Det kan röra sig om allt från produktleveranser, leveranser med montage, service och reparationer till montageövervakning och konsultuppdrag. 

Att ingå ett affärsavtal medför ofta juridiska risker och det är därför inte rimligt att i den löpande verksamheten förhandla samtliga villkor för alla affärer. Standardavtal underlättar den löpande kontraktshanteringen på ett rationellt, smidigt och kostnadseffektivt sätt. Flera av standardavtalen utgör i det närmaste branschpraxis vilket medför att den juridiska riskexponeringen minskar väsentligt.

Standardavtalen är framtagna av våra affärsjurister i samarbete med nordiska och europeiska jurister som är verksamma inom teknikindustrin. De utomnordiska bestämmelserna tas fram och uppdateras inom ramen för den europeiska organisationen Orgalim. Genom prenumerationstjänsten Standardavtal Premium får du tillgång till dessa standardavtal. 

I vår webbshop finns standardavtal i pappersform, digitala modellavtal och affärsjuridiska böcker att köpa.

Teknikföretagen är exklusiv återförsäljare av Orgalims standardavtal och andra kontraktshjälpmedel i Sverige. 


Prenumerationstjänsten Standardavtal Premium

Det är viktigt att välja rätt avtal beroende på vilken typ av produkt eller tjänst och vilken marknad affären avser. Standardavtal Premium är en särskild betaltjänst som ger dig tillgång till de flesta standardavtal som du och ditt företag behöver i er köp- och försäljningsverksamheten.

I tjänsten Standardavtal Premium ingår ett 30-tal av de viktigaste standardavtalen för olika åtaganden och geografiska tillämpningsområden, och finns på flera språk såsom engelska, tyska, franska och spanska. 

Alla standardavtal är utformade för att kunna användas oavsett om företaget är säljare eller köpare i affären, och för att undvika att nya avtal behöver skrivas vid varje nytt tillfälle. Det gör köp- och säljprocessen effektiv och affären konkurrenskraftig. 

När företaget tecknat en prenumration får du och dina kollegor fri tillgång till och kan ladda ner avtalen i pdf-format. Avtalen kan antingen bifogas digitalt tillsammans med dina offerter, beställningar eller andra elektroniska dokument, eller skrivas ut som pappersbilaga. Här hittar du alla Standardavtal som ingår i tjänsten.

Prenumerationstjänsten är tillgänglig för alla, och våra medlemsföretag har 50 % rabatt.

Beställ Standardavtal Premium

Priser & villkor

Årsavgiften för Standardavtal Premium beror på om ert företag är medlem i Teknikföretagen och på hur många personliga användare ni har behov av på företaget. Koncernlicenser gäller dock för ett obegränsat antal personliga användare.

Pris

Användare

Medlemsföretag

Icke-medlem

1-5 st 2.200 kr 4.400 kr
6-15 st 4.400 kr 8.800 kr
16+ st 10.900 kr 21.800 kr
Koncernlicens* 43.600 kr 65.400 kr

Samtliga priser exklusive mervärdesskatt.

* Koncernlicens kan tecknas av moderbolag och omfattar samtliga dotterbolag. Vad som är att anse som dotterbolag följer av definitionen i 1 kap.11 § aktiebolagslagen. Årsavgift för medlemsföretag gäller om beställande moderbolag är medlem i Teknikföretagen.

 

Villkor

Standardavtal Premium är en betaltjänst och en prenumeration. Som prenumerant följer därför ett antal villkor för hur tillgången till avtalen är reglerad. 

Omfattningen av prenumerantens nyttjanderätt
Under prenumerationstiden får prenumeranten i sin egen verksamhet, med de begränsningar som följer av det antal användare för vilka prenumerationsavgift erlagts, fritt utnyttja de dokument som omfattas av tjänsten. Vid koncernlicens gäller ingen sådan begränsning av antalet användare. Utskrift av dokument är tillåten.

Intranätsanvändning medges ej. Dokument får inte via internet eller på annat sätt göras allmänt tillgängligt och inte heller tillhandahållas tredje part mot ersättning. Prenumeranten får inte sedan prenumerationen upphört lagra dokument i elektronisk form. Detta gäller vid fall av koncernlicens även dotterbolag.

Prenumeranten
Som prenumerant räknas endast det företag (den juridiska person) som gjort beställningen. Endast svenska företag kan teckna prenumerationer.  

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura med 30 dagars betalningsfrist. Observera att betalningsmottagare är Svenskt Näringslivs Service AB.

Återbetalning
Förändringar i prenumerantens organisation, minskning av antalet användare hos prenumeranten eller annan liknande omständighet berättigar inte till återbetalning av prenumerationsavgiften.

Ökning av antalet användare
Vill prenumeranten öka antalet användare under löpande prenumerationsperiod eller teckna koncernlicens, får prenumeranten teckna ny årspenumeration, varvid avgiften för det gällande prenumerationen räknas av i proportion till den återstående prenumerationstiden.

Avtalstid
Prenumerationen gäller i ett år från den månad som beställningen gjordes. Faktura för ny period skickas ut årligen. Om betalning sker förlängs prenumerationen med ett år utan ytterligare åtgärd. För att avsluta prenumerationen, vänligen kontakta standardavtal@teknikforetagen.se

Ansvarsbegränsning
Teknikföretagen gör sitt bästa för att de leveransbestämmelser och andra kontraktshjälpmedel (Produkterna) som ingår i Standardavtal Premium (Tjänsten) är tillgängliga för prenumeranten och att Tjänsten i övrigt fungerar.

Teknikföretagen friskriver sig dock från allt ansvar för konsekvenserna av brister i Tjänstens funktion. Teknikföretagen ansvarar således inte för direkta eller indirekta förluster som kan uppstå till följd sådana brister. Med indirekta förluster avses bl.a., men är inte begränsade till, utebliven vinst, förlorad nytta och uteblivna affärsmöjligheter.

Samma begränsning av Teknikföretagens ansvar gäller för fel och brister i avfattningen och utformningen av Produkterna och av den information som tillhandahålls på Tjänstens webbsidor.

Visa mer

 

Beställ Standardavtal Premium

Vanliga frågor

Hur används standardavtal?

Standardavtal kan aldrig ersätta det individuella avtalet som behövs för varje affär utan är ett komplement – ett hjälpmedel. För att ett standardavtal ska bli en del av avtalet, behöver parterna komma överens om det. Det är därför viktigt att bifoga standardavtalet till offerten eller beställningen.

Enklast sker detta genom att prenumerera på Standardavtal Premium. I Standardavtal Premium ingår ett 30-tal olika standardavtal för olika åtaganden, geografiska områden och olika språkversioner i pdf-format.

Visa mer

 

Vilka standardavtal ingår?

Du hittar alla aktuella standardavtal i vår avtalsportal.

Visa mer

 

Finns det fler språkversioner än de som ingår i tjänsten?

Vissa standardavtal finns utgivna på andra nordiska språk utöver de som finns listade på sidan med standardavtalen. Exempel är NL- och NLM-bestämmelserna som beroende på utgivningsår, i varierande omfattning, är utgivna på andra nordiska språk.

Om du önskar tillgång till dessa och andra standardavtal i språkversioner som inte är angivna hänvisar vi till våra nordiska systerorganisationer.

Visa mer

 

Går det att beställa avtalen i pappersformat?

Standardavtalen kan även beställas i pappersform från Teknikföretagens webbshop. Därifrån kan du också beställa vissa modellavtal och andra kontraktshjälpmedel för exempelvis återförsäljar- och licensavtal som inte ingår i Standardavtal Premium.

Visa mer

 

Får vi publicera avtalen vidare?

Det är inte tillåtet att publicera villkoren på en egen webbplats eller göra dem tillgängliga på internt nätverk. Tjänsten kräver att varje medarbetare som behöver tillgång till standardavtalen har en egen licens. 

Visa mer

 

Beställ Standardavtal Premium

Kostnadsfria avtal

Teknikföretagen tillhandahåller kostnadsfritt ett antal välkända standardavtal som är vanligt förekommande inom teknikindustrin. Dessa är anpassade för nordiska affärer och finns i vår avtalsportal.

Standardavtalen NL 17, NLM 19 och NLS 19 finns tillgängliga på svenska för användning oavsett om du är abonnent av Standardavtal Premium eller inte. NLS 19 finns även tillgänglig på engelska.

Välj mellan att länka till aktuellt avtal eller ladda ner dem för att skriva ut i pappersformat. Däremot får du inte publicera villkoren på egen webbplats eller göra dem tillgängliga på internt nätverk.

Det förekommer att företag hänvisar till NL-, NLM- och NLS-bestämmelserna på sin webbplats och har länkar till motsvarande villkor i vår avtalsportal. Det kan leda till problem när nya versioner av bestämmelserna publiceras på vår hemsida och tidigare hänvisningarna blir då felaktiga. Det är därför viktigt att bevakar när nya villkor publiceras. Vi har emellertid som regel att under en övergångsperiod behålla den äldre versionen av motsvarande leveransbestämmelse i samband med att en ny version publiceras.

De engelska versionerna av NL 17 och NLM 19 i digitalt format är endast tillgängliga för prenumeranter av Standardavtal Premium. Lägg märke till att dessa översättningar har tagits fram främst för att avtalen ska kunna förstås och användas i nordiska företag som har utländska ägare. De är inte tänkta att användas i utomnordisk handel. För sådan internationell handel är det lämpligare att använda standardavtalen Orgalim S 2022 respektive Orgalime SI 14.

Som prenumeration har du tillgång till ett 30-tal av det vanligaste förekommande standardavtalen med flertalet språkversion.

Beställ Standardavtal Premium

Beställ prenumeration

Standardavtal Premium är en betaltjänst som löper årsvis. Tjänsten är tillgänglig för alla företag, oavsett om ni är medlemmar i Teknikföretagen eller inte. Prenumerationen ger tillgång till alla våra standardavtal i vår avtalsportal och kan fritt användas i företagets köp- och säljverksamhet.

Tack för din beställning, vi återkommer inom kort med inloggningsuppgifter. Vid frågor, maila till standardavtal@teknikforetagen.se.
{{apiErrorMessage}}

Priser och villkor hittar du här