Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Kollektivavtal

Teknikföretagen skapar, värnar och utvecklar konkurrenskraftiga kollektivavtal. Vi är den främsta företrädaren för svensk industri, medskapare av Industriavtalet och tecknare av konkurrenskraftiga kollektivavtal för våra 4 500 medlemsföretag.

Industriavtalet och lönebildningen Våra kollektivavtal

Senaste nytt


Om sakområdet

Teknikföretagen är med sin starka roll på arbetsmarknaden en institution i samhället och en maktfaktor i näringslivet. Vi efterlever inte bara regler, vi skapar och påverkar dem där det är möjligt och förenligt med vår uppgift. 

Teknikföretagen arbetar för:

  • En väl fungerande lönebildning och arbetsvillkor som ger stärkt internationell konkurrenskraft.
  • Att Industriavtalet även fortsättningsvis ska ha en normerande roll på svensk arbetsmarknad.

Industriavtalet och lönebildningen

Svensk ekonomi och välfärd är beroende av den internationellt konkurrensutsatta industrin som sysselsätter nästintill en miljon arbetstagare i Sverige. Det är därför viktigt att dessa företag får rätt förutsättningar att verka både i Sverige och på den globala marknaden.

En av de viktigaste faktorerna för konkurrenskraft är en väl fungerande lönebildning där produktionskostnaden inte blir för hög samtidigt som företagen kan attrahera och behålla kompetens. I detta har Teknikföretagen en central roll såsom initiativtagare och ledande part i det så kallade Industriavtalet.

Industriavtalet innebär att den internationellt konkurrensutsatta sektorn går före och sätter ett riktmärke för hur höga löneökningarna ska bli i Sverige, det så kallade ”märket”. Med märket motverkas risken för en inhemsk lönespiral med höga produktionskostnader som följd, vilket till slut kan leda till att industriföretagen inte kan sälja sina varor på den globala marknaden. En annan viktig funktion med Industriavtalet är att det motverkar inflation. På så sätt utgör Industriavtalet ett viktigt instrument för den svenska ekonomin.   

Industriavtalets förhandlingsprocess och dess resultat respekteras och följs av både arbetsgivare och fackförbund på svensk arbetsmarknad. Industriavtalet har därmed en stabiliserande effekt som motverkar strejker och andra konflikter. Detta är bra för företagen, arbetstagarna och svensk ekonomi.

Avtalsrörelsen

Teknikföretagen har en ledande roll i svensk lönebildning. Det är dock inte bara märket som blir normerande på den svenska arbetsmarknaden. Även andra typer av bestämmelser kopplade till anställningen förhandlas oftast fram av Teknikföretagen, och tillämpas därefter på arbetsmarknaden. Bestämmelserna kan exempelvis röra regler om arbetstider och semester. Detta sker inom ramen för den så kallade avtalsrörelsen där Teknikföretagen tillsammans med de fackliga motparterna förhandlar om märket och olika anställningsvillkor.


Våra kollektivavtal

Teknikföretagen tecknar tre kollektivavtal inom ramen för Teknikarbetsgivarna och Tekniktjänstearbetsgivarna tillsammans med våra motparter IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Genom avtalen sätts också "märket" – en kostnadsram för löneökningar på den svenska arbetsmarknaden.

Teknikföretagen tecknar konkurrenskraftiga kollektivavtal för våra 4 500 medlemsföretag. Våra kollektivavtal är specifikt framtagna och anpassade för branschen och innehåller bestämmelser om bland annat löner, arbetsvillkor och pension. Hos oss på Teknikföretagen finns kollektivavtal som passar både produktfokuserade teknikföretag och företag med fokus på tech- och tekniktjänster.

Våra experter besitter ett djupt kunnande inom kollektivavtal och arbetsrätt och ger råd till medlemmar över hela landet. Genom vår fria rådgivning löser vi alla typer av problem som uppkommer mellan anställningens ingående och upphörande samt frågor som uppstår däremellan. Vi bistår även i frågor som rör de fackliga relationerna på arbetsplatsen. Arbetsgivarguiden på hemsidan innehåller såväl kollektivavtal som kommenterande och fördjupande texter – både på svenska och engelska. Här finns också blanketter, checklistor och övrigt material du behöver som arbetsgivare. Vi erbjuder också ett rikt utbud av e-learning, webbinarier och kurser.

Vår effektiva tvistelösningsmodell minimerar riskerna för en kostsam tvist – men om en tvist ändå uppstår hjälper och företräder vi ditt företag, oavsett om det är gentemot en facklig organisation, advokat, i förhandling eller i domstol.

I Teknikföretagen ingår två arbetsgivarföreningar, Teknikarbetsgivarna och Tekniktjänstearbetsgivarna. Teknikarbetsgivarna tecknar kollektivavtal med IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna (Teknikavtalen). Tekniktjänstearbetsgivarna tecknar kollektivavtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer (Tekniktjänsteavtalet).

I Arbetsgivarguiden kan medlemmar i Teknikföretagen ladda ner kollektivavtalen samt läsa mer om hur de tillämpas i praktiken. 

Så fungerar kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse om anställningsvillkor mellan en facklig organisation och en enskild arbetsgivare eller ett arbetsgivarförbund. Ett viktigt syfte med kollektivavtal är att få arbetsfred, det vill säga att förhindra strejker och andra konfliktåtgärder på arbetsmarknaden.

Varje kollektivavtal är ett resultat av förhandling mellan avtalets parter och reglerar bland annat löner, allmänna villkor om formerna för anställning, sjukdom, semester, övrig ledighet och arbetstid samt försäkringsskydd. Kollektivavtalens bestämmelser är specifikt framtagna och anpassade för en viss bransch så att förutsättningarna ska bli så bra som möjligt. Det finns ofta möjlighet att på företagsnivå enas om avvikelser från kollektivavtalets bestämmelser.

Det finns fler än 680 kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor tecknade mellan arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer, inom såväl det privata näringslivet som inom stat, kommuner och regioner.

Visa mer