Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Om oss

Innovationsprogram för ökad konkurrenskraft

Teknikföretagen arbetar aktivt med strategiska innovationsprogram i syfte att bidra till fortsatt teknikutveckling. Arbetet sker i samarbete med andra aktörer och är offentligt finansierade samprojekt.

De strategiska innovationsprogrammen är viktiga för fortsatta satsningar på forskning, innovation som möter industrins behov och ger förutsättningar för att företag väljer att lägga sin FoU-verksamhet och tillverkning i Sverige.

En viktig utgångspunkt för programmen är att de präglas av öppenhet och transparens samt genomförs i offentlig-privat samverkan där problemformuleringen sätts av industrin.

Programmens fokus

Programmen adresserar flera utmaningar kopplat till sina respektive områden:

  • Stärka förmågan i svensk industri och det svenska innovationssystemet
  • Öka samverkan och effektivitet i värdekedjorna
  • Vidareutveckla svensk spetskompetens och accelerera innovationskraften inom industrirelevanta områden
  • Säkra kompetensförsörjningen

Teknikföretagen är huvudman för tre innovationsprogram med fokus på avancerad digitalisering, elektronik och hållbar produktion:

Finansieringsmodell

Principen för finansiering är att staten, i form av Vinnova, går in med 50 procent och industrin bidrar med 50 procent. Den statliga finansieringen går till forskare vid universitet, högskolor och institut genom att projekt utlyses i konkurrens. Industrins bidrag består av in-kind deltagande i projekten.

Programmens arbetssätt

Innovationsprogrammen tar fram agendor och strategier för att möta områdets utmaningar. De har en organisation som speglar områdets aktörer, från industrin, universitet, högskolor och institut till andra samhällsaktörer. Programmen fattar själva beslut om insatser som utvecklar området utifrån de behov och utmaningar som industrin identifierat och bidrar till hållbara lösningar på samhällsutmaningar.

Målsättningarna och arbetssättet präglas av långsiktighet och gemensamma visioner och mål.