Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö gynnar både medarbetarna och företaget. Det förbättrar medarbetarnas prestation, ökar företagets attraktivitet och bidrar positivt till produktionsutfallet. Företags arbetsmiljöprestanda efterfrågas allt oftare i olika sammanhang, inte minst i affärsrelation och företagsutvärderingar.Senaste nytt


Om sakområdet

Medarbetare som trivs och mår bra på säkra och stimulerande arbetsplatser är av strategisk betydelse för teknikföretag. Teknikföretagens utgångspunkt är att arbetsmiljön ska behandlas som en integrerad del i verksamheten, och vi verkar för att skapa bra förutsättningar för att företag ska kunna hantera arbetsmiljöfrågor. 

Beroende på vilka arbetsmiljörisker som finns i en verksamhet berörs företaget av olika många föreskrifter. Teknikföretagen är en remissinstans inom området när förändringar aviseras och vi deltar i arbetet med att påverka när nya regler ska tas fram. Det innebär att vi också bevakar och påverkar utvecklingen av lagstiftning inom EU, både genom egen representation i Bryssel och tillsammans med Svenskt Näringsliv och vår systerorganisation Ceemet. Dessutom följer Teknikföretagen arbetsmiljöområdet tillsammans med våra parter på arbetstagarsidan, IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna, och tar olika initiativ för att stärka arbetsmiljön inom industrin.

Utöver det följer och informerar vi om aktuell forskning och utveckling inom arbetsmiljö, och om möjligt hjälper till att omsätta forskningsresultat till användbara verktyg för våra medlemsföretag. Det arbetet sker via parternas gemensamma bolag Prevent.

Teknikföretagen arbetar för:

  • Regler ska vara begripliga och lätta att förstå oavsett storlek på företag, det ska helt enkelt vara lätt att göra rätt.
  • Regler ska vara konkurrensneutrala och harmonisera med de regelverk som finns inom EU. Detta för att företag inom EU ska kunna konkurrera på samma villkor. Nationellt ges medlemsstaterna inom EU möjligheten att besluta om stängare regler på arbetsmiljöområdet vilket Teknikföretagen starkt motsätter sig.
  • Regelutvecklingen ska inte medföra en ökad administrativ börda för våra medlemsföretag.

Ledningssystem arbetsmiljöarbete

För att underlätta och skapa ett bra flöde, systematik och struktur i arbetsmiljöarbetet behövs oftast ett ledningssystem för arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöarbetet kan delas upp i tvingande och frivilliga delar. Arbetsmiljöverkets Föreskrifterna om Systematiska arbetsmiljöarbete är ett lagkrav och ska tillämpas av alla företag. Bland de frivilliga delarna finns olika systemstöd och standarder för ledningssystem, exempelvis den internationella ledningssystemstandarden för arbetsmiljö - ISO 45001.

IA-systemet

Sedan 1997 utvecklar arbetsmarknadens parter (Svenskt Näringsliv, LO och PTK) tillsammans med tillverkningsindustrin och ett flertal andra branscher ett webbaserat system för information om arbetsmiljö (IA). IA-systemet ger ett stöd för risk- och avvikelsehantering inom arbetsmiljöområdet.

IA-systemet möjliggör att stora och små företag inom samma bransch kan dela och få statistik om arbetsmiljöhändelser. Teknikföretagens medlemsföretag är engagerade i olika utskott och bidrar kontinuerligt till utveckling av IA-systemet. Utifrån IA-systemet har varje bransch ett eget delsystem som är skräddarsytt för att passa respektive branschs behov. Teknikföretagens system kallas TIA och ingår i medlemskapet hos oss.


Regelverket för arbetsmiljö

Arbetsmiljöregelverket består av fyra huvuddelar; arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, arbetsmiljöverkets föreskrifter och EU-direktiv. Teknikföretagen verkar för att regelverket är konkurrensneutralt och harmoniserat på nationell och global nivå.

Teknikföretagen är en remissinstans när nya regler inom arbetsmiljöområdet tas fram. Vi bevakar, påverkar och remissar regelområdet utifrån att:

Regler ska vara begripliga och lätta att förstå oavsett storlek på företag. Det ska vara lätt att göra rätt.

Regler ska vara konkurrensneutrala och harmonisera med de regelverk som finns inom EU. Detta för att företag inom EU ska kunna konkurrera på samma villkor. Nationellt ges medlemsstaterna inom EU möjligheten att besluta om stängare regler på arbetsmiljöområdet vilket Teknikföretagen starkt motsätter sig.

Regelutvecklingen ska inte innebära en ökad administrativ börda för våra medlemsföretag.

Utöver nationell lagstiftning bevakar och påverkar vi också utvecklingen av lagstiftnings inom EU genom vår egen representation i Bryssel, gemensamt med Svenskt Näringsliv och tillsammans med vår systerorganisation i EU, Ceemet.


Prevent

Arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats är en gemensam fråga för arbetsgivare och medarbetare. Prevent är arbetsmarknadens parters samägda föreningen som har till uppgift att förmedla kunskap och metoder kring arbetsmiljöfrågor.

Prevent är en ideell förening som ägs av parterna Svenskt Näringsliv, LO och PTK, och grundades redan 1942, då under namnet Arbetarskyddsnämnden. Föreningen verkar för, att i samarbete med parterna, förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. 

Teknikföretagens arbetsmiljöspecialister arbetar i olika partsgemensamma projekt för att utveckla stöd till arbetsmiljöarbetet inom ramen för Prevent.