Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Ekonomisk analys 02 juni 2023

Ankkurvan för solelen har kommit till Europa

Maj var en intressant månad på elområdet. Inte enbart för att spotpriserna i snitt landat på de lägsta nivåerna på nästan två år – utan för att dramatiken fortsatt var stor timme för timme. Solkraftens inverkan på elsystemet är kanske det mest slående.

Solkraften som andel av all tysk elproduktion under andra halvan av maj illustreras i den vänstra figuren nedan. Mer än hälften av dagarna under denna period nådde andelen över 50 procent – förvisso bara några timmar mitt på dagen. Den stora andelen solel märks tydligt på elpriserna, vilket framgår av den högra figuren nedan. Vid många tillfällen under perioden har de tryckts ner till mycket låga nivåer timmarna mitt på dagen då solkraften toppat.

Mycket solel i tyskland mitt pa dagen

I en artikel i nyhetsbrevet i början på maj beskrev vi bland annat solkraftens inverkan på elsystemet tidigare under våren. Där nämnde vi att det i Kalifornien (där mycket solkraft finns installerad) länge talats om California's Duck Curve, vilken beskriver obalanser över dygnet mellan elbehovet och produktionen från solkraften. Den kanske största utmaningen infaller framåt kvällen när solinstrålningen minskar, innebärande att stora mängder annan kraftproduktion snabbt behöver dras i gång. Utmaningarna med detta har vi skäl att återkomma till.

Nu är det dock tydligt att ankkurvan kommit till Europa. I figuren nedan visas total elförbrukning minus elproduktion från solkraft. Detta för Tyskland, söndagen den 21 maj. Med lite fantasi kan man se att kurvans profil liknar formen på en anka.

Ankkurvan-syns-nu-tydligt-aven-i-tyskland

Strax efter lunch aktuellt dygn (söndagen den 21 maj) stod solktaften för mer än 60 procent av elproduktionen i Tyskland. Därtill matade solkraften även i andra stora solkraftsländer - som Belgien, Frankrike, Nederländerna, Polen och Spanien - ut stora mängder el i det europeiska nätet. Detta samtidigt som effektbehovet var lägre än vanligt eftersom det var söndag. Därmed spred sig negativa elpriser över stora delar av Europa. Så även hela vägen upp i nordligaste Skandinavien, vilket framgår av figuren från Nord Pool nedan där elspotpriserna mellan kl 13 och 14 aktuell dag visas. Framåt kvällen blev sedan prisnivåerna återigen positiva.

Elspotpriser-21maj2023

Sammantaget landade spotpriserna i snitt under maj på de lägsta nivåerna på nästan två år. Detta såväl för södra Sverige som för Tyskland, vilket framgår av den vänstra figuren nedan. Solelens bidrag är inte det mest avgörande på det stora hela. Istället är viktiga förklaringar i stabiliseringen på naturgasmarknaden och det faktum att fransk kärnkraft går bättre än för ett år sedan, samtidigt som den finska nya reaktorn Olkiluoto 3 nu är i drift. Därtill har det blåst relativt bra samtidigt som det varit vårflod i norra Skandinavien vilket inneburit att vattenkraften producerat till lägre priser än normalt – för att inte behöva spilla vatten förbi turbinerna.

Lägsta-elspotpriserna-pa-tva-ar-i-sodra-sverige

Dramatiken timme för timme på elmarknaden under maj tydliggör att det finns utmaningar. Dessa bör dock gå att hantera – inte minst eftersom solkraftens variationer är väldigt förutsebara såväl över dygnet som över året. I många fall finns redan tekniska lösningar – innefattade alltifrån lagringstekniker till modern kraftelektronik. I andra fall håller tekniska lösningar på att växa fram.

Dock krävs en väl avvägd elmarknadsmodell som styr mot ett fossilfritt och tillräckligt planerbart elsystem till en låg total systemkostnad. Dessutom på ett teknikneutralt sätt så att potentialen i modern teknik verkligen kommer till sin rätt.

Sammantaget är det avgörande att försörjningen av fossilfri el, där och när den behövs, till ett konkurrenskraftigt och rimligt stabilt pris säkerställs. Dessutom i ett elsystem som inom bara två decennier behöver leverera minst dubbelt så mycket el som idag.