Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Sverige behöver visa internationellt ledarskap i klimatpolitiken

Teknikföretagen vill att Sverige visar internationellt ledarskap i klimatpolitiken genom att utveckla en kostnadseffektiv politik som gynnar svensk konkurrenskraft och inspirerar andra länder att följa i våra fotspår.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Nyhet
03 okt. 2023
Sakområde:

En kostnadseffektiv klimatpolitik utgörs i huvudsak av ekonomiska styrmedel som ger incitament till marknaden att investera på ett sätt som gynnar klimatet utan att diktera för näringslivet hur och när omställningen ska ske.

En långsiktig, ambitiös klimatpolitik är avgörande för att minska den politiska risken för de miljardinvesteringar som nu ligger i pipeline för att genomföra klimatomställningen på hemmaplan. Den kommande klimatpolitiska handlingsplanen blir därför mycket viktig för svenska teknikföretag som vill investera och utveckla produkter, tjänster och tekniska lösningar som kan möjliggöra klimatomställningen världen över. Sverige har inte råd att förlora fyra år som kan riskera jobb, tillväxt och välfärd inom det gröna området där svenska företag varit världsledande i decennier och där tillväxtpotentialen nu är som störst i hela världen.

Klimatomställningen pågår nu globalt. Många andra länder mobiliserar snabbt och stort för att attrahera investeringar i modern, smart och hållbar teknologi som är lösningen på klimatutmaningen och flera andra samhällsutmaningar. Den svenska regeringen behöver därför agera snabbt för att inte förlora planerade och kommande investeringar till våra konkurrentländer. Förutom att hålla fast vid en ambitiös politik med rätt sorts styrmedel behövs stora statliga satsningar för den pågående strukturomvandlingen som sker i ljuset av klimatomställningen. Statlig finansiering behövs där marknadens aktörer inte har tillräckliga incitament att tillhandahålla den nyttonivå som samhället i stort gynnas av.

Klimatpolitiken bör nu breddas och gå in på klassiska policyområden inom näringspolitiken för att det kan möjliggöra omställningen på ett kostnadseffektivt sätt om stat och marknad får komplettera varandra och samverka. För att bibehålla konkurrenskraften och genomföra klimatomställningen behövs bland annat stora satsningar på utbildning, kompetenshöjning, forskning och innovation, satsningar på infrastruktur som el, övrig energi och digitala system samt exportfrämjande. Med rätt sorts kostnadseffektiv politik kommer Sverige kunna vara ett föregångsland som andra länder vill ta efter av konkurrenskraftsskäl och för att minska sina egna utsläpp.

Argumenten för att återta ledartröjan i klimatpolitiken och bibehålla satta klimatmål vilar tungt på att:

  • Politiken skickar viktiga signaler till marknaden som anger inriktningen för Sverige. För näringslivet är det avgörande att politiken är långsiktig eftersom stora investeringsbeslut får följder långt fram i tiden. Att hålla fast vid en hög ambitionsnivå i svensk klimatpolitik signalerar till näringslivet att Sverige ser klimatomställningen som en möjlighet snarare än en risk, vilket får följden att svenska företag vågar satsa här och inte i våra konkurrentländer.
  • Sverige har historiskt gynnats av att ta ledarskapet i klimatpolitiken. Sverige har haft mycket gynnsamma förutsättningar för klimatomställningen, inte minst på grund av vår elmix som är nästintill fossilfri och som under decennier har levererat låga elpriser. Lägg till det att vi har teknisk kompetens som lett till produktutveckling och effektiviseringar, tillgång till naturresurser, politisk stabilitet m.m. Detta har lett till en relativt hög BNP-tillväxt, samtidigt som utsläppen minskat och exporten av svenska produkter och lösningar ökat. Idag bidrar svenska företag till stora globala utsläppsminskningar tack vare vår export. Denna andel har förutsättningar att öka framöver när resten av världen vill utvecklas på ett liknande sätt.
  • EU kräver av rikare länder att ta på sig ett större ansvar för utsläppsminskningar. Det innebär att Sverige oavsett nationella mål behöver leva upp till EU-beslutade klimatmål som är nästan lika ambitiösa som de nuvarande svenska målen. Att Sverige har ett högre utsläppsmål för transporsektorn motiveras av att sektorn utgör en mycket stor del av den så kallade ickehandlande sektorn som har höga krav på utsläppsminskningar från EU. Att sänka ambitionen för transportsektorns omställning genom att slopa sektorsmålet anser Teknikföretagen skulle göra större skada än nytta för svensk ekonomi.
  • Sidonyttor uppstår av en ambitiös och bred klimatpolitik. Det finns en rad sidonyttor i form av andra miljönyttor som uppstår i samband med att koldioxidutsläppen minskar. Dessutom kan en bred klimatpolitik överkomma olika former av andra marknadsmisslyckanden som existerar eftersom privata aktörer saknar incitament att tillhandahålla exempelvis utbildning, FOI, infrastruktur till en tillfredställande nivån för samhället i stort.
  • Andra länder utanför EU vill följa i våra fotspår och införa klimatpolitik om vi utformar politiken på rätt sätt. Att visa upp möjligheterna som kommer med klimatomställningen som bygger på en kostnadseffektiv, bred klimatpolitik är bästa sättet att få andra att ta efter. För det globala klimatet och för att åstadkomma en level playing field på de globala marknaderna är det avgörande att andra länder, framförallt utanför EU, vill följa oss och implementera egen klimatpolitik.

Utöver en välutformad, kostnadseffektiv klimatpolitik behövs möjliggörande politik på traditionella näringspolitiska områden. I Teknikföretagens inspel ges konkreta policyförslag på en rad områden.

PDF 0.3 MB

Läs hela inspelet här