Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Ekonomisk analys 22 juni 2022

Stark arbetsmarknad med stora matchningsproblem

Den senaste tidens data över arbetsmarknaden visar på en fortsatt stark utveckling. Sysselsättningen ökade även i maj, liksom arbetskraften vilket är positivt. Antalet nyanmälda nya jobb steg också i maj och är på en hög nivå. Varslen är samtidigt låga och anställningsplanerna positiva.

Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden
Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden

Tyvärr är dock matchningsproblemen på arbetsmarknaden omfattande vilket verkligen är bekymmersamt. Trots positiva anställningsplaner och brist på arbetskraft är arbetslösheten relativt hög (7,8 procent enligt AKU) speciellt långtidsarbetslösheten. Antalet kvarstående lediga jobb har också stigit snabbt och är på en historiskt hög nivå.

Framöver väntas den ekonomiska utvecklingen tydligt försvagas och sannolikt kommer BNP i många länder, inklusive i Sverige, backa vissa kvartal framöver i spåren av krig, covid-restriktioner i Kina, flaskhalsproblem samt stigande inflation och räntor. Detta kommer med fördröjning att slå på arbetsmarknaden. De personer som i dagens starka arbetsmarknadsläge inte har lyckats komma ut på arbetsmarknaden kommer då få det väldigt tufft kommande år. Risken för att arbetslösheten fastnar på en hög nivå är därmed överhängande.

Sysselsättningen fortsatte uppåt i maj

Enligt olika statistikkällor steg sysselsättningen under förra året och har fortsatt på inslagen väg även under första kvartalet i år. Enligt nationalräkenskaperna (NR) var 76 000 fler personer sysselsatta första kvartalet 2021 än i slutet av 2019. Enligt den kortperiodiska sysselsättningsstatistiken (KS) ökade antalet anställda med 160 000 personer under samma period (se diagram nedan). 

Sysselsattning.png

Enligt AKU steg sysselsättningen med cirka 13 000 mellan slutet av 2019 och första kvartalet i år (se diagram ovan till vänster). Tittar man på månadsstatistiken fortsatte sysselsättningen att öka under andra kvartalet. I maj ökade sysselsättningen med cirka 9000 personer och i april med 32 000 personer jämfört med månaden innan, säsongsrensat.[1] Ökningen tyder på att det fortfarande finns hopp om framtiden trots krig, flaskhalsproblem samt stigande inflation och räntor. Men arbetsmarknaden brukar ju släpa efter.

Arbetslösheten har ökat svagt sedan i februari enligt AKU

Sysselsättningen steg ungefär lika mycket som arbetskraften i maj (se diagram nedan till höger) och arbetslösheten enligt AKU rörde sig sidledes och uppgick till 7,8 procent. Fortfarande lite högre alltså än i februari då arbetslösheten uppgick till 7,4 procent, men klart lägre än i maj föregående år, då den uppgick till nio procent. Statistiken från AKU och Arbetsförmedlingen har rört sig i motsatt riktning under de senaste månaderna, då den senare visade på en nedgång av arbetslösheten till 6,7 procent säsongsrensat i maj (se nedan till vänster).[2]                             

Arbetsloshet-okar-nagot-enligt-AKU.png

Det har tyvärr inte hänt så mycket med långtidsarbetslösheten enligt arbetsförmedlingen veckostatistik. På marginalen har det skett en viss nedgång hittills i juni. Andelen av de arbetslösa som har varit arbetslösa i sex, tolv och 24 månader är därmed fortsatt betydligt högre än innan pandemin (se diagram nedan). Nästan 50 procent av de arbetslösa har varit det i åtminstone tolv månader och nästan 30 procent av de arbetslösa har varit utan arbete i över 24 månader. Samtidigt är det brist på arbetskraft och många lediga jobb vilket tyder på att dessa personer ligger långt ifrån arbetsmarknaden. Att vi framöver får en mer dämpad ekonomisk utveckling ökar inte sannolikheten för dessa personer att få jobb. Risken för att arbetslösheten fastnar på en hög nivå är därmed hög.

Langtidsarbetslosheten-hog-och-stiger.png

Många lediga jobb och låga varsel

Arbetsförmedlingens statistik visar att trycket är högt på arbetsmarknaden. Antalet nyanmälda och kvarstående lediga jobb ökade kraftigt under maj (se diagram nedan till vänster). Antalet nyanmälda och kvarstående lediga jobb ökade med 25 000 respektive 34 000 och uppgick till drygt 190 000 i maj. Vakansgraden steg ytterligare under första kvartalet och är på en hög nivå i ett historiskt perspektiv, vilket tyder på att matchningsproblem på arbetsmarknaden om något förvärras. Det låga antalet varsel indikerar också att arbetsmarknaden var stark i maj.

Manga-lediga-jobb.png

Positiva anställningsplaner

Konjunkturinstitutets barometer från i maj visade inga tecken på någon markant avmattning på arbetsmarknaden. Liksom tidigare visar barometern på positiva anställningsplaner under de tre kommande månaderna i hela näringslivet. Utvecklingen skiljer sig dock något åt mellan branscher och inom byggindustrin har anställningsplanerna blivit något mindre positiva.  

Anstallningsplanerna-i-bygg-industrin-mindre-positiv.png

Data visar alltså på en fortsatt stark utveckling på arbetsmarknaden; sysselsättningen och antalet nyanmälda lediga jobb ökar, anställningsplanerna är positiva och varslen är låga. Samtidigt är arbetslösheten hög och det finns många lediga jobb vilket tyder på stora matchningsproblem. En svagare ekonomisk utveckling framöver gör att risken är stor att arbetslösheten fastnar på en hög nivå. Det är tragiskt för de som drabbas av arbetslöshet och det är inte bra för samhället i stort.

 

[1] Månadsförändringar ska tas med en nypa salt givet att bland annat säsongsrensningen är relativt skakig.

[2] Arbetslösa enligt Arbetsförmedlingen avser öppet arbetslösa samt deltagare i arbetsmarknadsprogram, 16–64 år.