Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Rapport 13 mars

Först till framtiden - Bättre regelverk för ökad konkurrenskraft.pdf

De tekniska regelverkens utformning är avgörande för svenska teknikföretags konkurrens- kraft, både inom EU och på den globala marknaden.

Ladda ner rapporten

Dåliga regler och krångliga regelverk är kostsamma för företagen och innebär förlorad tillväxt och färre jobb. Sett över en 30-årsperiod har EU:s regelverk förbättrats, men under senare år har regelverken allt svårare att balansera mål och medel.

EU har vid upprepade tillfällen betonat ambitionen att bli den mest konkurrenskraftiga regionen i världen. Olika initiativ har föreslagits för att åstadkomma detta, inklusive att minska de administrativa bördorna för företagen.

Även om processen för att besluta om regler som rör produkter i EU har förbättrats har resultatet inte blivit det önskade. Regelmiljön där företagen verkar har inte utvecklats i enlighet med de politiska visionerna och retoriken. Tvärtom, har vi under den senaste tiden kunnat se flera exempel på en utveckling i fel riktning, bort från målen som sattes genom olika initiativ.

Därför måste krafttag tas för att vända utveck- lingen åt rätt håll så att reglerna bidrar till att företagens konkurrenskraft utvecklas i samklang med de globala samhällsutmaningarna. När regel- verken skapar bästa förutsättningar för företagen att investera och satsa på morgondagens affärer och lösningar – först då når vi framtidens mål. Detta är ett viktigt budskap till politiker och tjänstemän som ansvarar för utformning av regelverk och dess efterlevnad både i Sverige och i EU.

Teknikföretagen representerar mer än 4 000 företag som tillsammans har mer än 300 000 anställda i Sverige. I den här texten har vi samlat ett antal övergripande mål och principer för hur regleringsarbete bör bedrivas. Problemet är inte högt ställda krav på områdena hälsa, säkerhet och miljö, utan att villkoren skiljer sig åt mellan olika marknader – både inom EU och globalt – samt att regelverket ibland är både krångligt och motstridigt.

Rapporten finns även på engelska: First to the future.

Publicerades 7 maj 2020