Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Konsulter och uthyrningslagens tillämpningsområde – vad gäller?

Frågan om vilka som omfattas av uthyrningslagen är högaktuell. Snart kan det nämligen bli aktuellt för kundföretag att erbjuda en anställning eller ersättning till inhyrda arbetstagare. Vi har tagit ett snack med Anton Wemander Grahm, arbetsrättsjurist på Teknikföretagen, om hur man kan avgöra vem som omfattas av uthyrningslagen.


Nyhet
07 maj 2024
Sakområde:

I korthet innebär bestämmelsen att ett kundföretag ska erbjuda en tillsvidareanställning till en arbetstagare som har varit placerad hos företaget via uthyrning i sammanlagt mer än 24 månader (inom en ramperiod av 36 månader). Kundföretaget kan i stället för att erbjuda en anställning välja att betala en ersättning till arbetstagaren om ett visst antal månadslöner. Regeln gäller sedan den 1 oktober 2022.

Frågan om uthyrningslagens tillämpningsområde för tjänstemän diskuteras i dagsläget en hel del mellan kund-, bemannings- och konsultföretag. I sammanhanget florerar många olika påståenden om uthyrningslagens tillämpningsområde för konsulter. Hur ska man som företag tänka?

– Min utgångspunkt är att det finns ett gemensamt intresse av att hantera situationen så korrekt som möjligt. Teknikföretagen har medlemsföretag som är både kund- och konsultföretag och vi rådgör med företag i båda kategorierna. Det innebär att vi intar en neutral position i vår rådgivning kring vilka upplägg som omfattas av lagen, berättar Anton Wemander Grahm.

Anton Wemander GrahmAnton Wemander Grahm, arbetsrättsjurist på Teknikföretagen.

Bestämmelsen omfattar arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning. Den gäller dock inte för verksamheter som juridiskt sett klassas som entreprenader och som ofta kallas konsultverksamheter. Hur kan man som företag avgöra om det handlar om ett konsult- eller bemanningsupplägg?

– Grovt indelat kan man säga att konsultföretag säljer ett resultat och att bemanningsföretag säljer timmar. Konsultföretag åtar sig ett uppdrag inom ett kompetensområde, såsom teknik, ekonomi eller IT, och har åtagit sig att leverera en viss typ av tjänst med ett specificerat resultat. Bemanningsföretag tillhandahåller personal till företag inom ett mer omfattande arbetsområde, med syfte att ställa personal till kundföretagens förfogande och under kundföretagets arbetsledning, säger Anton Wemander Grahm.

Ibland finns det olika verksamhetsgrenar inom ett bolag där en del sysslar med bemanningsverksamhet och en annan del med konsultverksamhet. Hur ska man tänka i dessa fall?

– Det avgörande är om företaget har anställda som enligt lagens definitioner anses hyras ut till ett kundföretag. Här får varje uppdrag bedömas för sig och ett företag kan vid en juridisk bedömning anses ha verksamheter av båda slagen. Det spelar inte heller någon roll om företaget ser sig som ett konsultföretag eller ett bemanningsföretag.

Skillnaden mellan bemanningsverksamhet och konsultverksamhet kan i vissa situationer vara hårfin och en person kan ha ett uppdrag som har blandad karaktär. Det krävs därför alltid en helhetsbedömning av det aktuella uppdraget för att avgöra om en person omfattas av bestämmelsen. Det är de faktiska omständigheterna och hur affärsavtalet mellan kund- och konsultföretaget tillämpas i praktiken som är avgörande.

Ett vanligt påstående är att vissa typer av konsulter, såsom experter, ingenjörer eller IT-personal, är direktundantagna lagen eftersom de besitter särskild kompetens. Stämmer det?

– Det finns inga specifika grupper av arbetstagare som är direktundantagna från lagen på grund av att de besitter särskild kompetens. Avgörande är vem som utövar kontroll och ledning över arbetet, ansvarsfördelningen för prestationen samt vem som står för arbetsutrustning och lokaler, inte om personen har vissa egenskaper eller färdigheter.

två kvinnor i samtal

Upplägget för konsultuppdraget brukar regleras i ett affärsavtal mellan kund- och konsultföretaget. Kan parterna i affärsavtalet också bestämma att uthyrningslagen inte ska vara tillämplig på uppdraget?

– Sådana bestämmelser saknar betydelse för bedömningen av om lagen är tillämplig. Däremot kan parterna i konsultavtalet reglera frågor om vad som ska levereras till kundföretaget, vem som ska arbetsleda, ansvar för prestation med mera. På så sätt kan parterna indirekt styra över uthyrningslagens tillämplighet. För att det ska bli så behöver parterna i praktiken också agera i enlighet med avtalet.

En annan vanlig fråga vi får i rådgivningen är om det går att söka ”dispens” hos Svenskt Näringsliv för att bli undantagen regelverket. Vad är Teknikföretagens svar till dessa företag?

– Uthyrningslagen är en så kallad tvingande lagstiftning. Det innebär att det inte går att få ”dispens” av Svenskt Näringsliv. Det går heller inte att göra avsteg från lagens tillämpningsområde i ett lokalt kollektivavtal med facket.

Du som är intresserad av fler detaljer kring tillämpningsområdet för uthyrningslagen och vad den nya regeln innebär hittar mer information i Teknikföretagens arbetsgivarguide.

Fyra faktorer att ta hänsyn till
  • Kontroll och ledning: Att arbetsledningen ligger hos kundföretaget är avgörande för att det ska anses föreligga en uthyrningssituation. En indikation på detta är om den inhyrde tillhör ett team, en avdelning eller enhet hos kundföretaget och lyder under en chef eller teamledare på samma sätt som anställda hos kundföretaget.

  • Ansvar för prestation: En viktig omständighet är vilken part, kund-, bemannings- eller konsultföretaget, som slutligen ansvarar för individens prestation och därmed kan framföra anspråk med anledning av brister. Om kundföretaget har det slutliga ansvaret för prestationen och resultatet talar mycket för att det rör sig om en bemanningssituation. Om detta ansvar däremot inte ligger hos kundföretaget, talar mycket för att det handlar om ett konsultuppdrag som inte omfattas av uthyrningslagen.

  • Syfte att hyra ut: EU-domstolen har uttalat att det ska finnas ett syfte att bedriva bemanningsverksamhet och att hyra ut arbetstagaren. En sådan faktor behövs för att undvika att lagstiftningen tillämpas i situationer där det inte alls är fråga om uthyrning. Det krävs dock inte mycket för att ett sådant syfte ska finnas och i praktiken räcker det som regel att de faktiska omständigheterna visar att det är fråga om uthyrning utifrån lagens kriterier.

  • Arbetsutrustning, lokaler och tidrapporter: Om personen utför arbete med kundföretagets arbetsutrustning och i dess lokaler kan det tala för att det är fråga om en uthyrning. Detsamma gäller om tidrapportering även sker till kundföretaget. Dessa omständigheter kan dock inte ensamma vara avgörande för bedömningen av om uthyrning föreligger.
Till Arbetsgivarguiden