Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Radioskugga över 5G-landet: Teknikindustrin saknar trådlös bredbandstillgång som ger hög hastighet

En ny undersökning från Teknikföretagen visar att endast fem procent av organisationens 4 300 medlemmar har tillgång till 5G som medger hög hastighet. För en industri som ska ligga i digitaliseringens framkant är detta, minst sagt, bekymmersamt. Det är också en paradox eftersom en stor del av 5G-tekniken utvecklades i Sverige.


Nyhet
11 jan. 2023
Sakområde:

Digital infrastruktur i form av kommunikationsnät, både fasta och inte minst trådlösa, har historiskt varit en svensk styrkegren. Sverige var tidigt ute med mobil teknik och har varit ledande inom utvecklingen av varje generation kommunikationsnät. Så var fallet även med 5G, den senaste mobila bredbandstekniken.

5G är viktigt för industrin och är ytterst en plattform för innovation. Tekniken erbjuder säkerhet, kapacitet och tillförlitlighet, tre egenskaper som skapar oändliga möjligheter att automatisera, fjärrstyra och analysera data i realtid. För den tillverkande industrin, gruvnäringen och de gröna näringarna är detta nyckeln till cirkulära och hållbara affärsmodeller. Yttäckning av 5G kommer bli avgörande för att fullt ut dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Ur detta perspektiv är tillgången till 5G en reell utmaningen. En sammanställning av tillgången till trådlöst bredband visar å ena sidan att nästintill alla av Teknikföretagens medlemmar idag kan få en anslutning på grundläggande nivå (30 Mbit/s) via exempelvis 4G. För högre hastigheter (minst 100 Mibit/s) som kräver den senaste 5G-baserade tekniken är dock utfallet sämre. Totalt sett uppgår andelen av medlemmar som inte kan få höghastighetsanslutning via 5G till ca 95 procent. Detta är både utmanande och oroande.

Andel av Teknikföretagens medlemmar med täckning för 4G (till vänster), respektive snabb 5G (till höger) fördelat på län (baserat på geografisk data från PTS)

Andel av Teknikföretagens medlemmar med täckning för 4G (till vänster), respektive snabb 5G (till höger) fördelat på län (baserat på geografisk data från PTS)

Den digitalisering som nu sker inom teknikindustrin med dataanalys, avancerad sensorteknik och automatisering kommer succesivt generera enorma trafikvolymer och höja kraven på kvalitet, driftsäkerhet, redundans och behov av förbättrad yttäckning. För industrin, liksom resten av näringslivet, är därför tillgång till pålitligt och högpresterande bredband centralt. Framgången för den svenska industrin förutsätter i stor utsträckningen infrastruktur för bredband som kan svara upp mot kraven och behoven. Därför är också utvecklingen nedslående. 5G har snabbt gått ifrån att vara en möjlighet för Sverige, till att bli en utmaning för hela näringslivet.

Teknikföretagen gör bedömningen att det finns påtagligt behov av att underlätta för investeringar, öka kunskapen om behoven samt skapa bättre information om tillgången till (och nyttan med) bredband. Detta gäller inte minst för 5G.

Teknikföretagen skulle därför rekommendera följande tre åtgärdsförslag för att öka bredbandstillgången:

  1. Allokera mer spektrum till 5G
    Spektrum är en förutsättning för trådlös teknik. Spektrum som idag används för utdaterade tekniker bör användas till 5G och Sverige bör driva på arbetet att frigöra ytterligare spektrum för 5G. Tilldelning av spektrum bör genomföras snabbt och innehålla krav på utbyggnad, det vill säga när spektrum säljs till högstbjudande bör en del av auktionslikviden användas för att finansiera utbyggnad.

  2. Testa och demonstrera möjligheterna med 5G-teknik
    Den digitala infrastrukturen är under kontinuerlig utveckling och tillämpningar som tekniken medför är oändliga. Detta gäller inte minst 5G. För att kunna hänga med i utvecklingen behövs projekt för utveckling, test och demonstration. En kraftfull förstärkning av budget för privat-offentliga initiativ som innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering skulle öppna för ökad möjlighet att testa och utveckla 5G och kommande tekniker.

  3. Uppdatera bredbandsstrategin med ambitionen att Sverige ska vara pionjärland för ny bredbandsteknik och ta tillbaka den förlorade positionen inom 5G
    Den befintliga bredbandsstrategin för Sverige kom 2016. Strategin behöver uppdaterad och adderas med ambitionen att Sverige ska vara ledande i utveckling och tillämpning av kommande mobiltekniker - det vill säga nästa generations bredbandslösningar. Målsättningen borde inkludera att Sverige ska ta tillbaka en framträdande position inom 5G samt vara pionjärland i exempelvis användning nästa generations teknik, det vill säga 6G. Ett särskilt forum med representanter för näringslivet och offentlig verksamhet bör vara ett första steg.

PDF 1.1 MB

Läs arbetsrapporten