Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Äntligen ska FoU-avdraget och reglerna för expertskatten ses över!

I går meddelande finansminister Elisabeth Svantesson i ett pressmeddelande att regeringen tillsätter en utredning som ska se över reglernas tydlighet och förutsägbarhet. Utredningen är efterlängtat av Teknikföretagen eftersom vi under åren har fått flertalet signaler från medlemsföretag att reglerna är oförutsägbara och skapar rättsosäkerhet.

Foto: Viktor Fremling Foto: Viktor Fremling

Nyhet
09 juni 2023
Sakområde:

Företagen som yrkar om FoU-avdrag kan idag riskera att hamna i en ekonomiskt förödande situation där en granskning, med oklar bedömning, kan medföra krav om återbetalning retroaktivt upp till fem år bak i tiden.

Teknikföretagen har vid flertalet tillfällen påtalat behovet av en analys av hur fler företag skulle kunna stimuleras att växla upp sin FoU-verksamhet genom att utnyttja FoU-avdraget. Särskilt oroande har det också varit att det idag är otydligt vilken FoU-verksamhet som omfattas av avdraget. Det gäller framför allt utvecklingsverksamhet där det kan vara svårt att direkt visa på en tydlig koppling till visst forskningsresultat, vilket idag är ett krav. Dessutom har Skatteverkets bedömning av reglerna inte alltid varit konsekvent. Av den anledningen har Teknikföretagen fört fram att en justering av lagtexten bör övervägas. Det gäller särskilt formuleringar kring mjukvaruutveckling, vilket Skatteverket normalt bedömer inte ska omfattas av skatteincitamentet. Här vill vi se en ändring mot bakgrund av att dagens innovationsarbete i hög grad handlar om utveckling av mjukvaruteknologi och nya applikationer av denna. 

- Vi välkomnar framför allt den ökade tydligheten och förutsägbarheten som utredningen ska se över. Det kommer att ge fler företag förutsättningar att satsa på forskning och innovation i Sverige, förklarar Teresa Jonek, expert inom forskning och innovation på Teknikföretagen.

Beträffande FoU-avdraget ska utredaren analysera om det finns behov av att utvidga socialavgiftslagens definitioner av forskning och utveckling, hur definitionerna av forskning och utveckling ska utformas för att avgränsningen mot arbete som faller utanför FoU-avdragets område ska bli tydligare, och om det bör införas ett annat förfarande för prövning av rätten till avdrag. När det gäller expertskatten ska översynen syfta till att att öka reglernas internationella konkurrenskraft genom att bland annat se över om tidsgränsen för avdraget bör förlängas och om lönenivån bör sänkas. 

Teknikföretagen är positiv till dessa skatteincitament men har också lyft fram att det inte kan ersätta behovet av industridrivna strategiska programsatsningar som Sverige behöver för att möta våra samhällsutmaningar. Den tvärdisciplinära forskning och innovation som kan bedrivas i dessa samverkansprogram är avgörande för företagens konkurrenskraft, oavsett storlek. Programmen spelar stor roll för att genomföra teknikskiften och främja långsiktiga innovationsaktiviteter. 

Utredningen ska slutredovisas senast den 15 januari 2025.

 

Läs mer

Mer på Internet https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/06/oversyn-av-skatteregler-for-att-framja-forskning-och-utveckling/

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Mer på Internet https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2023/06/dir.-202381

Kommittédirektiv från Finansdepartementet