Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Upp till bevis för riksdagen om yrkesprogrammens framtid

Regeringen har lagt fram förslag för en bättre matchning mellan gymnasieskolans utbildningsutbud och arbetsmarknadens behov samt återinförande av högskolebehörighet på yrkesprogrammen. Till våren är det dags att riksdagen visar att man värnar industrins kompetensförsörjning genom att rösta för regeringens förslag.

Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden

Nyhet
31 jan. 2022
Sakområde:

Regeringen har idag presenterat en lagrådsremiss som innehåller nödvändiga förändringar jämfört med hur dimensioneringen av den gymnasiala utbildningen sker idag. Förslag som Teknikföretagen har efterlyst länge.

– Regeringen har äntligen lyssnat på våra krav och insett att det inte längre är hållbart att industritekniska utbildningar läggs ner samtidigt som svensk industri står inför gigantiska kompetensutmaningar, säger Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen, och fortsätter:

– Modellen för gymnasial yrkesutbildning måste helt enkelt göras om. Arbetsmarknadens behov, vid sidan av elevernas önskemål, måste blir styrande för gymnasieskolans dimensionering. Nyckeln är att ge branscherna och företagen större inflytande över såväl dimensioneringen av utbildningsplatser som över utbildningarnas utformning.

Förslagen som regeringen lägger fram är helt i linje med vad Teknikföretagen och övriga parter inom industrin anser är nödvändiga för att reformera gymnasieskolans dimensionering. Nu är det upp till riksdagen att visa att man värnar svensk industris framtida kompetensförsörjning genom att förslagen röstas igenom i riksdagen under våren. 

Förslagen i korthet

Den lagrådsremiss som regeringen har presenterat bygger på Planerings- och dimensioneringsutredningens betänkande. Enligt förslagen ska behoven på arbetsmarknaden få en mer styrande roll i utbudet av gymnasial utbildning och utbildning för vuxna. Nuvarande reglering har inneburit att matchningen mellan utbildningsutbudet och arbetsmarknadens behov har varit väldigt vag. Många utbildningar har därför inte erbjudits eller genomförts trots att det finns ett uttalat behov ifrån arbetsmarknaden.

Regeringen föreslår vidare att det ska ställas ökade krav på kommunal samverkan för att möjliggöra ett allsidigt utbud av utbildningar. Detta är särskilt viktig inte minst av rent ekonomiska skäl, men också för att ge elever tillgång till kvalitativa utbildningar även om de inte kan erbjudas i varje enskild kommun. Genom kravet på samverkansavtal underlättas förhållandet mellan kommuner.

För att tydliggöra arbetsmarknadens behov ska Skolverket få i uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag för att underlätta en mer ändamålsenlig dimensionering. I detta arbete ska de regionala utvecklingsansvarigas roll göras tydligare. Genom att sammanställa befintlig kunskap och utveckla prognosarbetet skapas ett bättre underlag för att se vilka utbildningar som behöver öka, vilka som är i balans och var det råder en överdimensionering. Detta ska särskilt vägas in vid godkännande av nya utbildningar.

De presenterade förslagen är viktiga men inte tillräckliga menar Teknikföretagen.

– Idag väljer många elever bort yrkesprogram på grund av att de uppfattas som smala och inte ger samma möjligheter till vidare studier som de högskoleförberedande programmen ger. Detta är förvisso lite av en missuppfattning, men det är avgörande att även göra gymnasiets yrkesprogram mer attraktiva, kommentarer Mats Andersson, expert inom kompetensförsörjning på Teknikföretagen, och avslutar:

– Ett steg i detta är att införa högskolebehörighet som kan väljas bort snarare än att den aktivt måste väljas till som idag. Vi välkomnar därför att regeringen nu också har lagt en proposition med detta innehåll och uppmanar riksdagens partier att stödja även detta förslag.

Kontakt

 

Läs mer

Mer på Internet https://regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/dimensionering-av-gymnasial-utbildning-ska-forbattra-kompetensforsorjningen/

Dimensionering av gymnasial utbildning ska förbättra kompetensförsörjningen (Regeringen.se)

Mer på Internet https://www.altinget.se/artikel/gymnasiets-yrkesprogram-har-for-laag-status

Gymnasiets yrkesprogram har för låg status (Debattartikel i Altinget 8 februari 2022)