Vi upplever för närvarande driftstörningsproblem med vår växellösning för telefonsamtal, vilket påverkar samtal till Teknikföretagens samtliga funktioner. Vi arbetar för att lösa problemet och uppskattar ditt tålamod under tiden.

Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Rätten att reparera – EU-förslag ska ställa krav på produkters reparerbarhet

EU-kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi är en hörnsten i EU:s agenda för hållbar tillväxt, den gröna given. En viktig del i handlingsplanen är dels att se till att produkter är hållbara och reparerbara, dels att se till att konsumenter använder sina produkter så länge som möjligt. EU-kommissionen har därför presenterat förslag som ska ställa krav på produkters reparerbarhet.

Foto: Emilia Bergmark-Jiménez / Bredda bilden Foto: Emilia Bergmark-Jiménez / Bredda bilden

Nyhet
19 apr. 2022
Sakområde:

EU-kommissionen undersöker möjligheterna att främja en hållbar användning av produkter genom nya initiativ och lagförslag. Ett av förslagen är initiativet ”rätten att reparera”, som syftar till att underlätta för konsumenter att använda produkter längre genom att ställa krav på reparerbarhet. Att konsumenter slänger sina produkter beror bland annat på att de är svåra att laga.

Teknikföretagen stödjer EU-kommissionens ambition om en cirkulär ekonomi och principen om ”rätten att reparera”. Teknikföretagen anser dock att en viktig aspekt för att undvika dubbelreglering är att förslaget endast ska gälla produkter för business-to-consumer (B2C) och inte business-to-business (B2B), eftersom de senare i allmänhet i stället omfattas av serviceavtal.

– Övergången till en cirkulär ekonomi och optimering av resursanvändning är viktigt för Teknikföretagens medlemmar. Den översyn och förändring av regelverk som behövs för att realisera målen måste utgå från verkligheten, säger Karin Aase, enhetschef för Handel och Hållbarhet på Teknikföretagen, och fortsätter:

– För att säkerställa att de kraven som föreslås går att genomföra och verkligen bidrar till en cirkulär ekonomi krävs en konsekvensanalys. Den analysen måste visa på miljövinster som överstiger kostnaderna för industrin.

För att garantera produktsäkerheten är det avgörande att företagen är med och tar fram kriterier för en produkts hållbarhet och möjlighet till reparation. Processen som används i ekodesigndirektivet har visat sig fungera mycket väl och bör användas som mall. Viktigt i sammanhanget är att begreppet ”rätten att reparera” definieras, så att konsumenten tar sitt ansvar att använda och underhålla sin produkt på korrekt sätt.

– Produktkraven måste baseras på de regler som redan idag finns för den inre marknaden, vilket bland annat innebär att de måste följa New Legislative Framework, NLF, inklusive tillämpningen av CE-märkning, avslutar Karin Aase.

Läs mer

Mer på Internet https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220401IPR26537/right-to-repair-meps-want-more-durable-and-more-easily-repairable-products

Right to repair: MEPs want more durable and more easily repairable products

Mer på Internet https://orgalim.eu/position-papers/environment-orgalim-position-paper-right-repair

Orgalim Position Paper on the “right to repair”

 

Kontakt


Relaterat innehåll

I Teknikföretagens Produktkravsguide kan medlemsföretag ta del av information och praktisk vägledning kring de krav och skyldigheter som produktsäkerhetsdirektiv och miljörelaterad lagstiftning inom EU ställer på produkter och företag.