Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 02 dec. 2022

Orgalim S 2022 – Vad är nytt?

En ny utgåva av Orgalims standardavtal för internationella produktleveranser lanserades den 24 november - S 2022 (General Conditions for the Supply of Mechanical, Electrical and Electronic Products). Utgåvan är en reviderad version av S 2012. Här redogörs för de viktigaste förändringarna.

Foto: Eva Lindblad
Foto: Eva Lindblad

Vid revisionen har hänsyn tagits till den juridiska utvecklingen och vunna erfarenheter av produktleveransavtal inom teknikindustrin. Ändringarna medför förtydliganden och vissa tillägg. 

S 2022 överensstämmer i stort med de nordiska leveransbestämmelserna för produkter, NL 17, med reservation för bland annat reglerna om leveransförsening och fel. S 2022 har även ett mer vidsträckt geografiskt tillämpningsområde eftersom bestämmelserna är avsedda att användas internationellt till skillnad från NL 17 som är avsedda att användas inom Norden.  

Definitioner (punkt 2)

I både S 2012 och S 2022 definieras vad som avses med ”Gross Negligence”, på svenska ”Grov Vårdslöshet”. I S 2022 har definitionen ändrats för att göra det tydligt att beteendet måste vara avsiktligt eller oförsvarligt.

Produktinformation/Instruktioner (punkt 4)

Nu anges det uttryckligen i bestämmelsen att sådan information som är nödvändig för användning av produkten ska tillhandahållas som en papperskopia av varje och även elektroniskt.

Immaterialrätt och sekretess (punkt 5-6)

En nyhet i S 2022 är att det har tagits in en specifik bestämmelse om immateriella rättigheter. Programvara omfattas också av bestämmelsen vilket medför att tilläggsvillkoret SW inte ska användas tillsammans med S 2022. Det här motsvarar vad som gäller enligt NL 17, som innehåller bestämmelser om programvara. I bestämmelsen anges att som utgångspunkt förblir de immateriella rättigheterna till produkten säljarens och köparen får en nyttjanderätt. Vidare slås det fast att leverantören inte är skyldig att förse köparen med källkoden till eller med uppdateringar av inbyggd programvara. Bestämmelsen gäller även när produkten och/eller programvaran har utvecklats specifikt för köparen.

Sekretessbestämmelsens tillämpningsområde har utvidgats till att omfatta all information, oavsett om den är av teknisk, kommersiell eller finansiell karaktär och oavsett om den finns i ritningar, tekniska dokument eller kommuniceras muntligt.

Betalning (punkt 20)

Bestämmelsen om betalning har förenklats genom att föreskriva fakturering med en tredjedel av kontraktssumman vid avtalets ingående och resterande del vid leverans, till skillnad från S 2012 som delar upp betalningen i tre delar. Enligt S 2012 punkt 19 ska en tredjedel betalas när leverantören meddelar köparen att produkten är leveransfärdig. Den nya regleringen innebär att frågan om exakt vid vilken tidpunkt en produkt är leveransfärdig inte uppkommer.  

Ansvar för intrång i immaterialrätt (punkt 40-44)

Det har även införts bestämmelser om säljarens ansvar för intrång i immaterialrätt. Det har varit oklart om det enligt S 2012 varit möjligt att rikta krav mot säljaren för immaterialrättsintrång. Att detta nu uttryckligen regleras bidrar till ökad tydlighet. Det anges bland annat att leverantören ansvarar för att hålla köparen skadelös vid anspråk från tredje man och att ansvaret är begränsat till köparens land. Det listas även specifika åtgärder för avhjälpande. Om intrånget inte avhjälps har köparen samma rättigheter som om produkten är behäftad med fel av annan anledning.

Tilläggsvillkor

Tilläggsvillkoren S 2012 S (Supplementary Conditions for the Supervision of Installation of Mechanical, Electrical and Electronic Products Delivered under Orgalime S 2012) om montageledning är under revision och kommer snart att ges ut som S 2022 S.

Orgalim S 2022 i sin helhet

Mer på Teknikföretagen /Orgalim S 2022/

Här kan du ladda ner Orgalim S 2022 (kräver Standardavtal Premium)

 

Kontakt