Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Bra med förenklade tillståndsprocesser för havsbaserad vindkraft - men subventionerna bör avskaffas

Det är mycket positivt för svensk industris internationella konkurrenskraft att tillskott av kraftproduktion underlättas. Men genom att låta elkunderna via nätavgiften subventionera havsbaserad vindkraft genom minskad kostnad för nätanslutningen så skapar Regeringen problem på längre sikt. Elen riskerar att bli dyrare totalt sett, samtidigt som landbaserad kraftproduktion konkurreras ut.

Robert Tenselius, ekonom och energiexpert på Teknikföretagen. Foto: Pressbild Teknikföretagen och Sofia Sabel Robert Tenselius, ekonom och energiexpert på Teknikföretagen. Foto: Pressbild Teknikföretagen och Sofia Sabel

Nyhet
15 feb. 2022
Sakområde:

Idag kom regeringens besked om att underlätta utbyggnaden för havsbaserad vindkraft.

– Det är mycket positivt att regeringen underlättar utbyggnaden av havsbaserad vindkraft med så kallade havsplaner och förenklade tillståndsprocesser. All fossilfri kraft kommer att behövas i elsystemet framöver. Vindkraften bör definitivt ha en avgörande roll när elproduktionen skalas upp. Den havsbaserad vindkraften bör dock inte subventioneras på andra fossilfria kraftslags bekostnad, säger Robert Tenselius ekonom och energiexpert på Teknikföretagen.

Förutom betydelsen för industrin här och nu med tillgång till fossilfri el där den behövs och när den behövs – till ett konkurrenskraftigt och rimligt stabilt pris – är elförsörjningen även avgörande för att framtidssatsningar ska kunna genomföras. Sammantaget bedöms elbehovet i Sverige fördubblas inom 25 år.  

”Vi ska ha mycket el, billig el, snabbt”, skriver energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar i ett pressmeddelande idag.

– Det är viktigt med ”mycket el, billig el, snabbt” som Farmanbar säger. Dock är totalkostnaden för elen och elsystemet det centrala såväl för privatkunder som industriföretag. Regeringens tidigare beslut om att låta elkunderna, via nätavgiften bekosta att Svenska kraftnät drar ut transmissionsnätet till anslutningspunkter i havet till den havsbaserade vindkraften, riskerar att göra elen dyrare totalt sett, samtidigt som landbaserad kraftproduktion konkurreras ut, säger Robert Tenselius.

Statliga Energimyndigheten konstaterade 2018 i rapporten ”Slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft” att slopandet riskerar att leda till att omställningen till ett förnybart elsystem fördyras och försvåras både avseende produktion och nätutveckling. Det sistnämnda bland annat till följd av ökad risk att både ny och befintlig förnybar el i form av kraftvärme och landbaserad vindkraft konkurreras ut. Dessutom att kostnaderna för att ansluta havsbaserad vindkraft vid slopade anslutningskostnader bedöms uppgå till 0,8–1,1 miljarder kr/TWh vindkraftsel som ansluts – alltså i storleksordningen 1 kr/kWh. Detta är en kostnad som sedan skrivs av under ett antal år. Samtidigt ingår inte drift- och underhållskostnad i beräkningen. Myndigheten skriver även att det är troligt att kostnaden blir högre än enligt bedömningen ovan.

Regeringens beslut innebär nu inte att hela anslutningskostnaden slopas utan att Svenska kraftnät drar ut transmissionsnätet till anslutningspunkter i havet där det finns förutsättningar att ansluta flera havsbaserade vindkraftsparker. Situationen är alltså inte helt jämförbar och kostnaden blir av den anledningen sannolikt något lägre. Mera detaljer kommer att presenteras av Svenska kraftnät den 15 juni i år.

– Givet elfrågans betydelse är det viktigt med tydlighet och ärlighet kring vilka konsekvenser olika förslag och beslut får. Förenklade tillståndsprocesser genom havsplaner är något positivt och banar väg för havsbaserad vindkraft utan att konkurrensen snedvrids. De minskade anslutningskostnaderna är däremot problematiska eftersom de sannolikt bidrar såväl till högre totalkostnad som till ett mindre planerbart och stabilt elsystem, säger Robert Tenselius.

Situationen under hösten och vintern visar tydligt att den planerbara delen i energimixen behöver säkerställas i tillräcklig utsträckning parallellt med att vindkraft byggs ut. Såväl vindkraft i kombination med energilagring som vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme bör ges avgörande roller i Sveriges framtida elsystem.

Utgångspunkterna bör vara att elproduktionen ska vara fossilfri, att nyttorna som den planerbara elproduktion bidrar med säkerställs och att detta sker med ett teknikneutralt förhållningssätt, enligt Teknikföretagen.

Ny teknik och andra smarta lösningar som säkerställer ett robust och tillräckligt planerbart elsystem måste ges goda förutsättningar. Produkter och tjänster från teknikindustrin kan på många sätt bidra med lösningar på elutmaningen. Det sker exempelvis en snabb utveckling av olika typer av energilager, där inte minst grön vätgas producerad med hjälp av elektrolys kommer att få en avgörande roll. Väderberoende kraft i kombination med reglerbarhet och flexibilitet – exempelvis energilagring – är nämligen lika planerbar som kraftvärme eller kärnkraft, givet att reglerbarheten är tillräckligt uthållig. För att bana väg för energilagring och annan ny teknik är det dock central att styrmedlen utformas på ett teknikneutralt sätt.

Texten publicerades ursprungligen den 15/2 och uppdaterades den 17/2.

Kontakt

 

Läs mer

Mer på Teknikföretagen /Val 22/

Räddningspaket för det svenska elsystemet  - Val 22