Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Test- och demonstrationsmiljöer är viktiga verktyg för att driva digitalisering

Resultat från forskning och utveckling kan katalyseras genom en strategisk användning av test- och demonstrationsmiljöer. Framförallt när det kommer till digitalisering och tillämpningar av digitala nyckelteknologier. Investeringar i test- och demonstrationsmiljöer är därför en investering i ökad innovationskraft, visar en ny rapport från Teknikföretagen och forskningsinstitutet RISE.

Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden

Ett långsiktigt strategiskt digitaliseringsprogram har under det senaste året stått högt upp på agendan för industrin i Sverige. Ett gemensamt program mellan staten och näringslivet skulle kunna bidra till att både bygga upp konkurrenskraft och driva på övergången till cirkulärt resursutnyttjande. Som en del av ett sådant program behövs öppna digitala infrastrukturer för test, demo och tjänsteutveckling.

"Vi behöver kunna använda de resurser som redan finns idag mer effektivt"

– Test- och demo är tätt integrerat med forskning och utveckling. Rätt organiserat bidrar det till att förstärka, katalysera och underlätta de satsningar som görs på systematisk kunskapsbyggnad. Det är därför väldigt viktigt att se över om de miljöer för test- och demonstration som finns i Sverige skulle kunna utvecklas och anpassas vid en större kraftsamling för digitalisering. Vi behöver kunna använda de resurser som redan finns idag mer effektivt, säger Patrik Sandgren Näringspolitisk expert på Teknikföretagen.

Patrik Sandgren, näringspolitisk expert på Teknikföretagen.

Som ett steg i arbetet med att konkretisera ett digitaliseringsprogram har forskningsinstitutet RISE och Teknikföretagen tillsammans genomfört ett kartläggningsarbete av de test- och demonstrationsanläggningar som finns i Sverige. Miljöer med bäring på digitalisering har identifierats och kategoriserats. Detta har gett en bild av ett relativt brokigt landskap med många miljöer, varav fler är relativt okända för det breda näringslivet.

"Vi kan konstatera att det saknas en tydlig strategi för hantering och utveckling av test- och demoanläggningar."

– Det har saknats en helhetsbild. Vår kartläggning visar på över 50 testbäddar fördelade på 17 applikationsområden när det kommer till digital transformation. Dessa testbäddar har tillkommit vid olika tidpunkter och med väldigt olika syften. För många av dessa behöver målgrupp, fokus och affärsmodeller tydliggöras. Vi kan konstatera att det saknas en tydlig strategi för hantering och utveckling av test- och demoanläggningar. Detta försvårar arbetet med att mobilisera resurser för en digitaliseringssatsning, säger Per-Olof Sjöberg, Affärs- och innovationsområdeschef Digitalisering på RISE, som projektlett arbetet med kartläggningen.

Per-Olof Sjöberg, Affärs- och innovationsområdeschef Digitalisering på RISE.

Arbetet med kartläggningen har möjliggjorts genom ett nära samarbete mellan Teknikföretagen och RISE där båda organisationernas expertis och kontaktnät engagerats. Kartläggningen kommer att utgöra en viktig grund för att synliggöra framgångsfaktorer och behovsbild i en kommande kraftsamling runt digitalisering.

– Vi har inventerat de resurser som står till buds. En slutsats av arbetet är att Sverige har en fantastisk tillgång i sina test- och demoanläggningar men de behöver vara beredda på att skala upp sin digitalisering för högre verkningsgrad och ökad relevans för ett digitaliseringsprogram, säger Per-Olof Sjöberg, RISE.

En central utmaning är dock att involvera små och medelstora företag. Mindre aktörer hamnar ofta i skuggan av programsatsningar och missgynnas av befintliga finansieringsmodeller. Att ha ett tydligt fokus på dem är därför extraviktigt.

– Mindre företag står ofta för nytänkande och innovationskraft. Samtidigt har de relativt sett mindre resurser än större organisationer. De är därför beroende av att de miljöer som finns för test- och demonstration erbjuder en öppen dörr. Här finns definitivt förbättringspotential, avslutar Patrik Sandgren, Näringspolitisk expert på Teknikföretagen.

Ladda ner kartläggningen från RISE och Teknikföretagen

PDF 0,8 MB

Testbäddar för industriell digitalisering – en kartläggning av behov och befintliga miljöer


Senaste nyheterna från Teknikföretagen