Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Almedalen 2023 Avtal 2023 In English
Nyhet 27 apr. 2021

Teknikföretagen kritiserar förslaget på ny maskinförordning

EU-kommissionen har presenterat två viktiga lagförslag - den första AI-förordningen och förslag om en ny maskinförordning. Teknikföretagen ser positivt på en stärkt harmonisering av den nya generationens maskiner, men lyfter ett varningens finger då delar av förslagen riskerar att öka kostnaderna och den administrativa bördan för maskintillverkare.

Maskindirektivet, som ersätts av den nya maskinförordningen,  fastställer hälso- och säkerhetskrav som gäller för maskiner (det vill säga produkter som har rörliga delar och drivsystem), säkerhetskomponenter och vissa lyftredskap. Foto: Whizcut, Valmet och Volvo.
Maskindirektivet, som ersätts av den nya maskinförordningen, fastställer hälso- och säkerhetskrav som gäller för maskiner (det vill säga produkter som har rörliga delar och drivsystem), säkerhetskomponenter och vissa lyftredskap. Foto: Whizcut, Valmet och Volvo.

Den 21 april presenterade EU-kommissionen sitt förslag på en AI-förordning och ny maskinförordning. Medan AI-förordningen kommer att ta itu med säkerhetsriskerna för AI-system, kommer den nya maskinförordningen att säkerställa en säker integrering av AI-system i maskiner.

Teknikföretagen välkomnar förslagen i sin helhet och dess ambition att stärka harmoniseringen. Förslagen ska också säkerställa att den nya generationens maskiner garanterar användarnas och konsumenternas säkerhet, samt uppmuntra till innovation.

– Förslaget om en ny maskinförordning innehåller delar av det som industrin efterfrågat tidigare, såsom legala förtydliganden av nuvarande lagstiftning, möjlighet till digitala format för dokumentation och anpassning av avgifter för bedömning av överensstämmelse för små och medelstora företag, säger Anders Östergren, ansvarig för produktsäkerhet på Teknikföretagen och fortsätter:

– Teknikföretagen är dock oroade för av några av de åtgärder som planeras i paketet. Det handlar bland annat om att delar av förslagen riskerar att öka kostnaderna och bli en administrativ börda för tillverkarna.

Exempel på delar i förslaget som Teknikföretagen ställer sig kritisk till

  • Bedömning av överrensstämmelse för högriskmaskiner

    Teknikföretagen ser allvarliga risker när det gäller förslagen om obligatoriska tredje parts bedömningar av överensstämmelse på alla högriskmaskiner. Det skulle öka kostnaderna för tillverkarna, bli en administrativ börda och förlänga tiden för att sätta en produkt på marknaden.

  • Införande av nya väsentliga hälso- och säkerhetskrav för digital teknik

    Lagstiftningen måste förbli framtidssäker och teknikneutral. Det har hjälpt våra företag att bli obestridda globala ledare inom sina områden, samtidigt som de säkerställt den högsta säkerhetsnivån för sina maskiner. Införandet av nya väsentliga hälso- och säkerhetskrav för digital teknik i lagtexten hotar detta synsätt.

  • Utveckling av tekniska specifikationer via genomförandeakter

    Teknikföretagen är bekymrade över förslaget som föreskriver att Europeiska kommissionen ska utveckla tekniska specifikationer via genomförandeakter. Dessa är tänkta att ge presumtion om överensstämmelse om harmoniserade standarder inte är tillgängliga. Teknikföretagen anser att detta stör fundamentet för inre marknadens funktionssätt och kommer påverka standardernas marknadsrelevans såväl som grunden för standardiseringsarbetet. Detta begränsar innovationsförmågan och i förlängningen europeiska företags globala konkurrenskraft.

Teknikföretagen kommer att göra en noggrann analys av förslaget inför den fortsatta politiska processen i EU. Vi ser fram emot att samarbeta med de europeiska kollegorna inom Orgalim för att säkerställa att lagstiftarna tar itu med dessa frågor för att garantera förslagets juridiska tydlighet och användbarhet. Detta för att säkerställa att Europas tillverkningsbas kan fortsätta bygga på en stark inre marknad för maskiner och därmed skydda en av Europas grundpelare.

Europeisk industri har gynnats av en stark europeisk inre marknad som möjliggjorts av Europas nya lagstiftningsram (NLF) och kärnan i framgången är det nuvarande maskindirektivet.

I klippet nedan berättar Anders Östergren mer om revideringen av EU:s maskindirektiv.

Läs mer

Mer på Internet https://ec.europa.eu/growth/content/europe-fit-digital-age-commission-proposes-new-rules-and-actions-excellence-and-trust_en

Läs mer om förslaget på EU-kommissionens hemsida.


Besök gärna Teknikföretagens Produktkravsguide för att läsa mer om den inre marknaden och hur EU:s produktkrav fungerar och tillämpas.