Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Produktregler och standardisering

Den inre marknaden är idag världens största gränsfria ekonomiska samarbetsområde och en tillväxtmotor för handel, investeringar och kapitalflöden. Förutsättningen för denna framgångshistoria är att man inom EU lyckats enas om gemensamma regler för varor och tjänster. Detta har gjort det möjligt för tillverkare att utforma en vara för hela EU i stället för som tidigare när varor skulle vara anpassade till 28 olika medlemsstaters regelverk.

Mer om sakområdet
Standardisering
"Prioritera internationella standarder – globala företag behöver globala lösningar."
Joel Jonsson
Ansvarig EU:s inre marknad och handelspolitik
Produktregler
"När EU skapar nya regler eller ändrar i befintliga måste målet vara harmonisering."
Anders Östergren
Ansvarig ProduktsäkerhetFör att Europa ska fortsätta utvecklas som den mest attraktiva marknaden för handel, investeringar och ekonomisk utveckling krävs därför att dess regelverk tar hänsyn till de nya utmaningarna. Det är därför av yttersta vikt att Sveriges företrädare i EU sammanhang ständigt tar hänsyn till hur nya eller ändrade regler inverkar på den inre marknadens funktionssätt och företagens konkurrenskraft.  Teknikföretagen vill därför uppmana Sveriges regering och dess myndigheter som deltar i regelarbetet att; 

Huvudregeln för EU:s regleringsarbete ska vara harmonisering

När EU skapar nya regler eller ändrar i befintliga måste målet vara harmonisering, det vill säga att ta bort alla nationella särkrav som fordrar att företagens produkter skall anpassa sig till ett visst lands regler. En produkt som har godkänts i ett EU-land ska accepteras i övriga medlemsstater. Reglerna skall också utformas så att de gäller i EU:s samtliga länder och att de införlivas i länderna på ett likformigt sätt.

EU:s produktregler måste fortsätta följa Varupaketets principer  

Vi vill att EU vid framtagande av nya produktregler eller ändring av befintliga fortsätter att följa principerna enligt det sk Varupaketet. Detta innebär att politikerna fastställer de grundläggande säkerhets-, hälso- och miljökraven och överlåter till de europeiska standardiseringsorganisationerna att ta fram de tekniska standarderna som krävs för att uppfylla dessa lagkrav.  

Säkerställ självcertifiering för företagen

Vi vill att företagen skall i högsta möjliga utsträckning ges möjlighet att på egen hand visa att de uppfyller lagkraven. Detta bör ske genom att företagen visar att de följer de fastställda standarderna. Men företagen skall även ha möjlighet att visa uppfyllnad av lagkraven på något av de alternativa sätten enligt EU:s modulsystem. 

Involvera industrin i regelarbetet och förstärk expertmyndigheterna  

För att nya och reviderade lagkrav skall utformas på ett optimalt sätt borde det finnas ett tydligt krav på såväl EU nivå som nationell nivå om att industrin och dess företrädare i form av olika branschorganisationer skall involveras i regelarbetet på ett tidigt stadium.  
 
De svenska expertmyndigheterna borde förstärkas resursmässigt och kunskapsmässigt så att man på ett tidigt stadium kan analysera innehållet i nya lagförslag och/eller vid revidering av gamla. Det finns också ett behov av att dessa myndigheter åläggs att på ett tidigt stadium kontakta, informera och diskutera med berörda branscher och inte vänta tills den nya/reviderade regeln är ett faktum.