Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Nyhet 01 juli 2021

Lagändring: Skärpt kontroll över explosiva varor

Lagen om brandfarliga och explosiva varor förändras från och med 1 augusti 2021. Förändringen påverkar Teknikföretagens medlemsföretag som hanterar explosiva varor.

Den 17 juni beslutades ändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Syftet med ändringarna i lagen är att försvåra illegal hantering av explosiva varor.

De nya reglerna består av flera ändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tyngdpunkten ligger framförallt på ökade krav att kontrollera och lämplighetspröva personer som har tillgång till explosiva varor i tillståndspliktiga verksamheter, eller har inflytande över sådana typer av verksamheter.

Ändringarna gäller från den 1 augusti 2021 med övergångsbestämmelser till och med 31 januari 2022.

Lagändringen innebär i huvudsak att:

  • Nytt krav på anmälan för den som deltar i en verksamhet med explosiva varor (Krav att anmäla föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor till tillsynsmyndigheten finns redan).
  • Brottsförebyggande åtgärder vid inrättande av byggnader och anläggningar för hantering av brandfarliga och explosiva varor (tidigare endast olycksförebyggande krav).
  • Nyheter vid tillståndsprövning: Lämplighetsprövning av den som söker tillstånd, föreståndare och personer som är anmälda deltagare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor. När den som söker tillstånd är en juridisk person ska prövningen även omfatta de fysiska personer som har ett betydande inflytande över verksamheten.
  • Tillståndsmyndigheten ska godkänna personer som anmälts som deltagare i verksamhet med explosiva varor.
  • Tillstånd som beslutas av en kommun får gälla i högst tre år.
  • Om föreståndare, deltagare i verksamhet med explosiva varor eller personer som har betydande inflytande över verksamheten byts ut eller någon tillkommer ska dessa snarast anmälas. Nya föreståndare och deltagare ska godkännas av tillståndsmyndigheten.
  • Nya skäl för att återkalla tillstånd om förutsättningarna inte längre är uppfyllda eller om det finns annan skälig anledning att återkalla tillståndet.

Läs mer

Mer på Internet https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/lagen-om-brandfarliga-och-explosiva-varor/skarpt-kontroll-over-explosiva-varor/

Skärpt kontroll över explosiva varor - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)