Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 01 juli 2021

Lagändring: Skärpt kontroll över explosiva varor

Lagen om brandfarliga och explosiva varor förändras från och med 1 augusti 2021. Förändringen påverkar Teknikföretagens medlemsföretag som hanterar explosiva varor.

Den 17 juni beslutades ändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Syftet med ändringarna i lagen är att försvåra illegal hantering av explosiva varor.

De nya reglerna består av flera ändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tyngdpunkten ligger framförallt på ökade krav att kontrollera och lämplighetspröva personer som har tillgång till explosiva varor i tillståndspliktiga verksamheter, eller har inflytande över sådana typer av verksamheter.

Ändringarna gäller från den 1 augusti 2021 med övergångsbestämmelser till och med 31 januari 2022.

Lagändringen innebär i huvudsak att:

  • Nytt krav på anmälan för den som deltar i en verksamhet med explosiva varor (Krav att anmäla föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor till tillsynsmyndigheten finns redan).
  • Brottsförebyggande åtgärder vid inrättande av byggnader och anläggningar för hantering av brandfarliga och explosiva varor (tidigare endast olycksförebyggande krav).
  • Nyheter vid tillståndsprövning: Lämplighetsprövning av den som söker tillstånd, föreståndare och personer som är anmälda deltagare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor. När den som söker tillstånd är en juridisk person ska prövningen även omfatta de fysiska personer som har ett betydande inflytande över verksamheten.
  • Tillståndsmyndigheten ska godkänna personer som anmälts som deltagare i verksamhet med explosiva varor.
  • Tillstånd som beslutas av en kommun får gälla i högst tre år.
  • Om föreståndare, deltagare i verksamhet med explosiva varor eller personer som har betydande inflytande över verksamheten byts ut eller någon tillkommer ska dessa snarast anmälas. Nya föreståndare och deltagare ska godkännas av tillståndsmyndigheten.
  • Nya skäl för att återkalla tillstånd om förutsättningarna inte längre är uppfyllda eller om det finns annan skälig anledning att återkalla tillståndet.

Läs mer

Mer på Internet https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/lagen-om-brandfarliga-och-explosiva-varor/skarpt-kontroll-over-explosiva-varor/

Skärpt kontroll över explosiva varor - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)