Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Fit for 55 – lagförslag för att nå EU:s klimatmål 2030

EU-kommissionen har presenterat sitt mest omfattande paket med lagstiftningsförslag någonsin. Paketet kallas Fit for 55 och målet är att minska växthusgasutsläppen inom EU med 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Teknikföretagen ser positivt på att EU sätter tydliga mål för att nå klimatmålen, men betonar samtidigt att det inte får äventyra företagens konkurrenskraft.


Nyhet
15 juli 2021
Sakområde:

Lagstiftningspaketet Fit for 55 omfattar bland annat tuffare mål för nationella växthusgasutsläpp, fler ingående sektorer för utsläppsrätter, energieffektivisering och klimattullar.

– Teknikföretagen välkomnar EU:s kraftfulla grepp för att nå klimatmålen, men nu är det viktigt att se till så att de höga ambitionerna inte äventyrar konkurrenskraften. Annars riskerar spelreglerna på marknaden att bli sämre för företag inom EU än företag i tredjeland, kommenterar Jenny Sandahl, ansvarig hållbarhet, Teknikföretagen.

För att värna företagens konkurrenskraft har EU-kommissionen lagt fram förslag om klimattullar. I förslaget ingår dock bara råmaterial och inte komplexare varor, vilket leder till att priset på råvaror som behövs för tillverkare inom EU går upp, samtidigt som importerade varor tillverkade utanför EU inte omfattas av tullarna.

– Klimattullarna riskerar snarare att bli en konkurrensnackdel för producenter av komplexa produkter, såsom bilar, handverktyg och vitvaror. EU måste därför se över förslaget, säger Jenny Sandahl.

Jenny Sandahl, ansvarig hållbarhet, Teknikföretagen.

Drygt 70% av EU:s energianvändning är fossilbaserad och transporter står för ungefär 25% av utsläppen inom EU. Därför innehåller paketet 12 direktiv och förordningar med fokus främst på energi och transporter. Även skogsbruket är en del av paketet för sin potential för koldioxidinfångning.

Flera av förslagen påverkar transportsektorn, bland annat genom högre ställda krav på utsläpp, förnybara bränslen inom flyg och sjöfart samt för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen. Utbyggnaden ska säkerställa så att det inte uppstår så kallade blinda fläckar där det inte går att få tag på bränsle, och för att hänga med i teknikutvecklingen av fordon.

– Fit for 55 innehåller förslag som är viktiga för omställningen av transportsektorn, bland annat minimimål för medlemsländernas laddinfrastruktur och infrastruktur för vätgas. Fordon måste kunna köra i hela Europa utan att riskera att stå utan drivmedel. Kommissionen lyfter dessutom behovet av el i hamnar och laddinfrastruktur för tunga fordon, vilket är välkommet, kommenterar Emilia Käck, ansvarig energi och infrastruktur, Teknikföretagen.

Nu måste paketet analyseras grundligt menar Teknikföretagen. Det handlar bland annat om att undersöka eventuella dubbelregleringar och om förslagen är teknikneutrala.

– Till exempel så kommer biobränslen att vara en viktig komponent inom både transport och energi framöver och får inte missgynnas. Det är också viktigt att så här stora förändringar inte skapar problem för små och medelstora företag att tolka, uppfylla och efterleva reglerna, säger Emilia Käck.

Emilia Käck, ansvarig energi och infrastruktur, Teknikföretagen.

Enligt bedömningar så kommer förhandlingarna om lagförslagen att pågå under hösten 2021 och 2022. Slutförhandlingarna kommer sannolikt att ske våren 2023, då Sverige har ordförandeskapet i EU:s ministerråd.

Fit for 55

I april 2021 enades EU-kommissionen om en ny klimatlag med ett högre mål för att minska utsläppen av växthusgaser 2030, från 40% till 55% jämfört med 1990 års nivåer. Fit for 55 innehåller kommissionens lagstiftningsförslag för att nå målet. Paketet är en del av den gröna given, EU:s strategiska plan för få ner klimatutsläppen och nå klimatneutralitet till 2050.

 

Läs mer

Mer på Internet https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_21_3541

Europeiska gröna given – EU-kommissionen föreslår att ekonomin och samhället ställs om för att infria klimatambitionerna