Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Nyhet 30 dec. 2020

Teknikföretagen välkomnar handelsavtalet mellan EU och Storbritannien

På julafton kom EU och Storbritannien överens om ett avtal för att underlätta handeln mellan parterna efter att Storbritannien lämnar EU:s inre marknad och tullunion vid årsskiftet. Teknikföretagen välkomnar avtalet som tar bort kostsamma tullar för företagen, men varnar samtidigt för störningar i handeln efter nyår.

Klas Wåhlberg och Joel Jonsson
Klas Wåhlberg och Joel Jonsson

Vid midnatt den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU, med en övergångsperiod under vilken landet har fortsatt att vara del av EU:s inre marknad och tullunion som nu löper ut vid årsskiftet. Detta har inneburit att handelsrelationen har varit oförändrad medan parterna på historiskt kort tid har förhandlat om ett avtal för att reglera handeln efter den 31 december 2020. Trots stor osäkerhet huruvida parterna skulle kunna nå en överenskommelse i tid kom de till slut överens den 24 december. Avtalet undertecknas idag och förväntas godkännas av det brittiska parlamentet senare under kvällen. EU har redan godkänt att avtalet tillämpas provisoriskt från och med den 1 januari tills den 28 februari 2021 för att ge beslutsfattare tid att granska och ratificera avtalet innan det kan träda i kraft fullt ut.

– Det är givetvis väldigt positivt att vi äntligen har ett avtal. Det är oerhört viktigt för industrin i Sverige, som har en omfattande handel med Storbritannien, säger Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen.

Ett avtalslöst utträde hade fått stora konsekvenser för industrin i Sverige, bland annat i form av höga tullar på flera områden. Detta hade exempelvis drabbat bilindustrin synnerhet. Handelsavtalet motverkar nu att det upprättas tullar och kvoter i varuhandeln mellan EU och Storbritannien. Samtidigt varnar Teknikföretagen för att företagen ändå kommer behöva ta höjd för avsevärda komplikationer i handeln med Storbritannien efter årsskiftet i och med att landet lämnar den inre marknaden och tullunionen.

– Även med ett avtal på plats så skapas nu två separata marknader. Det innebär bland annat att alla varor kommer att behöva tulldeklareras för att säkerställa att de uppfyller kraven i de olika regelverken. Det kommer att leda till en ökad administrativ börda, förlängda ledtider och kostnader för företagen, säger Joel Jonsson, ansvarig för EU:s inre marknad och handelspolitik på Teknikföretagen.

Avtalet är ambitiöst i många avseenden. Exempelvis omfattar det en process för att upprätthålla lika konkurrensvillkor mellan marknaderna, vilket har varit en huvudprioritering för EU och en väldigt politiserad fråga i förhandlingarna. Om detta inte efterlevs kan parterna i praktiken begränsa marknadstillträdet genom att införa tullar i varuhandeln. Samtidigt finns det områden som inte är så ambitiösa som Teknikföretagen skulle vilja, utöver de begränsningar som Storbritannien satt upp för förhandlingarna. Det gäller bland annat att möjliggöra fria dataflöden mellan marknaderna, samt ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer och bedömning av överenstämmelse för varor.

Det finns därmed områden som kommer att behöva utvecklas, men avtalet är ett viktigt steg för att börja återbygga handelsrelationen och underlätta för företagen så mycket som möjligt efter Storbritanniens utträde ur den inre marknaden och tullunionen.

Storbritanniens utträde ur EU får även politiska konsekvenser för Sverige, som tappar en viktig allierad och stark röst för att värna konkurrens på en öppen marknad. Utan dem får Sverige svårare att påverka EU:s utveckling när inflytelserika industrinationer som Tyskland och Frankrike sluter samman bakom en gemensam agenda.

– Vi har redan under övergångsperioden, då Storbritannien inte varit en del av beslutsfattandet i EU, börjat se de politiska följderna av Brexit i EU-politiken. Inte minst genom ett ökat inslag av statlig intervention i den europeiska ekonomin, vilket missgynnar svensk industri. Det ställer krav på att Sverige blir mycket mer proaktiva i EU-arbetet framöver, avslutar Joel Jonsson.

Teknikföretagen kommer löpande att komma med uppdateringar kring den fortsatta utvecklingen. Vår roll framgent är primärt att komplettera ansvariga myndigheters stöd till företagen. Om du som medlem har särskilda frågor gällande handeln med Storbritannien, vänligen kontakta Joel Jonsson.