Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Insatser på EU-nivå får inte leda till snedvriden konkurrens

Idag skickar Teknikföretagen in underlag till regeringen inför EU-toppmötet den 17–18 juli, då EU:s långtidsbudget och återhämtningspaket ska avhandlas. I inspelet betonar Teknikföretagen vikten av att regeringen vidhåller en konstruktiv hållning för att påskynda återstarten av den inre marknaden, men framhåller samtidigt vissa reservationer kring det sakliga innehållet i återhämtningspaketet.

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen och Joel Jonsson, ansvarig för EU:s inre marknad och handelspolitik Teknikföretagen. Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen och Joel Jonsson, ansvarig för EU:s inre marknad och handelspolitik Teknikföretagen.

Nyhet
02 juli 2020
Sakområde:

EU:s inre marknad är den enskilt viktigaste import- och exportmarknaden för svenska företag, där en stor andel av importen består av kapital- och insatsvaror för förädling och vidare export. Hälften av Sveriges bruttonationalprodukt kommer från handel med andra länder, vilket sysselsätter ungefär 1,5 miljoner svenskar, och cirka 60 procent av Sveriges samlade export går till andra EU-länder. Takten på den svenska återhämtningen är alltså nära sammankopplad med återhämtningen i övriga EU. Därav ligger det i Sveriges intresse att vidhålla en konstruktiv hållning i förhandlingarna och bidra till en stark återhämtning i övriga Europa.

– Samtidigt är det viktigt att vi säkerställer att återhämtningspaketet utformas på ett sätt som beaktar svenska företags intressen och bidrar till grön och digital omställning i Europa, säger Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen.

Debatten kring utformningen av EU:s långtidsbudget och återhämtningspaket har främst fokuserat på storleken på budgeten, fördelningen av återhämtningsmedel samt dess andel lån kontra bidrag. Teknikföretagen vill belysa att diskussionen om sakinnehåll, det vill säga hur medel ska användas och styras, är minst lika viktig och kommer få stor inverkan på svensk industris konkurrenskraft.

– EU:s återhämtningspaket innebär en möjlighet att skapa förutsättningar för en hållbart konkurrenskraftig industri i Europa. Samtidigt ser vi risker med att förslaget förankrar strukturer som presenterades i EU-kommissionens industristrategi i mars i år och därmed föregår förhandlingarna i principiellt viktiga frågor för svensk industri, säger Joel Jonsson, ansvarig för EU:s inre marknad och handelspolitik på Teknikföretagen.

Inom ramen för industripolitiken ämnar EU-kommissionen göra politiskt identifierade och statligt finansierade sektoriella satsningar på strategiska, industriella ekosystem och nyckelteknologier för att stärka Europas strategiska autonomi och teknologiska suveränitet. Teknikföretagen är bekymrade över den otydlighet på vilka grunder som dessa områden har valts ut och även hur styrningen av dessa ska ske. Det är något som förstärks av de ytterligare medel som föreslås användas för dessa satsningar inom ramen för återhämtningspaketet.

– Det riskerar att leda till en snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden, vilket missgynnar mindre länder som Sverige med en stor andel små- och medelstora företag, säger Joel Jonsson.

Teknikföretagen har en nära kontakt med regeringen i dessa frågor, men ser ett behov av en mer transparent och kontinuerlig dialog med EU-kommissionen och våra svenska beslutsfattare för att säkerställa att det svenska näringslivets intressen beaktas. Med anledning av detta föreslog Teknikföretagen redan i februari i år – tillsammans med Svenskt Näringsliv – att regeringskansliet inrättar en stående beredningsgrupp tillsammans med företrädare för näringslivet för att löpande diskutera utformningen av EU:s industripolitik.

Teknikföretagens inspel till regeringen inför EU-toppmötet finns att läsa här.

För mer utförliga kommentarer om EU:s industripolitik, läs Teknikföretagens svar på det skriftliga EU-sakrådet om EU:s industristrategi här.

Vid frågor, vänligen kontakta:


Senaste nyheterna från Teknikföretagen