Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Redan tecken på matchningsproblem i Sverige

Antalet anställda i näringslivet fortsatte att minska under årets första kvartal enligt SCB:s kortperiodiska sysselsättningsdata (KS), som vi säsongsrensat i diagrammet nedan. Jämfört med den senaste toppnivån 2019 har antalet anställda inom näringslivet minskat med drygt 110 000. Jämfört med första kvartalet förra året var det drygt 75 000 färre anställda inom näringslivet första kvartalet i år, se diagram nedan.

Foto: Emilia Jiménez-Bergmark / Bredda bilden Foto: Emilia Jiménez-Bergmark / Bredda bilden

Ekonomisk analys
21 maj 2021
Sakområde:

Frågan är om den fortsatta minskningen i antal anställda är tecken på att företagen har svårt att få tag på arbetskraft med den kompetens som de söker, eftersom exempelvis KI-barometern visar att stora delar av näringslivet sett ökat behov av att anställa personal i början på året, både inom industrin och tjänstebranscher. Enkätsvaren tyder på att företagen inte lyckats anställa i önskad omfattning i början på året, vilket kan tyda på matchningsproblem som ser ut att återkomma snabbt på arbetsmarknaden.

tecken-pa-matchningsproblem.png

Under förra året drabbades stora delar av tjänstesektorn av restriktioner kring pandemin och det är framför allt inom tjänstesektorn som antalet anställda minskade i samband med Coronakrisen. Inom den privata tjänstesektorn totalt uppgår minskningen till cirka 61 500 färre anställda första kvartalet i år jämfört med första kvartalet 2020, enligt KS. Enbart inom hotell och restaurang uppgår tappet till cirka 40 500.

Det finns emellertid branscher inom tjänstesektorn där antalet anställda ökat under pandemin. Exempelvis visar detaljhandeln (exkl. handel med motorfordon) en ökning med cirka 10 000 anställda första kvartalet i år jämfört med motsvarande förra året. Delar av detaljhandeln har ju till och med fått ett uppsving under pandemin, särskilt handeln för varor som kan kopplas till egna hem, vilket vi rapporterat om vid flera tillfällen under det gångna året (se även vår senaste konjunkturrapport från maj).

Andra exempel på tjänstebranscher där antalet anställda ökat under det senaste året är datakonsulter respektive arkitekter och teknikkonsulter, se diagram till vänster nedan. Nu märks en ännu starkare efterfrågan på denna typ av tjänster och att dessa branscher redan börjat få problem att hitta rätt kompetens på arbetsmarknaden.

I den senaste KI-barometern från april anger cirka 40 procent av företagen inom dessa branscher att det främsta hindret mot verksamheten är brist på personal. För övrigt har nu cirka 60 procent av datakonsulterna brist på personal, en uppgång från fjärde kvartalet, från 35 procent av företagen. Även för arkitekter och teknikkonsulter har bristen ökat snabbt, från 20 procent av företagen fjärde kvartalet i fjol till cirka hälften av företagen i april i år.

Barometern visar också att en klart mindre andel av företagen inom dessa branscher har lyckats anställa fler under första kvartalet än vad företagen förväntat. Matchningsproblemen på arbetsmarknaden ser alltså ut att återvända ovanligt snabbt då efterfrågan blir allt starkare, inte minst efterfrågan från industrin på företagstjänster. I vår senaste konjunkturbedömning från maj räknar vi med att industrin kommer fortsätta agera primus motor i ekonomin, då efterfrågan på industrins produkter väntas vara fortsatt stark i år och nästa år. Ökad produktion inom industrin genererar också fler jobb bland industrins tjänsteleverantörer.

stark-efterfragan-och-okad-brist-pa-personal.png

Inom övriga företagstjänster där bemanningsbranschen, resetjänster och en rad övriga stödtjänster till företag ingår, har antalet anställda ännu inte vänt upp enligt KS, se diagram till höger ovan. Normalt brukar ett uppsving för industrin leda till att efterfrågan på bemanningstjänster stiger tidigt i konjunkturuppgången. Möjligen blir uppgången något fördröjd denna gång, efter att industrin inledningsvis ökat antalet arbetade timmar med personal som tidigare varit korttidspermitterad under 2020.

Bemanningsbranschen förväntar sig nu en uppgång i antalet anställda under andra kvartalet. Vi noterar också att även denna bransch ser ut att få svårt att hitta rätt typ av kompetens på arbetsmarknaden då cirka 40 procent av företagen nu ser brist på arbetskraft som främsta hindret för verksamheten.

I vår senaste konjunkturbedömning räknar vi med att sysselsättningen i år kommer ligga 0,4 procent under förra årets nivå, trots att vi räknar med en gradvis ökning konsekutivt under årets lopp. Den låga nivån i början på året stödjer denna bedömning. Nästa år räknar vi med en fortsatt uppgång, och att sysselsättningen totalt ökar med 1,8 procent, vilket innebär att antalet sysselsatta kommer tillbaka på ungefär samma nivå som under 2019.