Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Kommer prognosen för Sveriges export hålla?

I vår senaste prognos för Sveriges export (12 maj) utgick vi bland annat från att teknikindustrins export i någon mån kommer att hämmas under 2021 av brist på insatsvaror och produktionsstörningar, främst under årets första halvår. Trots störningarna kom vi fram till att Sveriges export kan väntas öka starkt i år, med nära 10 procent.


Ekonomisk analys
02 juli 2021
Sakområde:

Vår prognos utgår från att varuexporten kommer fortsätta att följa Sveriges exportmarknadstillväxt, som enligt vår uppskattning ökar med omkring 9 procent i genomsnitt i år. Då utgår vi från vår prognos över global BNP och hur mycket olika exportmarknader väger som andel av Sveriges utrikeshandel samt kronans effektiva växelkurs enligt KIX-index (som är ett genomsnitt av kronans värde mot andra valutor viktade efter ländernas betydelse i Sveriges utrikeshandel). Eftersom exporten föll så kraftigt under andra kvartalet 2020 visar prognosen en kraftig rekyl andra kvartalet i år, se diagram till vänster nedan. Mönstret liknar utvecklingen under finanskrisen, med en gradvis återgång till lägre tillväxttakter efter rekylen. 

I veckan kom siffror från SCB över varuexporten i april räknat i volym samt för maj räknat i löpande priser. Kan siffrorna ge en första indikation om hur väl vår prognos för exporten kan komma att stämma med utvecklingen för andra kvartalet? Enligt vår prognosmodell kommer Sveriges totala export öka med nära 15 procent under andra kvartalet räknat i årsförändring och fasta priser, se diagram till vänster nedan.

Varuexporten i april ökade med 21 procent räknat i fasta priser och i löpande priser med 24 procent. Nu finns även en siffra för varuexporten i maj, men endast i löpande priser, som visar en ännu starkare ökning jämfört med motsvarande månad förra året, 30 procent.

SCB räknar också fram tidsserier över varuexportens trend, räknad i löpande priser. SCB räknar alltså fram trenden genom att rensa bort kortsiktiga variationer samt justerar för kalendereffekter. Man kan därmed lättare tolka utvecklingen från månad till månad. Trenden visar en stadig uppgång för varuexporten efter raset i april förra året, se diagram till höger nedan. Nivån på exporten i maj i år var 5,7 procent högre jämfört med nivån innan raset i april förra året, enligt trendserien.

sverriges export.jpg

Den starka årstakten för varuexporten i april-maj stämmer ganska väl med den starka årstakt som prognosmodellen visar för andra kvartalet. Det är möjligt att modellen ligger något i underkant för andra kvartalet, men det är också möjligt att en sannolikt svagare utveckling för tjänsteexporten under kvartalet kommer dra ned tillväxttakten för exporten totalt.* Vi får invänta utfallet för andra kvartalet från nationalräkenskaperna för att avgöra hur väl modellen stämmer med utfall. En första indikation om utfallet kommer den 29 juli via BNP-indikatorn som baseras på ett ofullständigt sifferunderlag. Det första riktiga utfallet kommer den 27 augusti.

Återstår också att se om bristen på insatsvaror, som halvledare med mera, kommer att hämma exporten under resten av året. Vi ser dock ingen anledning ännu att revidera vår prognos för exportens tillväxt 2020.

 

*Not: Vår prognosmodell avser Sveriges totala export, dvs. av både varor och tjänster. Vi utgår då från nationalräkenskapernas siffror över exporten, som en del av vår prognos för Sveriges BNP. Utvecklingen för tjänsteexporten redovisas enbart kvartalsvis och kommer redovisas för andra kvartalet först i början av september. Utvecklingen för varuexporten väger dock tyngst, som utgör cirka 70 procent av den totala exporten.