Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

KI-barometern fångar bungyjump i BNP i början av 2021

Denna vecka publicerade SCB preliminär BNP-data för första kvartalet 2021 samt reviderad statistik för föregående kvartal. BNP ökade 0,8 procent från 2020:kv4, att jämföra med den ännu mer preliminära BNP-indikatorn, som visade på en ökning med 1,1 procent. Samtidigt reviderades utfallet upp till noll för perioden 2020:kv3-2020:kv4, från -0,2 procent.


Ekonomisk analys
28 maj 2021
Sakområde:

Teknikföretagen har ett flertal gånger de senaste åren analyserat KI-barometerns förmåga att spegla den svenska konjunkturen. Sammanfattningsvis kan man säga att barometern lyckats väl med att fånga de stora rörelserna i BNP-tillväxten de senaste decennierna.

Om barometern varit en god riktningsindikator har den lyckats något sämre med att pricka in tillväxttakten, exempelvis under åren 2015-19 då barometer och tillväxt i inledningsfasen dessutom gick i olika riktningar (se bilden nedan).

sverige-ki-barren-ljuger-inte-denna-gang.png

Under 2015-17 steg barometern rejält mot historiska toppnoteringar samtidigt som BNP-tillväxten mattades. Först när BNP-tillväxten fallit från nära fem procent till cirka två procent i mitten av 2019 hade barometern anpassats till verkligheten. En ännu mer påtaglig avvikelse, inträffade under åren 2001-2004, då istället KI-barometern systematiskt underskattade BNP-tillväxten (se bilden ovan). I det fallet slöts gapet i huvudsak genom att barometern ”sprang ikapp” tillväxten.

Att spänna kärran före hästen

I maj 2021 nådde KI-barometern den högsta nivån någonsin (119,3) vilket, enligt Teknikföretagens prognos, kommer att rimma väl med BNP-tillväxten på drygt åtta procent i årstakt under kv2. Den förväntat urstarka BNP-siffran speglar till stor del en kraftig överhängseffekt jämfört med det historiskt svaga 2020:kv2, även om vi också räknar med en skaplig konsekutiv ökning. Denna gång finns det således fog för att lita på KI-barometern.

En annan egenskap hos KI-barometern är att den inte är en ledande indikator i strikt mening; den samvarierar starkast med BNP-tillväxten i innevarande kvartal. Det hindrar inte att barometern ändå ger en försmak av konjunkturläget eftersom den publiceras månadsvis och med kort fördröjning, till skillnad från de kvartalsvisa BNP-publiceringarna.

Man kan utnyttja samvariationen mellan BNP-tillväxt och barometer och vända på kuttingen: ”vad säger Teknikföretagens BNP-prognos om ett troligt framtida förlopp för KI-barometern?” Vi räknar med att BNP-tillväxten bromsar under 2021:H2 för att sedan falla mot 1-1,5 procent under loppet av 2022. Utnyttjar vi de historiska sambanden från 1996 skulle det innebära att KI-barometern följer den röda streckade kurvan i figuren ovan: en moderering under andra halvåret 2021 följt av ett betydande fall till under normalläget=100 under 2022:H2.

Emellertid förändras sambanden över tid. Skulle vi istället använda data sedan 2015, implicerar vår BNP-prognos istället att KI-barometern kommer att följa den gröna streckade kurvan i figuren ovan. Då kommer barometern inte att trilla under 100-strecket ens i slutet av 2022. Dessa skillnader illustrerar det faktum att varje notering för KI-barometern speglar en allt lägre BNP-tillväxt under mätperioden. Exempelvis skulle vi år 2015 förvänta oss drygt 2,5 procent BNP-tillväxt vid normalvärdet=100 för KI-barometern. Motsvarande ”normalvärde” för BNP-tillväxten idag är cirka 1,5 procent (se bilden nedan).[1]

sverige-fallande-normaltillvaxt.png

Som vi påpekat tidigare speglar en allt lägre BNP-tillväxt för KI-barometerns normalvärde i sin tur det faktum att svensk potentiell BNP-tillväxt fallit relativt kraftigt de senaste 25 åren.

 

[1] I analysen använder vi rullande regressioner baserade på de senaste fem årens data.