Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Houston, we've had a problem

Det har uppstått märkbara problem att få fram såväl halvledare som en rad komponenter till industrin för att färdigställa såväl bilar som andra industriprodukter. Om det saknas vissa komponenter kan produktionen till och med behöva stoppas tills problemet är löst.


Ekonomisk analys
23 apr. 2021
Sakområde:

Det påminner om problemet som uppstod under den tänkta månfärden med Apollo 13 i april 1970 då astronauterna meddelade markkontrollen i Houston att det uppstått ett problem då en syretank exploderat och det saknades reservdelar för att laga skadan. Problemet löstes, men det krävdes ingenjörstänkande långt utanför boxen för att lyckas få hem astronauterna.

Sedan slutet på förra året har bristen på halvledare ökat och flertalet stora fordonsindustrier har meddelat att de påverkas av bristen och stoppar eller drar ner på viss tillverkning. I april stoppade Volvo produktionen exempelvis i Gent tillfälligt på grund av problemet, och eftersom komponentbristen ännu inte är löst finns risk för fortsatta störningar i produktionen.

Till bristen på halvledare kan läggas att leveranskedjor av andra insatsvaror till industrin påverkats av den världsomspännande bristen på containrar, vilket fördröjer leveranser och utgör hinder även för underleverantörer. Störningar i containertrafiken har gjort att trafiken gått långsammare och containrar uppehållits i olika delar av världen. Nu brottas även underleverantörer till industrin med brist på olika insatsvaror de själva behöver för att i sin tur kunna leverera insatsvaror till industrin. På grund av containerbrist har leveranser av exempelvis plast, gummi, kartong, färger och lack, metaller med mera lett till allt längre ledtider för leveranser av insatsvaror. Underleverantörer har alltså fått allt svårare att öka produktionen och möta den oväntat snabba återhämtningen i efterfrågan från industrin.

Statistik över containertrafiken återspeglar både den kraftiga nedgången i världshandeln i början av pandemin och den snabba återhämtningen under andra halvan av 2020, se diagram nedan. Det ökade behovet av containrar har lett till ökad produktion av containrar i Kina, men ännu kvarstår bristen vilket återspeglas av fortsatt mycket högre priser på frakt än tidigare, se diagram till höger nedan. Ökningen i containertransporterna har ännu inte räckt för att tillgodose den ökade efterfrågan på en rad insatsvaror.

containertrafik-fraktpriser-2.png

Om det saknas tillgång till nödvändiga delar i tillverkningen av exempelvis en bil kan hela produktionen behöva stoppas. Om vi tar halvledare som exempel behövs de för att leda elektrisk ström via chip som finns i datorer, mobiltelefoner, bilar och nästan all annan elektronik. Utan dem står det still i datorer, bilar, mobiler etcetera.

Hur uppstod bristen på halvledare och hur snabbt kan den gå att lösa? Delvis beror bristen på att produktionen av halvledare i USA tillfälligt stoppades i början på året på grund av stormväder. Dessutom stoppades produktion av halvledare i Japan på grund av brand i fabriker. Med bättre väder och återställd produktionskapacitet i Japan kan utbudet av halvledare öka, men det finns även en ytterligare förklaring till bristen som inte går att lösa lika snabbt. Producenter av halvledare har nämligen ökat produktionen för andra ändamål än för industrin. Det gäller halvledare för hemelektronik som fått ett kraftigt uppsving under pandemin i samband med ökat hemarbete.

Bilindustrin å sin sida blev överraskad av den snabba återhämtningen i efterfrågan på bilar under andra halvan av förra året efter att i början av pandemin anpassat sina lager och inköp av insatsvaror till en lägre efterfrågan. Då återhämtningen i efterfrågan överraskade under andra halvåret var lagren alltså för små, vilket snabbt ledde till brist på en rad olika insatsvaror, bland annat halvledare. Den oväntat snabba ökningen i efterfrågan på halvledare, både för hemelektronik och i samband med industrins överraskande snabba återhämtning under andra halvåret 2020, har alltså skapat flaskhalsar i produktionen av halvledare.

Till saken hör att efterfrågan på halvledare som används för datorer, mobiltelefoner och hemelektronik är betydligt större i omfattning jämfört med efterfrågan från motorfordonsindustrin. Med så snabbt ökad efterfrågan inom hemelektronik till så stora volymer kan priserna dessutom höjas och generera högre vinstmarginaler till nackdel för produktionen av halvledare som produceras och säljs i mindre volymer till industrin. Halvledare för fordonselektronik är inte lika avancerad som till annan elektronik, varför vinstmarginalerna är lägre i försäljningen av halvledare till fordonsindustrin. Däremot ser elektronik för 5G, som nu växer explosionsartat, mer intressant ut för tillverkning av halvledare.

De halvledare som produceras för motorfordon skiljer sig alltså från de som används för hemelektronik vilka uppgraderas i snabbare takt än halvledare för motorfordon. Fordonselektroniken går normalt långsammare att utveckla. Det tar med andra ord längre tid att integrera modernare elektronik och halvledare i produktionen av bilar eftersom den måste testas i kombination med övrig fordonsteknik. Det är inte heller enkelt att byta ut en halvledare som det är brist på i bilindustrin eftersom det kan innebära att det i så fall även kan behövas nya kretskort, som i sin tur kanske måste genomgå nya tester.

– All fordonselektronik är noga typprovad för att hålla en lång livslängd, minst tio år. Jämför det med en mobiltelefon vars tekniska livslängd kanske bara är tre år, upplyser Carl-Mikael Zetterling, professor och chef för avdelningen Elektronik och inbyggda system på KTH, till magasin t:.

Det finns uppåt 300 halvledarfabriker i världen, varav flertalet finns i Asien och USA. Några finns även i Europa, exempelvis i Italien, Österrike, Frankrike och i Tyskland. Där produceras halvledare i högre grad anpassade för bilindustrin. Ny kapacitet håller också på att byggas vilket kan förbättra förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Senare i år öppnar exempelvis Bosch en fabrik i Dresden som ska tillverka halvledare åt fordonsindustrin. Man får ändå räkna med att det tar tid att bygga ny kapacitet, minst två år innan en ny halvledarfabrik kan leverera till marknaden.

Produktionen av halvledare för hemelektronik genererar alltså högre vinster jämfört med produktion av halvledare till industrin. Den ovanligt omfattande efterfrågan på hemelektronik under pandemin har ökat denna diskrepans. Då väl efterfrågan på halvledare för hemelektronik blivit mer mättad och produktionen av halvledare för industrin utökats kan efterfrågan och utbud av halvledare komma mer i balans. Det kommer dock ta tid. Vi räknar med fortsatta problem och flaskhalsar i produktionen, både i fordons- och annan industri och bland underleverantörer under åtminstone första halvåret 2021.

 

Läs mer

Mer på Internet https://t.teknikforetagen.se/forskning-innovation/experten-darfor-ar-det-halvledarbrist-i-fordonsindustrin/

Experten: Därför är det halvledarbrist i fordonsindustrin (Magasin t: )