Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Både industrin och tjänstesektorn hackar

BNP-indikatorn vände ned ordentligt i augusti från föregående månad, med 3,8 procent säsongsrensat. En så stor nedgång var oväntad, även fast vi tidigare rapporterat om att Sveriges varuexport föll markant i augusti enligt preliminära data. Hushållens konsumtion överraskade också med att falla från juli till augusti.


Ekonomisk analys
08 okt. 2021
Sakområde:

Vi har tidigare räknat med att hushållen kommer bidra starkare till BNP-tillväxten under tredje kvartalet, men bidraget ser nu ut att bli något svagare än väntat. Vi räknar ändå med att hushållens konsumtion kommer att återhämta sig starkt från förra årets kraftiga minskning på 4,7 procent. Hittills i år har konsumtionen ökat med 4,9 procent jämfört med januari-augusti förra året, kalenderkorrigerat enligt indikatorn.

Under sommarmånaderna har den tidigare så nedpressade konsumtionen av tjänster inom inte minst hotell- och restaurang, men även beklädnadshandel och kultur och rekreation, börjat återhämta sig, se diagram nedan till höger. Uppgången inom hotell och restaurang var särskilt kraftig i juli, och översteg till och med nivåer innan coronakrisen. I augusti, i samband slutet på sommarsemestrar, föll konsumtionen tillbaka från den höga nivån. Den låg ändå fortsatt över pre-coronanivåer.

kraftigt-volatil-bnp-indikator-vande-ned.png

Näringslivets produktion totalt minskade med 4,7 procent i augusti jämfört med juli, säsongsrensat. Enbart tillverkningsindustrins produktion föll med motsvarande 4,5 procent. Nedgången var bred, både inom insatsvaru-, investeringsvaru- samt konsumtionsvaruindustri. Inom teknikindustri fortsatte produktionen falla för motorfordonsindustri, men även inom maskinindustrin.

Det tyder på att även den industrin nu drabbats av bristen på insatsvaror, vilket drar ned takten. Sannolikt har bristen på en rad insatsvaror också påverkat ännu fler branscher. Exempelvis minskade produktionen även för textil-, trävaru-, stål och metallvaru-, gummi- och plastvaruindustri, som i hög grad levererar insatsvaror.

Däremot ökade åter produktionen inom kemi- och läkemedelsindustrin i augusti, efter ett fall i juli. Denna bransch har hittills i år bidragit mest till industrins tillväxt, se diagram till höger nedan.

motorn-hackar-och-drar-ned-bnp.png

Enligt produktionsvärdeindex minskade även produktionen av tjänster (exklusive kreditinstitut och försäkringsbolag), med 3,4 procent i augusti jämfört med juli, se diagram ovan till vänster. Även inom tjänstesektorn var nedgången bred. Dels föll produktionen inom hotell och restaurang med något över 10 procent från den höga nivån i juli, säsongsrensat.

Dessutom föll produktionen inom en rad företagstjänster, inte minst inom de mest kunskapsintensiva tjänsterna inom vetenskap, teknik, juridik och ekonomi. Där minskade produktionen med något över 7 procent från föregående månad. Företagstjänster totalt, inklusive datakonsulter, bemanningsföretag med mera, väger tungt inom tjänstesektorns produktion, då den står för cirka 30 procent av den privata tjänstesektorns förädlingsvärde, varför en nedgång där påverkar den samlade tjänsteproduktionen relativt mycket.

Sammanfattningsvis räknar vi med att nedgången i hushållens konsumtion i augusti var tillfällig och att den kommer ta ännu mer fart efter att coronarestriktioner släpptes i slutet av september. Däremot kan den kraftiga nedgången för både exporten och industrins produktion under tredje kvartalet komma att bidra till ett fall i BNP mellan andra och tredje kvartalet. Om bristen på insatsvaror till industrin fortsätter att hämma industrins produktion och export resten av året talar det för att BNP för hela 2021 kan bli svagare än flertalet prognosmakare räknat med.


Fotnot

BNP-indikatorn har visat sig variera relativt kraftigt i förhållande till den faktiska BNP-utvecklingen enligt nationalräkenskaperna. Indikatorn bygger på ett ofullständigt dataunderlag samt preliminära siffror för delarna av BNP, varför SCB inte redovisar mer i detalj i vilken mån de olika delarna har påverkat utvecklingen. Månadsförändringen har bitvis också reviderats kraftigt i takt med inkommande data och anpassning till nationalräkenskapernas kvartalsutfall.