Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Ekonomisk analys 02 sep. 2019

Räkna med fortsatt fall i industrins sysselsättning

Dagens siffra från Inköpschefsindex för industrin i augusti låg fortsatt lägre än normalt, på indexnivån 52,4. Det indikerar att industrins produktion ännu ökar, om än i lägre takt jämfört med den senaste perioden av starkare konjunktur från slutet av 2016 fram till slutet av 2017. Index under 50 tyder på fallande produktion. Vi har inte heller räknat med att industrins produktion kommer att falla under 2019 jämfört med 2018, men att tillväxttakten kommer att klart bromsa till omkring en procent i genomsnitt för i år.

Det var främst delindex för sysselsättningen som bidrog till uppgången i PMI för augusti, medan övriga delindex visade små förändringar eller oförändrade nivåer. Indexet för sysselsättningen steg till 53,5 och bidrog med 0,4 indexenheter till ökningen av PMI totalt för augusti. Härmed har PMI ännu inte fångat den faktiska nedgången av sysselsättningen inom industrin under de senaste månaderna.

PMI för industrin brukar normalt ligga något före förändringen av Sveriges totala sysselsättning (se diagram), men nu ser PMI ut att ligga efter. Sveriges totala sysselsättning har minskat två kvartal i rad, säsongsrensat, det vill säga under årets första och andra kvartal, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU). Sysselsättningen började dessutom att falla i årstakt i juli, se diagram nedan. Utvecklingen under enskilda månader kan variera kraftigt, även om förändringstalen är säsongsrensade. Att vi nu noterar fallande sysselsättning en enskild månad tyder ändå på en tydlig försämring på arbetsmarknaden. Senast det inträffade en minskad sysselsättning i årstakt var 2012 och 2013. Vi räknar med att sysselsättningen i genomsnitt kommer att öka under 2019, men i betydligt svagare takt jämfört med 2018. Vår senaste prognos, från maj, ligger på en ökning med 0,6 procent för Sveriges sysselsättning totalt 2019, från en ökning med 1,8 procent 2018.

harda_data_over_sysselsattningen_ligger_nu_fore_pmi.png

Enligt KI-barometern började antalet anställda inom tillverkningsindustrin att minska från och med juni, se diagram till vänster nedan. Industriföretagen förväntar sig dessutom fortsatta neddragningar under de närmaste tre månaderna, dvs. till och med november.

Större delen av industrin förväntar sig att antalet anställda kommer fortsätta att minska och dessutom i en större andel av företagen, se diagram till höger nedan. För tillverkningsindustrin totalt minskade antalet anställda i 17 procent av företagen under juni-augusti. Nu förväntar sig nära 1/3 av industriföretagen att antalet anställda kommer att minska under september-november.

Särskilt inom investeringsvaruindustrin har andelen företag som räknar med neddragningar under de närmaste månaderna ökat, till hela 43 procent. Under sommarmånaderna drog en jämförelsevis mindre andel, 14 procent av företagen inom denna tungt vägande industri ned på antalet anställda, enligt KI-barometerns utfall. En markant utbredning av neddragningar inom investeringsvaruindustrin väntar alltså under hösten.

Även inom insatsvaruindustrin räknar en större andel av företagen med personalminskningar under hösten, 27 procent. Antalet anställda inom konsumtionsvaruindustrin ser däremot ut att bli ungefär oförändrat under hösten. Andelen företag som räknar med neddragning är endast lite större än andelen som räknar med ökat antal anställda, se diagram till höger nedan.

Återstår också att se om företagens förväntningar kommer att infrias. Om vi ser till industrin som helhet har utfallet följt företagens förväntningar om antalet anställda mycket väl, se diagram till vänster nedan. Vad som står helt klart är att vi kan räkna med fortsatt och mer utbrett fall i industrins sysselsättning och förmodligen stigande arbetslöshet under hösten.

tillverkningsindustrin_drar_ned_pa_personal.png