Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English

Kompetensförsörjning

Sveriges konkurrensfördel är ett högteknologiskt kunnande. Tillgång till rätt teknisk kompetens är helt avgörande för företagens möjlighet att växa och investera i Sverige. Många av Teknikföretagens medlemmar har svårt att hitta den kompetens de behöver för sin verksamhet och för att Sverige ska kunna vara världsledande inom nya teknikområden. De snabba teknikskiftena gör att allt fler kommer att behöva bygga på sin kunskap under yrkeslivet.

Mer om fokusområdet
Kompetensförsörjning
"Utbildningssystemets förmåga till anpassning och utveckling för att möta kompetensskiften kommer att vara avgörande för konkurrenskraften."
Frida Andersson
Enhetschef Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning
"Det behövs en strategi för talangattraktion som utgår från att det råder internationell konkurrens om högkvalificerad arbetskraft."
Li Ljungberg
Expert Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning
"Vi tror på att bredda bilden av teknik redan i grundskolan och visa på hur tekniska lösningar kan användas för att skapa en bättre värld."
Elin Östblom
Attitydpåverkan & ungdomskommunikation
Kompetensförsörjning
"En utbildning som bidrar till fördjupat lärande och lärande över tid, rimmar väl med ökad anställningsbarhet utifrån arbetslivets krav. "
Mats Andersson
Expert kompetensförsörjningTeknikföretagen arbetar för att:

  • Utbildningsutbudet inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska i högre grad planeras och dimensioneras utifrån näringslivets behov samt att arbetsmarknadens inflytande över yrkesutbildningarna ska stärkas.
  • Samverkan med näringslivet ska premieras i resurstilldelningens till högskolor och universitet
  • Högskolor och universitetet ska få rätt förutsättningar och särskild finansiering för livslångt lärande och vidareutbildning av yrkesverksamma. Utökade satsningar för utveckling av flexibla kurser som riktar sig mot yrkesverksamma inom industrin behövs också.
  • Regeringen tar fram en nationell strategi för talangattraktion för att säkerställa att Sverige kan attrahera kompetens internationellt.
  • Staten satsar på teknik- och matematikundervisningen i grundskolan. Det är två viktiga områden för att bredda rekryteringsbasen till tekniska utbildningar. Det behövs en STEM-strategi i Sverige.
  • Industrins valideringsmodeller ska bilda norm för industriinriktade utbildningar inom yrkesvux, via Arbetsförmedlingen och internt på företagen. Arbetet med att utveckla och underhålla modeller för branschvalidering behöver en stabil och långsiktig finansiering, likväl som att satsningar ska bidra till ökad användning och nyttjande av validering.

Digitaliseringen är den faktor som påverkar teknikindustrins kompetensförsörjning i störst utsträckning. Företagen levererar allt mer tjänster och det blir ett större mjukvaruinnehåll i traditionella hårdvaruprodukter. Varor och produktionssystem blir uppkopplade och ihopkopplade. Artificiell intelligens, autonoma system och elektrifiering är några framträdande teknikskiften som påverkar utvecklingen och behovet av kompetens i stor utsträckning, likaså företagens och politikens fokus på hållbarhet och klimat.

Det svenska utbildningssystemet behöver hålla genomgående hög kvalitet - från grundskola till högskola. Undervisningen i STEM- ämnena ( Science, Technology, Engineering, Mathematics) är inte likvärdig över landet. Ett exempel är lärarbehörigheten som varierar stort i dessa ämnen. Oavsett bostadsort eller bakgrund ska alla barn, ungdomar och vuxna få likvärdiga möjligheter till en bra utbildning. Utbildningarna behöver i högre utsträckning dimensioneras efter arbetsmarknaden och utvecklas i nära dialog med näringslivet. Att separera gymnasieutbildningarna i två kategorier, om det är ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program, är förlegat.

Möjligheterna att vidareutbilda sig via det offentliga utbildningssystemet efter avslutade högre studier är idag begränsade. Utbildningsystemet behöver utvecklas mot ett livslångt lärande. Vi ser att behovet av kontinuerlig vidareutbildning inom exempelvis nya teknologier samt större utbildningsinsatser för anställda kopplat till teknikskiften bara kommer att öka.

Den stora bristen på kompetens inom vissa områden gör att många företag också rekryterar kompetens inom teknik och IT från tredje land. Här behövs både förändringar i regelverk och ändrade myndighetsuppdrag för att detta ska fungera bättre.

Många unga är intresserade av klimatfrågor och problemlösning och det finns därmed potential att få fler att välja tekniska utbildningar. Men redan till gymnasiet har många tyvärr valt bort teknikinriktade utbildningar på grund av till exempel dåligt självförtroende i matematik, könsnormer eller snäv bild av teknik.