Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Remisssvar 07 maj

Teknikföretagens yttrande avseende Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning

Yttrande U2018/01274/UH
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen lämnar här svar på remissen av Utbildningsdepartementets promemoria Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning (U2018/01274/UH).

Förslagen i promemorian Genom kompletterande utbildning kan personer med avslutad utländsk utbildning ges möjlighet att komplettera sina kunskaper för inträde på den svenska arbetsmarknaden och därmed inte behöva läsa in ytterligare en hel högskoleutbildning i Sverige. Den viktigaste förändringen som föreslås i promemorian är att den kompletterande utbildningen ska kunna omfatta ytterligare högst 30 högskolepoäng i svenska eller engelska för en student som uppfyller eventuella kunskapskrav i dessa ämnen för behörighet till utbildningen men som trots detta behöver ytterligare utbildning i svenska eller engelska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Dessa 30 poängen blir en utökning till de 120 högskolepoäng som den kompletterande utbildningen redan nu får omfatta.

Teknikföretagen tillstyrker förslagen i promemorian.

De kompletterande utbildningarna och utvecklingen av dessa är mycket positivt, men för att nå effekt behövs också andra satsningar för att underlätta inträde på den svenska arbetsmarknaden.

Ledtiderna för nyanlända att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden är långa. Det är inte ovanligt att det tar fem år från folkbokföring till etablering för en person med eftergymnasial utbildning. Det leder till att kompetens inte tillgängliggörs på arbetsmarknaden och att svenska företag därmed går miste om den kompetensen. Med bakgrund av de stora kompetensbehov som finns inom industrin idag så är detta problematiskt. Det drabbar även den enskilde individen, vars etablering ytterligare försvåras genom frånvaron från arbetsmarknaden.

Publicerades 28 augusti 2020

Frida Andersson Enhetschef Kompetensförsörjning 08-782 09 93 Maila