Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 25 sep. 2023

Flera utredningar på gång

Det civila försvaret är en viktig del för att upprätthålla Sveriges förmåga och här är företagen otroligt viktiga. Formerna för hur företagen ska involveras i totalförsvarsplaneringen är dock otydlig och det sker just nu omfattande arbete för att skapa förutsättningar för exempelvis en ökad försörjningsberedskap.

Planet Gripen som kan användas för jakt-, attack- och spaningsuppdrag – därav prefixet JAS. Ur Ericssons arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
Planet Gripen som kan användas för jakt-, attack- och spaningsuppdrag – därav prefixet JAS. Ur Ericssons arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Nyligen presenterade utredningen En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50) sina förslag för regeringen. I utredningen slås några viktiga principer fast, bland annat att staten bär huvudansvaret för totalförsvaret och försörjningsberedskapen och därmed kostnaderna. Utredningen föreslår en möjlig modell men det är flera frågor som kommer att behöva stötas och blötas i fråga om hur åtgärder ska genomföras. Exempelvis är frågan om beredskapslager knepig sett till såväl hur dessa lager ska utformas, som hur de riskerar att påverka marknaden och konkurrensen samt hur kostnaderna ska fördelas för dessa lager.

I utredningen föreslås även flera åtgärder kopplade till informationsinhämtning från företag för att t.ex. kunna skapa behovs- och lägesbilder. En utökad skyldighet för företag att lämna information till myndigheter är en känslig fråga och kommer ställa omfattande krav på när, hur, varför och omfattning på informationen. Det kommer kunna att röra sig om företagshemlig information, både utifrån ett konkurrensperspektiv och att det kan vara säkerhetskänslig information.

Utredningen fastslår att det är staten som bär huvudansvar för försörjningsberedskapen. Vad som avses med detta huvudansvar är dock inte helt tydligt och det framgår även att avgiftsfinansiering av viss specifik beredskap ska kunna vara möjlig. Detta är frågor som är viktiga för Teknikföretagen att bevaka. Betänkandet har precis gått ut på remiss och Teknikföretagen kommer att besvara denna remiss.

Utredningen i sin helhet finns att läsa här: En modell för svensk försörjningsberedskap - Regeringen.se

Parallellt med detta pågår en annan utredning, Utredningen om näringslivets försörjningsberedskap (N 2022:08). Den utredningen ska bland annat kartlägga och föreslå åtgärder som ökar försörjningen av samhällsviktiga varor och tjänster samt analysera ansvarsfördelningen mellan myndigheter för försörjningsberedskapen med fokus på bland annat industrin.

Den utredningen ska lämna sitt slutbetänkande 31 oktober 2024.

- Företagens roll i beredskapsarbetet är A och O, säger Anna Wibom men kraven och deltagandet måste utformas på ett rimligt och lämpligt sätt. Vi måste förhålla oss till att konkurrensperspektivet och att företagen är en del av en global marknad med komplexa värdekedjor, säger Anna Wibom på Teknikföretagen. 

Fokus på kontinuitetsplanering

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gör en hel det arbete för att stötta myndigheter, regioner och kommuner men också företag i arbetet med att stärka beredskapen. På myndighetens hemsida finns information samlat under: Beredskap för företag (msb.se)

Den 8 november kommer Mötesplats kontinuitetshantering att gå av stapeln i MSB:s regi. Inbjudan till den finns här: Mötesplats kontinuitetshantering (msb.se)