Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 04 dec. 2020

En öppen global marknad med lika spelregler avgörande för industrins konkurrenskraft

Just nu pågår det en översyn av EU:s handelspolitik. En översyn som har stor bäring på de diskussioner och förhandlingar som förs inom ramen för EU:s industripolitik. Teknikföretagen betonar vikten av konkurrens på en öppen global marknad i vårt inspel och understryker behovet av att tydliggöra avgränsningarna mellan EU:s handels- och industripolitik som blir alltmer integrerade.

I den konsultation som Teknikföretagen har svarat på ställer EU-kommissionen bland annat frågan hur unionens handelspolitik kan stärka EU:s strategiska autonomi. Konceptet är vanligt förekommande inom industripolitiken och syftar i grunden till att minska beroendet av omvärlden genom att uppnå en ökad grad av självförsörjning.

– Svenska teknikföretag är djupt integrerade i globala värdekedjor. Det är därför avgörande att industrins tillgång till utländska marknader och samverkan med aktörer utanför EU inte begränsas. Både vad gäller handel och investeringar, men även forskning- och innovationssamarbeten, säger Joel Jonsson, ansvarig för EU:s inre marknad och handelspolitik på Teknikföretagen.

Retoriken om att minska beroendet av omvärlden har förstärkts under Corona-pandemin, då brutna leverantörskedjor orsakat en brist på insatsvaror för produktion i Europa. EU-kommissionen vill nu stärka de regionala värdekedjorna för att minska sårbarheten och få fler företag att flytta hem produktionen till Europa. Teknikföretagen har påtalat att det inte är politikens roll att organisera och bedöma risken i företagens värdekedjor, utan att detta måste fortsatt vara upp till företagen själva.

– Brutna leverantörskedjor inom EU hade för vissa industrigrenar en ännu större påverkan på produktionen i Sverige. Företag med en geografisk mångfald i leverantörer av insatsvaror visade sig vara mindre sårbara för nedstängningar i olika regioner. EU:s roll måste vara att möjliggöra för företagen att diversifiera sina värdekedjor genom en ambitiös frihandelspolitik, säger Joel Jonsson.

Teknikföretagen har inom ramen för EU:s industripolitik tidigare varnat för att en ökat politisk styrning av den europeiska ekonomin riskerar att snedvrida konkurrensen på den inre marknaden och i förlängningen hämma industrins globala konkurrenskraft. Detta kan snarare leda till att företag väljer att förlägga verksamheten utanför EU. Liknande tendenser utspelar sig nu på det handelspolitiska området. EU-kommissionen efterfrågar i konsultationen inspel på hur handelspolitiken kan understödja industripolitiken, där Teknikföretagen varit tydliga med vad som ska hanteras inom vilket politikområde.

– Industripolitiken ska upprätthålla konkurrensen på den inre marknaden och skapa attraktiva förutsättningar för företagen att bedriva verksamhet i Europa, vilket attraherar etableringar, investeringar och satsningar på forskning- och innovation. Handelspolitiken ska skapa marknadstillträde och etablera lika spelregler med företag från andra länder, säger Joel Jonsson.

Samtidigt är Teknikföretagen även väldigt tydlig med att det finns stora problem som berör konkurrensen både på den inre marknaden och globalt som måste adresseras. Det gäller dels utländska företag som får konkurrensfördelar genom statliga stöd eller oreglerat marknadsinflytande på sina hemmamarknader. Det gäller även frågor som intellektuella rättigheter, forcerad teknologiöverföring och förvärv av företag och nyckelteknologier som sker av stater på icke-kommersiella grunder.

– EU måste kunna försvara industrin i Europa mot ojämlika konkurrensvillkor. I brist på multilaterala eller bilaterala överenskommelser för att adressera snedvriden konkurrens är det fullt legitimt att EU utvecklar balanserade skyddsinstrument för att upprätta lika spelregler med tredjeland. Samtidigt får de inte bli onödigt handelsrestriktiva och administrativt betungande för företagen. Här har handelspolitiken en viktig roll att spela, avslutar Joel Jonsson.

Läs mer

PDF 0,3 MB

Teknikföretagens inspel på översynen av EU:s handelspolitik i sin helhet

 

Vid frågor, kontakta