Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Remissvar 30 sep.

Teknikföretagens yttrande avseende Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska direktinvesteringar.pdf

Yttrande UD2019/07660
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen har välkomnat möjligheten att bidra med inspel under utredningens gång. Uppdraget om en översyn av det offentliga främjandet av utländska investeringar i Sverige, som främst syftar till att vara marknadskompletterande, kräver en god dialog och samverkan med de aktörer den ämnar understödja, nämligen näringslivet.

Sverige och EU har över tid haft stor nytta av utländska direktinvesteringar som stimulerar vår produktion, skapar fler arbetstillfällen och främjar vår internationella konkurrenskraft. Exempelvis bidrog utländska direktinvesteringar under 2017 till cirka 21 procent av sysselsättningen, 30 procent av svensk produktion och 27 procent av det svenska förädlingsvärdet.

Det finns även indirekta effekter genom utländska direktinvesteringar, såsom ökad handel med svenska underleverantörer, internationalisering och ökad produktivitet. Lägg därtill att cirka en fjärdedel av Sveriges totala sysselsättning är beroende av produktion för export och nära 40 procent av det totala förädlingsvärdet utgör produktion. Ett öppet investeringsklimat är viktigt för såväl EU:s som Sveriges konkurrenskraft och bör därav eftersträvas till så stor utsträckning som möjligt.

Utredningen omnämner att Sverige ska förbli öppet för utländska investeringar, men att möjligheten att införa en granskningsmekanism för utländska direktinvesteringar bör ses över. Teknikföretagen noterar att det finns en oro över att utländska investerare av strategiska skäl tar över europeiska företag med nyckelteknik, samt att EU:s investerare inte har samma rätt att investera i de land där investeringen har sitt ursprung. Därav upplevs ett ökat behov av att skydda legitima, kommersiella intressen mot utländska direktinvesteringar som kan utmana säkerheten och allmän ordning, och på sikt hämma svensk och europeisk industris internationella konkurrenskraft. Regleringar och ramverk som säkerställer en sund konkurrens gynnar investeringsklimatet. Sund konkurrens innebär att alla företag ges möjlighet att konkurrera på lika villkor, utan statligt stöd och utan att investeringar görs på ickekommersiella grunder. Därtill kan det innebära en konkurrensfördel för svenska företag att Sverige uppfattas som en säker marknad. Detta inkluderar även ett starkt skydd mot cyberattacker för att skydda företags immateriella tillgångar.

Publicerades 26 augusti 2020