Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Remissvar 14 aug.

Teknikföretagens yttrande - Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige.pdf

Yttrande Fi 2018/02823/S3
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen har beretts möjlighet att yttra sig angående kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige. Enligt remiss 2018-08-13, Fi 2018/02823/S3.

Teknikföretagens samlade bedömning är att förslaget är en förbättring från ursprungsförslaget, då det medger undantag för koncerninterna förhållanden. Undantaget om 30 dagar per kalenderår är en sådan förbättring. Men det är Teknikföretagens uppfattning att denna tidsgräns bör vara i nivå med jämförbara länder.

Teknikföretagen är kritiska till regeln om maximalt fem dagars tjänstgöring i följd. Vidare önskar Teknikföretagen att det svenska moderbolaget bör kunna ta över rapporteringsskyldigheten för de utländska bolagen inom en koncern. Samt att rapportering bör kunna ske i efterhand på årsbasis och inte månadsvis. Teknikföretagen anser därutöver att datum för ikraftträdande är för tidigt.

Publicerades 28 augusti 2020