Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Nya föreskrifter om arbetsanpassning

Arbetsmiljöverket har beslutat om nya föreskrifter om arbetsanpassning (AFS 2020:5). De träder i kraft 1 juni 2021. De nya föreskrifterna ersätter föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1).


Nyhet
07 maj 2021
Sakområde:

En första snabb jämförelse mellan föreskrifterna kan ge intryck av att mycket är förändrat. Vid närmre jämförelse är skillnaderna inte stora. Arbetsmiljöverket säger själva att intentionen inte  har varit att förändra utan att förtydliga.

Vad menas med arbetsanpassning?

I de nya föreskrifterna definieras arbetsanpassning. Föreskrifterna förklarar att arbetsanpassning är individuella åtgärder som vidtas i den fysiska, organisatoriska och/eller sociala arbetsmiljön. Åtgärderna ska syfta till att en arbetstagare, med nedsatt förmåga att utföra sitt vanliga arbete, kan fortsätta arbeta, eller återgå i arbetet.

– Arbetsanpassning används som en förebyggande åtgärd för att undvika ohälsa och sjukfrånvaro eller vid återgång i arbete efter sjukfrånvaro. Arbetsanpassning kan vara tidsbegränsad eller varaktig, berättar Malin Nilsson som arbetar med rådgivning i arbetsmiljöfrågor på Teknikföretagen.

Socialförsäkringsbalken och rehabilitering

Ordet rehabilitering har tagits bort ur föreskrifternas namn och i stort sett i föreskrifternas text. Det innebär inte att ansvaret för arbetsgivaren att få tillbaka en arbetstagare till arbetet efter sjukskrivning har ändrats. Med de nya föreskrifterna vill Arbetsmiljöverket att det ska bli tydligt att det är på arbetsplatsen som arbetsgivaren har möjlighet att delta i rehabiliteringen genom att anpassa arbetsmiljön och på så vis bidra till arbetstagarens återgång till arbete. De nya föreskrifterna tar upp arbetsanpassning utifrån arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och arbetssituationen.

– De krav som ställs på arbetsgivaren vad gäller rehabilitering hittas framför allt i Socialförsäkringsbalken. Rehabiliteringsarbetet berör många olika aktörer. Arbetsgivaren är en, säger Malin Nilsson. Enligt Socialförsäkringsbalken är arbetsgivaren till exempel skyldig att lämna uppgifter till Försäkringskassan om arbetstagarens arbetssituation.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter påverkar inte arbetsgivarens skyldigheter enligt Socialförsäkringsbalken.

Systematiskt arbetsmiljöarbete är grunden till allt arbetsmiljöarbete

Precis som med annat förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren fortlöpande ta reda på behovet av arbetsanpassning. Enligt såväl de nya som de tidigare föreskrifterna ska det finnas rutiner för detta och rutinerna ska vara kända för alla arbetstagare. När behov av arbetsanpassning har konstaterats ska arbetsgivaren utreda och ta ställning till hur arbetsanpassningen ska utformas, genomföra arbetsanpassningen samt följa upp och kontrollera om arbetsanpassningen fungerar och vid behov justera den.

Krav som funnits i de tidigare föreskrifterna men som inte framgår lika tydligt av de nya, är till exempel mål, fördelning av uppgifter, samverkan med företrädare för arbetstagare och årlig uppföljning. Dessa krav hittas dock även i föreskrifterna om det systematiska arbetsmiljöarbetet och ska därför fortsatt följas. Genom att ta bort kraven i de nya föreskrifterna undviker Arbetsmiljöverket att ställa samma krav i olika föreskrifter.

Alkohol och andra berusningsmedel

I de nya föreskrifterna har de tidigare skrivningarna kring alkohol och berusningsmedel tagits bort. Enligt Arbetsmiljöverket är arbetsgivaren skyldig att anpassa arbetet för de arbetstagare som har en nedsatt arbetsförmåga, oavsett vad orsaken till nedsättningen är eller hur och var den har uppkommit. Med de nya föreskrifterna pekar inte Arbetsmiljöverket särskilt ut just alkohol och andra berusningsmedel.

– Enligt de tidigare föreskrifterna fanns krav på arbetsgivaren att ha interna rutiner för vad som gäller då arbetstagare uppträder påverkad av alkohol och andra berusningsmedel i arbetet. Även om kravet försvinner från de nya föreskrifterna finns anledning att utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet ta fram dessa rutiner, berättar Malin Nilsson

De nya föreskrifterna påverkar inte den arbetsrättsliga praxis som gäller beträffande droger och påverkan på arbetsplatsen. Mer om detta finns att läsa i Teknikföretagens Arbetsgivarguide.

Arbetsmiljöverkets vägledning

De nya föreskrifterna innehåller mycket mindre av allmänna råd och information. Arbetsmiljöverket kommer dock att ta fram en vägledning till föreskrifterna. Den ska finnas tillgänglig på Arbetsmiljöverkets hemsida i samband med att föreskrifterna träder i kraft.

Föreskrifterna om arbetsanpassning (AFS 2020:5) finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Frågor om de nya föreskrifterna kan ställas till

 

Läs mer om sjukskrivning och rehabilitering i Teknikföretagens Arbetsgivarguide.