Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Industriell relevans viktigt i den strategiska utvecklingen av forskningsinfrastruktur

Regeringen presenterade nyligen utredningen om Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur. Flera förslag ligger i linje med sådant Teknikföretagen länge verkat för, men det saknas fortfarande viktiga delar inom test/demo.


Nyhet
13 aug. 2021
Sakområde:

Framgångsrik forskning är i mycket hög utsträckning beroende av tillgång till forskningsinfrastrukturer, som exempelvis avancerade laboratorier, mätstationer, beräkningsresurser eller databaser samt av de expertkompetenser som finns kopplade till dessa. Detta gäller inom alla forskningsområden och genom hela forskningsprocessen – från grundläggande forskning till innovation och praktisk tillämpning. Näringslivets utnyttjande av dessa anläggningar är dock fortfarande relativt lågt.

Regeringens särskilda utredare Tobias Krantz har haft i uppdrag att lämna förslag på hur organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur kan utvecklas på nationell nivå. Utredaren lämnar förlag på en rad områden och bedömer bland annat att det industriella deltagandet i både uppbyggnad och användning av forskningsinfrastruktur är ett sätt att maximera samhällsnyttan av investeringen som gjorts av offentliga medel. Ett ökat deltagande och tillgänglighet står inte i konflikt med vetenskaplig kvalitet slår utredaren fast, vilket är ett synsätt som Teknikföretagen delar fullt ut. Samverkan mellan akademi och näringsliv för att använda en forskningsinfrastruktur effektivt kan vara, och är ofta, fördelaktigt för båda parter; allt beror på hur formerna för samverkan ser ut.

Teknikföretagen ställer sig bakom utredarens förslag om att stärka såväl Vetenskapsrådets som Vinnovas roller med syfte att tillgängliggöra forskningsinfrastrukturen för industrin ytterligare. En viktig del i att utveckla Sveriges attraktionskraft för företagens FoU-investeringar är att i högre utsträckning synliggöra och framförallt tillgängliggöra den forskningsinfrastruktur som Sverige investerar betydande belopp i.

Förslagen som utredningen lämnar avser skapa förutsättningarna för att Vetenskapsrådet ska kunna beakta ett vidgat perspektiv i myndighetens arbete med forskningsinfrastrukturer. Bland annat lämnas förslag gällande ledamöterna i Rådet för forskningens infrastrukturer där åtminstone en ledamot ska representera näringslivet.

Utredningen föreslår även att Vinnovas mandat tydliggörs att själv aktivt bidra till näringslivets medverkan i uppbyggnad och användning av forskningsinfrastrukturer. Teknikföretagen anser att utredarens förslag ger en tydlig övergripande strategisk inriktning för forskningsinfrastrukturer vilket är välbehövligt för den fortsatta utvecklingen av svensk forsknings kvalitet och relevans.

Utredaren föreslår även att den politiska styrningen utvecklas vad gäller den strategiska inriktningen för forskningsinfrastruktur. I det sammanhanget föreslår utredaren att forskningsberedningen, som idag har en rådgivande funktion till regeringen, breddas till att omfatta de politiska partierna, för att långsiktigt förankra forskningspolitiska inriktningar. Detta är positivt utifrån Teknikföretagens perspektiv och är också ett förslag som vi tidigare fört fram.

Teknikföretagen anser vidare att Big Science Sweden bör få ett utökat mandat och uppdrag med kopplad finansiering att, utöver att stimulera leveranser till anläggningar, också tillsammans med RISE verka för ökad användning och industriell tillgänglighet vid anläggningarna. Uppdraget bör också innefatta en koordinerande roll tillsammans med RISE för att öka samordningen mellan forskningsinfrastruktur och infrastruktur för test/demo.

Utredarens förslag kopplat till forskningsinfrastrukturens utveckling utgör en viktig utgångspunkt även för det som handlar om ännu mer industrinära testning och demonstration av ny kunskap. På samma sätt som forskningsinfrastruktur är nödvändig för excellent forskning samt industriell tillämpning, är test-och demonstrationsmiljöer viktiga för att skapa möjligheter till en snabbare utveckling och industrialisering av nya produkter, produktionslösningar och tjänster. Forskningsinfrastruktur och infrastruktur för test/demo följer i mångt och mycket samma logik och de både överlappar i vissa fall men framförallt kompletterar varandra vad gäller möjligheter och behov för forskning och tillämpning.

Teknikföretagen har under en längre tid påtalat avsaknaden på motsvarande strategisk styrning och ledning av infrastruktur för test/demo och föreslår att Vinnova får motsvarande uppdrag för test/demo som Vetenskapsrådet har för forskningsinfrastruktur, ett ”Råd för testbäddar”. Det skulle underlätta möjligheterna till samordning mellan processer för beslut vad gäller test- och demonstrationsanläggningar respektive forskningsinfrastruktur.