Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Remisssvar 17 feb.

Teknikföretagens remissyttrande avseende Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om produktansvar och direktiv om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens

Remissvar u2022/03499
Ladda ner remissvaret

Ställningstagande

Inledningsvis vill vi framhålla att vi anser att det nuvarande produktansvars­direk­tivet har tjänat oss väl och att det är ett regelverk med god balans mellan konsu­menters skyddsintresse och företags produktansvar. Vi ser inga uppenbara behov av att uppdatera reglerna. Skulle det ändå göras bör kärnan i det befintliga direktivet behållas. Vi anser därför att möjligheterna att ange högsta och lägsta ersättningsbelopp behöver behållas eftersom ett borttagande av dessa, tillsam­mans med övriga ändringar som föreslås, rubbar balansen på ett avgörande – och dessutom omotiverat – sätt.

I likhet med vår europeiska branschorganisation Orgalim, välkomnar dock Teknikföretagen förslaget att harmonisera reglerna (art 3) för att på så sätt under­lätta och stärka den fria rörligheten på den inre marknaden. En harmoniserad lagstiftning bland medlemsstaterna är till nytta för såväl europeiska användare som producenter.

I övrigt vill Teknikföretagen framföra följande synpunkter på förslaget.

Publicerades 17 februari 2023

My Bergdahl Näringspolitisk expert inom standardisering och digital handel 08-782 08 61 Maila