Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Konjunkturrapporter 03 apr.

Sveriges exportsektor växer.pdf

En vanlig ståndpunkt i den allmänna debatten är att industrin i Sverige sedan länge är på tillbakagång och att tjänstesamhället tar över så gott som all produktion. Dessutom finns enföreställning om att tjänstesektorn är betydligt mindre utsatt för internationell konkurrens än industrin.

Ladda ner rapporten

Om det skulle vara så kan man lätt tro att större delen av tjänstesektorn, inklusive den offentliga, borde få spela en större roll i lönebildningen. En snabbare ökning av Sveriges arbetskraftskostnader jämfört med konkurrentländer skulle få ett mindre genomslag på BNP-tillväxt och sysselsättning om det verkligen var så att exportsektorn spelar en tynande roll i ekonomin.

Denna rapport visar emellertid det motsatta, att Sveriges exportsektor växer, särskilt tack vare en ökad andel tjänsteproduktion. Industrin är snarare ännu mer integrerad med tjänsteleverantörer, särskilt med dem som finns inom landet. Dessutom har särskilt vissa delar av tjänstesektorn ökat sin egen exponering mot utländsk konkurrens genom att öka sin direkta export till kunder på exportmarknader. Tjänsteinnehållet i Sveriges export har fortsatt att öka och uppgår till nära 60 procent av den totala exporten räknad i förädlingsvärde.

Med hjälp av SCB:s input-output-statistik, som visar sambanden mellan industrin och dess leverantörer från olika branscher, får man en klarare bild av industrins verkliga andel av ekonomin och Sveriges sysselsättning. Denna rapport redovisar den senaste statistiken av detta slag, med en uppdatering till och med år 2016. Statistiken visar att varu- och tjänsteproduktionen inom landet är fortsatt tätt sammanflätade i förädlingsvärdeskedjor. Industrins andel av Sveriges totala förädlingsvärde, BNP, har visserligen gradvis minskat under de senaste decennierna, men uppgår ännu till drygt 20 procent. En betydande del av denna andel utgör tjänsteproduktion bland industrins leverantörer. Tjänsteleverantörer har dessutom expanderat i sig tack vare ökad efterfrågan från både industrin och övriga sektorer i ekonomin. Det rör sig alltså inte enbart om att tjänsteproduktion, som tidigare ingått i industrins interna produktion, flyttat ut från industrin för att i stället köpas in från leverantörer.

Publicerades 18 juli 2020

Lena Hagman Tidigare ekonom på Teknikföretagen