Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Ekonomisk analys 21 jan. 2022

Regler om familjekarantän riskera strypa industrin och ekonomin

Flera av Teknikföretagens medlemsföretag rapporterar att 15-20 procent av medarbetarna är frånvarande från arbetsplatsen och att denna situation gällt de senaste veckorna. Det ska jämföras med ett normalläge där kanske tre procent är frånvarande på grund av sjukdom.

En stor andel av de frånvarande är överhuvudtaget inte sjuka utan tvingas stanna hemma på grund av kraven på familjekarantän. Visserligen lättade Folkhälsomyndigheten i går (20/1) något på reglerna om familjekarantän men för industrins del innebar lättnaderna ingen signifikant skillnad; även kraven på fem dagars fysisk bortovaro från arbetsplatsen innebära mycket stora ansträngningar för företagen.

Den omfattande frånvaron, inte minst av produktionspersonal betyder att många företag får allvarliga problem att överhuvudtaget bedriva produktion. Tidigare under pandemin har många industriföretag självmant hemförlovat stora delar av tjänstemannakåren som bedömts kunna utföra sina arbetsuppgifter relativt väl utanför arbetsplatsen. Detta har i många fall visserligen inneburit betydande utmaningar men eftersom företagen kunna behålla övrig personal på plats har produktionen ändå kunnat fortsätta.

Teknikföretagen kunde redan för ett år sedan konstatera att smittspridningen från medlemsföretagen var mycket begränsad, tack vare hygienkrav, respekterande av avståndsrekommendationer, etcetera. Vid den tidpunkten var visserligen smittspridningen inte lika kraftig som idag. Emellertid var situation de facto betydligt allvarligare för ett år sedan: betydligt fler patienter med covid19 vårdades på intensivvårdsavdelningar och många fler dödsfall med covid19 registrerades för ett år sedan jämfört med nu (se bilderna nedan).

kraftig-smittspridning-men-lag-vardbelastning.png

Visserligen har antalet IVA-patienter ökat de senaste månaderna men ökningen förefaller inte dramatisk. Dessutom vet vi (se Läkartidningen, 19/1-22) att drygt 40 procent av IVA-patienterna med covid19 de facto befinner sig där av andra orsaker. Dessa patienter söker vård för andra åkommor än covid19. Vad det gäller dödsfall med covid19 handlar det om en mycket begränsad uppgång jämfört med läget innan smittspridningen tog ny fart i december 2021.

Inte bara industrin utan även övriga delar av näringslivet, drabbas hårt av nuvarande restriktioner och rekommendationer. Dessutom leder kraven på familjekarantän till något av ett Moment 22 inom den sektor som myndigheterna säger sig värna mest om: när vårdpersonalen tvingas utebli från jobbet på grund av sjuka anhöriga, utsätts den arbetande personalen för ökat tryck.

Att restriktionerna blivit orimligt strikta illustreras också av det faktum att Sverige, sedan slutet av november kännetecknas av betydande underdödlighet. Faktum är att så varit fallet under större delen av det senaste året, med smärre undantag under sensommaren och hösten (se bilden nedan). Även ur detta perspektiv är kontrasten slående om vi jämför med situation förra vintern.

tydlig-underdodlighet-i-sverige.png

Teknikindustrins branscher producerar varje vecka ett förädlingsvärde motsvarande cirka sex miljarder kr. Under antagandet om 15 procent frånvaro, innebär detta rent mekaniskt att teknikindustrin förlorar cirka en miljard kronor i veckan i förädlingsvärde. Om frånvaron är av motsvarande magnitud inom övriga industribranscher indikerar det att det sammanlagda produktionsbortfallet inom industrin blir ungefär det dubbla, det vill säga två miljarder kronor i veckan.

Visserligen är det rimligt att värdetappet inom industrin, summa summarum blir något mindre, eftersom den personal som trots allt kommer till jobbet tvingas anstränga sig lite extra. Å andra sidan vet vi att många tjänstenäringar och underleverantörer är intimt sammankopplade med tillverkningsindustrins företag och därför också indirekt drabbas av produktionsbortfall. Detta talar för att de samlade produktionsbortfallen för ekonomin i sin helhet blir betydligt större.

Sammanfattningsvis har den kraftigt ökande smittspridningen av covid19 under senare tid inte lett vare sig till en kraftig ökning av patienter på IVA, en tydlig ökning av covid19-relaterade dödsfall medan den totala dödligheten har minskat påtagligt. Samtidigt innebär den stora ökningen i frånvaro mycket stora ekonomiska kostnader såväl för industrin som för samhällsekonomin i stort. Mot denna bakgrund måste man på allvar ifrågasätta proportionerna och lämpligheten i de restriktioner som myndigheter och politiken för närvarande tillämpar. En uppenbar åtgärd bör vara att omedelbart avveckla reglerna om familjekarantän för samtliga kategorier.