Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English

Forskning och innovation

Sveriges roll som ledande forsknings- och kunskapsnation är hotad. Allt fler länder gör stora investeringar i teknikutveckling och innovationssystem för att ta ledande positioner. Om Sverige även framåt ska vara ledande i att utveckla ny teknologi och nya globalt framgångsrika företag måste staten öka investeringarna i forskning och innovation.

Mer om fokusområdet
Forskning och innovation
"Sveriges konkurrenskraft är uppbyggt på avancerade tekniska tillämpningar som har sin grund i ett högteknologiskt kunnande."
Cecilia Warrol
PROGRAMCHEF PRODUKTION2030
Forskning och innovation
"Statens satsning på industriinriktade strategiska innovationsprogram är viktiga för innovationssystemet."
Peter Johansson
ENHETSCHEF FORSKNING, INNOVATION & INDUSTRIELL UTVECKLING
Forskning och innovation
"Samverkansforskning mellan akademi, industri och institut är kärnan i utvecklingen av ny kunskap."
Teresa Jonek
Expert forskning, kompetensförsörjning och innovationTeknikföretagen arbetar för att:

  • Vinnovas roll som central finansiär av behovsmotiverad och utmaningsdriven forskning stärks genom ökade anslag.
  • De strategiska innovationsprogrammen får fortsatt finansiering kompletterat med en lyhördhet inför nya behov.
  • De svenska FoU-satsningarna samordnas i högre grad med satsningarna på EU-nivå, för att öka hävstångseffekten.
  • Industriforskningsinstituten får ökad basfinansiering för strategiskt utvecklingsarbete, utveckling av industrirelevanta testbäddar samt stöd till små och medelstora företag.
  • Staten inför ekonomiska incitament för att öka samverkansforskning.
  • En parlamentarisk Forsknings- och innovationsberedning tillsätts för att långsiktigt säkerställa Sveriges attraktivitet för företagens FoU-investeringar.

Näringslivet står idag för den absoluta merparten av Sveriges totala forskning och utveckling. Näringslivets andel motsvarar över 70 procent av den totala forskningen och skapar fler än hundra tusen jobb. En stor andel av det sker i globalt verksamma teknikföretag, och det är stor internationell konkurrens om företagens FoU-investeringar. Hållbar och resurseffektiv produktion, tillverkning med hög flexibilitet som använder smarta digitala lösningar samt utveckling av nya produkter och tjänster som säljs med helt nya affärsmodeller är några av teknikindustrins svåra utmaningar de kommande åren.

En avgörande konkurrensfaktor är att det finns väl fungerande innovationssystem med goda möjligheter för industri, akademi och forskningsinstitut att tillsammans driva och utveckla forskning och innovation i olika skeden.

Vi vill att Sverige bibehåller rollen som ledande forsknings- och innovationsnation och detta kräver fortsatta investeringar också från statens sida. Behovsmotiverad forskning är en nödvändighet om Sverige ska vara ett föregångsland i klimatfrågan och den digitala transformationen – det svenska offentliga innovationssystemet måste möta upp mot de industriella behoven mer än det gör idag. Genom en kraftfull industristrategi samt förstärkning av de strategiska innovationsprogrammen skapar vi förutsättningar för industri, akademi och institut att utveckla och tillämpa kunskap. Hur vi kan nyttiggöra och kommersialisera forskningen borde överlag få större fokus.

För att öka innovationskraften är det också avgörande att det går att bedriva samverkansforskning där företag, akademi och forskningsinstitut gemensamt utvecklar kunskap samt att staten sänker risken genom att delfinansiera verksamheten.

Tillsammans med industrin kan industriforskningsinstituten utveckla testmiljöer, så kallade testbäddar, som kan påskynda teknikutvecklingen. Med utökade basanslag till industriforskningsinstituten kan de bli ett starkare strategiskt stöd för industrin och tillsammans påskynda utvecklingen av innovationer som på sikt kan bli framtidens exportsuccéer.

För att säkerställa en bred enighet om hur Sveriges forsknings- och innovationspolitik ska utformas över tid förslår vi etablerande av en parlamentarisk Forsknings- och innovationsberedning. Genom beredningen kan bred förankring över partigränser skapas, ambitionen att forskningspolitiska beslut ska fattas med tioårigt perspektiv efterlevas och attraktionskraften i företagens FoU-investeringar till Sverige öka.