Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English

Digitalisering och cybersäkerhet

Digitaliseringen skapar möjligheter för näringslivet och för Sverige i form av höjd produktivitet, nya affärsmöjligheter och är en möjliggörare för ökat miljö- och hållbarhetsarbete. För en optimal utväxling av digitaliseringens möjligheter behöver Sverige en fungerande digital infrastruktur, ökad tillgång till spetskompetens och satsningar inom cybersäkerhet

Mer om fokusområdet
Cybersäkerhet
"På Teknikföretagen har vi noterat en ökad grad av förfrågningar och behov av vägledning i frågor som rör digital säkerhet."
Patrik Sandgren
Ansvarig Digitalisering
Digitalisering
"Den trendmässig utvecklingen visar tydligt hur digitaliseringen kommit att bli allt viktigare för företagen i Sverige."
Patrik Sandgren
Ansvarig DigitaliseringTeknikföretagen arbetar för:

  • Genomförande av en nationell kraftsamling för digitalisering med fokus på industriella tillämpningar. Insatser för forskning, utveckling och demonstration (FUD) är särskilt angelägna. Detta bör kombineras med ökade basanslag till forskningsinstitutet RISE.
  • Förstärkt skydd mot cyberattacker. Ökad medvetenhet om hotbilden och kostnaderna för cyberattacker är prioriterat. Behovet är också stort av ett substantiellt resurstillskott för att stärka det nationella cybersäkerhetscentrumet förmåga att agera och skydda Sverige. 
  • Fortsatt utbyggnad av bredbandsnäten i hela landet. Insatser för att främja nästa generations trådlösa nätverk (5G), tillsammans med åtgärder för ökad robusthet och redundans är prioriterat.

Näringslivet i Sverige genomgår en digital transformation. Digitaliseringen skapar möjligheter i form av höjd produktivitet och nya affärsmöjlighet och öppnar dörren till ökat miljö- och hållbarhetsarbete, och ytterst hela den gröna omställningen.

Digitaliseringen sker dock inte av sig själv. Tvärtom. En framgångsrik digitalisering som bidrar till ökad konkurrenskraft fordrad systematiska investeringar i personer som kan generera och integrera lösningar, produkter och system. Behovet av kompetens inom alla aspekter av digitalisering är stort, inte minst vad gäller att utveckla nästa generations digitala lösningar.

Utöver kunskapsuppbyggnad fordras elektronisk infrastruktur. Med allt fler uppkopplade enheter och ökat behov av mobilitet behövs säker, snabb och stabil trådlös uppkoppling som kan hantera stora datamängder. Behovet av spektrum är därför stort. En annan utmaning är att utbyggnaden kommer att kräva kraftiga investeringar under avsevärd tid, inte minst för att säkra upp access.

En framgångsrik digital transformation ställer också krav på säkerhet. Detta har blivit särskilt tydligt då de digitala angreppen på företag i Sverige ökat kraftigt. Medvetenheten om digitala sårbarheter behöver därför öka. Eftersom angreppen ständigt skiftar i form och blir allt mer avancerade behövs dessutom kontinuerlig forskning, tester av system och simulerade attacker. Företagen har ett eget ansvar men här behövs också ökat samarbete mellan näringslivet och de statliga myndigheterna med ansvar på området.