Kontakta oss Avtal 2020 Kurser och seminarier Pressrum In English

Digitalisering och cybersäkerhet

Digitaliseringen skapar möjligheter för näringslivet och för Sverige i form av höjd produktivitet, nya affärsmöjligheter och är en möjliggörare för ökat miljö- och hållbarhetsarbete. För en optimal utväxling av digitaliseringens möjligheter behöver Sverige en fungerande digital infrastruktur, ökad tillgång till spetskompetens och satsningar inom cybersäkerhet

Mer om fokusområdet
Cybersäkerhet
"På Teknikföretagen har vi noterat en ökad grad av förfrågningar och behov av vägledning i frågor som rör digital säkerhet."
Patrik Sandgren
Ansvarig Digitalisering
Digitalisering
"Den trendmässig utvecklingen visar tydligt hur digitaliseringen kommit att bli allt viktigare för företagen i Sverige."
Patrik Sandgren
Ansvarig DigitaliseringTeknikföretagen arbetar för att:

  • Den ansvariga myndigheten för bredbandsfrågor, Post- och telestyrelsen (PTS) ges offentliga anslag som säkerställer en snabb och marknadsmässig utbyggnad av bredband i hela Sverige.

  • Ett nationellt digitaliseringsprogram genomförs i syfte att öka digitaliseringsgraden i näringslivet samt driva på avancerade tillämpningar i den absoluta frontlinjen.

  • Ett nationellt cybersäkerhetscentrum byggs upp och ges substantiell finansiering enligt samma modell som det brittiska National Cyber Security Center (NCSC), där dialog med näringslivet är en hörnsten.
  • Staten ökar basanslagen för forskning, test och tillämpningar inom digitalisering och allokerar anslagen till industriforskningsinstitutet RISE.

Den digitala transformationen kräver en sömlös uppkoppling. Med allt fler uppkopplade enheter och ökat behov av mobilitet behövs säker, snabb och stabil trådlös uppkoppling genom 5G-teknik. En utmaning är att gamla tekniker, som linjär TV, idag har dedikerade frekvenser och därmed blockerar modern och effektiv kommunikationsteknik. En annan utmaning är att utbyggnaden kommer kräva kraftiga investeringar under avsevärd tid.

Regeringen måste därför vara försiktig med att belasta näringslivet med kostnader genom exempelvis avgiftsuttag för så kallade spektrumtillstånd eftersom det riskerar att minska möjligheterna att göra investeringar. För att tillämpningarna som följer med en digital transformation, exempelvis i form av artificiell intelligens (AI) och avancerad dataanalys (Big data), ska kunna fungera friktionsfritt kommer det dock inte räcka med enbart trådlösa nätverk. En framtidssäker digital infrastruktur behöver också fiberoptiska nät med tillförlitliga förbindelser i hela landet.

Digitaliseringen är beroende av personer som kan generera och integrera lösningar, produkter och system. Behovet av kompetens inom alla aspekter av digitalisering är stort men särskilt efterfrågat är digital spetskompetens. Med detta menas personer med förmågan att utveckla och förvalta digitala lösningar samt annan kvalificerad kunskap för att förstå och analysera den digitala utvecklingen och dess betydelse för teknikindustrin.

En framgångsrik digital transformation ställer krav på säkerhet. De digitala angreppen på företag i Sverige har exploderat. Det behövs kunskap om den nya hotbilden samt hur företagen kan skydda sig. Eftersom angreppen ständigt skiftar i form och blir allt mer avancerade behövs dessutom kontinuerlig forskning, tester av system och simulerade attacker. Företagen har ett eget ansvar men här behövs också mer engagemang från politiken inte minst i form av en ökad nationell koordinering för att större möjlighet att snabbt upptäcka och minimera hot.