Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Remisssvar 18 apr.

Teknikföretagens remisssvar av promemorian En enklare och tydligare kemikalieskatt

Remissvar Fi2022/0478
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagens medlemmar strävar efter en hållbar användning av kemikalier i sina produkter och delar regeringens ambition att minska användningen av miljöfarliga och skadliga kemikalier.

Teknikföretagen anser att kemikalieskatten bör avskaffas. Den nuvarande kemikalieskatten har inte lett till att nå de miljömål som angavs som skäl vid införandet av skatten. Den har istället lett till ökade priser för konsumenterna och varit administrativt betungande för företagen och för de kontrollerande myndigheterna.

De produkter som omfattas av den svenska kemikalieskatten tillverkas och säljs på en global marknad. Det bästa sättet att påverka globalt är att arbeta med dessa frågor på EU-nivå. Detta görs idag mycket framgångsrikt och det är viktigt att inte nationella särlagstiftningar införs som försvårar en handel på lika villkor inom EU. Genom en harmoniserad lagstiftning inom EU:s inre marknad kan användningarna av farliga kemikalier i människors hemmiljö minska. Onödigt administrativt arbete undviks och industrin kan istället rikta sina resurser mot substitutionsområdet.

Publicerades 18 april 2022