Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Remisssvar 25 juni

Teknikföretagens yttrande över En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

Yttrande U2019/00304/UH:05
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen lämnar här svar på remissen av Utbildningsdepartementets promemoria En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Industrins konkurrenskraft och tillväxt bygger i hög grad på personal med högkvalificerad kompetens. Industrin är också den sektor som investerar mest i forskning och utveckling. Universitet och högskolor har en avgörande betydelse för industrins möjligheter att möta kunskaps- och kompetensbehoven genom högkvalitativ utbildning och forskning. Därför behöver Sverige universitet och högskolor som premierar utbildnings och forskningsinsatser av högsta kvalitet och som dessutom matchar arbetsmarknadens behov.

Den alltmer komplexa teknikindustrin kräver kontinuerlig tillförsel av ny kunskap och kompetens. Behoven handlar både om att rekrytera nyutbildade personer, men också om att fortbilda befintliga medarbetare samt för att kunna driva gemensamma forskningsprojekt. Detta förutsätter att universitetet och högskolor har en lokal närvaro och en stark forskningsanknytning inom sitt utbildningsområde i kombination med internationell konkurrenskraft.

En bärande princip bland Teknikföretagens medlemsföretag är att forskning och utveckling sker där kompetensen tillsammans med universitet och högskolor är världsledande inom relevanta områden. Att svenska lärosäten blir ännu vassare i att vara en del av en internationell kunskapsutveckling är därför mycket viktig för att Teknikföretagens medlemsföretag ska fortsätta förlägga investeringar i forskning och utvecklingsverksamhet samt avancerad tillverkning till Sverige.

Publicerades 28 augusti 2020

Frida Andersson Enhetschef Kompetensförsörjning 08-782 09 93 Maila
Peter Johansson Enhetschef Forskning, innovation och industriell utveckling 08-782 09 27 Maila