Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Remisssvar 09 juli

Teknikföretagens yttrande över Agenda 2030 delegationens slutbetänkande.pdf

Yttrande
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen lämnar här svar på remissen Agenda 2030 och Sverige: ”Världens utmaning - världens möjlighet”, SOU 2019:13.

För Teknikföretagen är hållbarhet en fråga om framtiden. Det handlar om industrins konkurrenskraft och om ett samhälle där vi tillsammans skapar förutsättningar för att lösa svåra samhällsutmaningar och en möjlighet för oss att lämna över en bättre värld till kommande generationer.

Teknikföretagen anser att det är positivt med denna bredare definition på hållbarhet som betonar att en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling hänger ihop. Detta är också helt i linje med Agenda 2030 och de 17 målen för hållbar utveckling. Målen är integrerade och odelbara vilket betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat – och framgång krävs inom alla områden för att de ska kunna uppnås.

Teknikföretagen delar delegationens bedömning att existerande processer är att föredra istället för att skapa nya. Vi ställer oss även positiva till att det tas fram en långsiktig, tydlig och blocköverskridande svensk plan för Agenda 2030- implementeringen. I en sådan strategi är det väsentligt att avvägningar görs med hänsyn till målkonflikter. Målen är integrerade och odelbara vilket betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat – och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås. Detta berörs endast kort i betänkandet, men behöver hanteras då det troligen blir en viktig utmaning på nationell nivå.

Publicerades 26 augusti 2020