Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Rapport: Svenska företags deltagande i Horisont Europa

Sverige är en stark forsknings- och innovationsnation men samverkan inom EU är centralt för att utveckla spetskompetens, kunskap och nya innovativa lösningar. EU har genomfört flera olika ramprogram för forskning och innovation och just nu pågår Horisont Europa (2021–2027).

Bild: Shutterstock Bild: Shutterstock

Nyhet
11 juni 2024
Sakområde:

I rapporten "Svenska företags deltagande i Horisont Europa", som har utförts på uppdrag av Teknikföretagen av Technopolis Group, analyseras svenska företags deltagande i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa (HE), med fokus på teknikindustrins engagemang. Rapporten belyser både nuvarande deltagande och identifierar utmaningar samt möjliga åtgärder för att öka svensk medverkan.

Nyckelinsikter från rapporten

Horisont Europas betydelse för Sverige:

- Horisont Europa är EU:s största program för forskning och innovation för perioden 2021–2027.

- Deltagande i HE möjliggör för svenska företag och forskningsinstitut att genomföra storskaliga forskningsprojekt och att samarbeta internationellt, vilket är avgörande för att utveckla spetskompetens och konkurrenskraft.

Minskande svenskt deltagande:

- Trots fördelarna med HE har svenska företags och akademiska institutioners deltagande minskat jämfört med tidigare ramprogram.

- Den hårdnande konkurrensen och den ökade administrativa bördan lyfts fram som betydande hinder för ökat deltagande.

Särskilda utmaningar för svenska företag:

- Svenska företag har relativt få deltaganden i partnerskapsprojekt inom HE, särskilt i kluster 4 (Digitala frågor, industri och rymden) och kluster 5 (Klimat, energi och mobilitet).

- Det svenska stödsystemet har blivit mindre omfattande över tid, vilket påverkar företag negativt, speciellt små och medelstora företag (SME).

Fördelar och nackdelar med olika partnerskapstyper:

- Det finns tre huvudsakliga typer av partnerskap inom HE: samfinansierade, samprogrammerade och institutionaliserade partnerskap.

- Varje typ har sina specifika fördelar och utmaningar, och rapporten betonar vikten av att svenska aktörer bättre förstår dessa för att maximera sina möjligheter inom HE.

Rekommendationer för ökat deltagande:

- För att vända den negativa trenden rekommenderar rapporten att Sverige stärker sitt strategiska förhållningssätt till deltagande i EU:s forskningsprogram.

- Det föreslås också att öka stödet till svenska företag genom bättre nationell samordning och riktade stödinsatser, särskilt för SME.

Sammanfattningsvis betonar rapporten vikten av att öka svenska företags och akademiska institutioners deltagande i Horisont Europa för att stärka landets position som en ledande forsknings- och innovationsnation. Ökad förståelse och bättre stödstrukturer kan bidra till att övervinna de hinder som idag begränsar svensk medverkan.

Rapportens fullständiga detaljer, inklusive statistiska analyser och specifika rekommendationer hittas i pdf-filen nedan.

Läs rapporten

PDF 23.3 MB

Svenska företags deltagande i partnerskap i Horisont Europa