Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Kommentar på regeringens budget med avseende på digitalisering

Det råder ingen tvekan om att regeringen ser potential och kraft i digitalisering av hela samhället. Möjligheterna för såväl näringslivet som den offentliga sektorn är stor och mångfacetterad. Trots goda intentioner har dock digitalisering en relativt undanskymd roll i regeringens budget när det kommer till åtgärder.


Nyhet
20 sep. 2023
Sakområde:

En anledning är förstås att digitalisering har en snarast generisk karaktär och därför regelmässigt återfinns som ett viktigt moment i andra satsningar. Satsningar kan således ge betydande bidrag till digitalisering av Sverige, utan att för den skulle klassas som ”digitalisering” när det tas upp i budgetpropositionen.

Även om ovanstående inkluderas är det dock ytterst problematiskt att anslagen för forskning och innovation får kraftiga nedskärningar. Detta kommer drabba satsningar på informations- och kommunikationsteknik (IKT) där Vinnova är huvudman eller industriforskningsinstitutet RISE utförare. Neddragningar på 800 miljoner kronor 2024-2026 för Vinnova tillika minus 80 miljoner kr för RISE kommer inte vara till gagn för Sveriges konkurrenskraft eller satsningar på industrirelevanta nyckelteknikområden. De kan tvärtom få långtgående negativa effekter.

Medan nedsidan är tydlig finns också några godbitar i budgetpropositionen.

Inom ramen för den generella satsningen på ökad säkerhet i Sverige sker nu uppbyggnaden av cybercampus med det primära syftet att förstärka kompetensen inom cybersäkerhet. Detta är åtgärd värd att applådera och ytterst välkommet i ett läge där cyberattackerna kontinuerligt ökat. Sårbarheter inom digitalisering behöver adresseras, vilket inte minst indikeras av att kostnader för näringslivet årligen uppgår till i storleksordningen 16 miljarder kronor.

En annan satsning som förtjänar eloge är att satsningen på innovationsprogrammet Avancerad digitalisering slås fast. Regeringen har tidigare beslutat om förstärkning av programmet med minst 500 miljoner kronor från 2024 och detta återupprepas i budgeten. Dessvärre sker fördelningen inom befintlig ram vilket innebär att andra satsningar inom områden av relevans för industrin kommer att få stå tillbaka.

En tredje aspekt som ger skäl till glädje är en dedicerad satsning på utveckling av trådlös teknik, 6G.Regeringen konstaterar att satsningar inom bland annat material-, kvant- och halvledarteknik behövs och att det finns goda svenska förutsättningar att ta ett tekniskt ledarskap inom områdena. Det kräver dock åtgärder och investeringar. Ett steg i den riktningen tas med ett årligt anslag på 100 miljoner kronor till FoU inom 6G från 2025.

Mer än så bjuds det inte på. Ur Teknikföretagens perspektiv fanns förväntningar på en större nationell kraftsamling för att öka användning, utveckling och tillämpning av digital teknik i industrin. Teknikföretagen har efterlyst en ökad ambitionsnivå för att nå en snabbare digitalisering av näringslivet. Goda exempel på framgångsrik utformning finns att hämta från Robotlyftet som starkt bidragit till automatisering av tillverkningsindustrin. Det skulle också komplettera de satsningar som görs på spetsteknik. I nuläget får detta dock vänta på bättre tider. 

Positivt:

  • Satsningar på cybercampus
  • Förstärkt finansiering för innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering
  • FoU-satsning på 6G

Negativt:

  • Neddragning av FoU-anslag till Vinnova och RISE
  • Avsaknad av kraftsamling för användning, utveckling och tillämpning av digital teknik

 

Mer på Teknikföretagen /Industrivänlig höstbudget - oro för brist på långsiktighet/

Läs mer om hela höstbudgeten 2023