Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Bäst på bredband räcker inte längre – nu krävs ett digitalt omtag

Digitaliseringens vinster kommer dock inte per automatik. Den nuvarande bredbandsstrategin har spelat ut sin roll, skriver Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen och Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, TechSverige.

Källa: Dagens industri Källa: Dagens industri

Nyhet
04 sep. 2023
Sakområde:

Debattinlägg i Dagens industri 4 september 2023

Moderna och säkra nät för kommunikation och bredband är grunden för en hållbar digital omställning av samhället och industrin. Sveriges nuvarande bredbandsstrategi har tjänat Sverige väl men har passerat bäst-före-datum. När regeringen nu arbetar med en ny strategi för ”konnektivitet” – det vill säga det uppkopplade samhället – krävs det ett omtag och ambitionshöjning. Enbart en tidig användning av 5G kan ge BNP-ökningar om 126 miljarder kronor.

Sveriges bredbandsstrategi från 2009 blev startskottet för en nationell fiberfeber. Med en tydlig politisk riktning, en dynamisk marknad och ett brett engagemang fick svenska hushåll och företag världens näst snabbaste bredband, efter Singapore. Med bredband som bas blev vi svenskar de som handlar mest på nätet och som strömmar mest musik. Under pandemin blev kraftfulla nät och bredband grunden för att upprätthålla samhällsservice, arbeta på distans, företagande och kommunikation. 

Men utvecklingen springer på i snabb takt. Sverige får inte tappa i en av sina historiskt starka paradgrenar – att dra nytta av moderna och säkra nät och uppkopplingar. För att inte näringslivet ska halka efter och för att vi ska ta vara på möjligheterna till ökad samhällsnytta så behövs en ny strategi som även inkluderar uppkoppling av robotar, produktionsprocesser,  medicinsk utrustning och smarta städer. 

Moderna och säkra nät för uppkoppling som 5G och fiber i kombination med tekniker som AI och molntjänster kommer vara avgörande för att lösa begränsade resurser inom vården, leverera smart styrning av infrastrukturen och säkra tillräcklig energiförsörjning – när samhället elektrifieras – och möjliggöra en grön omställning av industrin.

I TechSveriges rapport Miljarder skäl för 5G har potentialen vid ett snabbt införande av 5G beräknats till en höjning av BNP med 126 miljarder kronor årligen genom ökad produktivitet, effektivitet och innovation. Störst är potentialen inom tillverkningsindustrin där en hållbar digital omställning beräknas kunna ge ett tillskott på 47 miljarder kronor årligen. 

Digitaliseringens vinster kommer dock inte per automatik. Den nuvarande bredbandsstrategin har spelat ut sin roll. För att Sverige inte ska tappa i internationell konkurrenskraft måste vi öka farten och dra nytta av teknikens möjligheter. Målet behöver vara tydligt: Sverige ska ligga först i användning och utveckling av ny teknik. Den digitala tekniken behöver gå att lita på, därför är även robusthet och cybersäkerhet prioriterat för att skydda näten och data. 

Politiken har här en viktig roll att spela. Det behövs riktning och mål för uppkoppling som speglar höga ambitioner. För att lyckas krävs ett bättre investeringsklimat för digital infrastruktur och åtgärder för att stimulera produktutveckling och användning. TechSverige och Teknikföretagen vill särskilt trycka på tre områden som inspel till regeringens arbete med en ny strategi för konnektivitet: 

  1. Höj ambitionsnivån. När grundläggande samhällsfunktioner digitaliseras behöver målet för uppkoppling av bostäder och företag höjas. Från dagens mål som anger att alla ska ha en teoretisk möjlighet att koppla upp sig till ett framtida mål där alla faktiskt är uppkopplade och tar del av digitaliseringens möjligheter fullt ut.
  2. Fokus på ökad mobilitet. Målen för mobil uppkoppling behöver utvecklas. Det är inte längre bara individer som behöver tillgång till uppkoppling utan även fordon, drönare, lantbruksmaskiner och mycket annat behöver vara uppkopplade mot nätet. En nyckel för att lösa detta är att se till att ändamålsenliga frekvenser görs tillgängliga. Dessutom måste problematiken med utbyggnad som försenas eller helt stoppas av tillståndsprövningar hanteras.
  3. Stärk kompetensen inom digital teknik. För att fullt ut nyttja nätens potential behöver kompetensen höjas bland annat genom satsningar på vidareutbildningar, inte minst kopplat till cybersäkerhet och verksamheter där konnektivitet har stor potential. Förstärkta möjligheter till privat-offentliga innovationsprogram kan också bidra till att höja kompetensen och få fart på användningen.

TechSverige och Teknikföretagen välkomnar att regeringen vill lyssna på branschen och industrin. Låt arbetet med den nya strategin bli starten på en ny och ambitiös politik så att vi kan återta en ledande ställning inom det uppkopplade samhället och ta vara på potentialen med de digitala näten. Det behövs för ett konkurrenskraftigt Sverige och för en smart hållbar samhällsutveckling! 

Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, TechSverige