Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Arbetskraftsinvandring – positivt att arbetsmarknadsprövningen slopas

Vid en presskonferens idag meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att det blir den redan pågående utredningen ”En behovsprövad arbetskraftsinvandring” som får i tilläggsuppdrag att utreda den nya lönegränsen för arbetskraftsinvandring. Den förra regeringens förslag om återinförande av arbetsmarknadsprövning stoppas. Därtill får utredningen ett uppdrag om att föreslå åtgärder som främjar den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen.

Foto: Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen Foto: Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen

Nyhet
17 feb. 2023
Sakområde:

Utredningens upp­drag ändras nu på så sätt att utre­daren inte ska full­följa uppdraget att föreslå ett nytt system för arbets­marknads­prövning.

– Vi tycker att det är positivt att grundtanken i nuvarande system om att det är arbetsgivarens behov av arbetskraft som ska avgöra behovet av arbetskraftsinvandring behålls, säger Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen. En återgång till det tidigare regelverket med ett system för arbetsmarknadsprövning hade riskerat att kraftigt försämra förutsättningarna för en effektiv kompetensförsörjning, fortsätter han.

Innan jul röstade riksdagen igenom att ett nytt högre försörjningskrav ska gälla för tredjelandsmedborgare som arbetar i Sverige, så kallade arbetskraftsinvandrare.

– Det var inga nya besked kring själva lönenivån. Det som händer nu är att det blir utredaren som ska fortsätta arbetet med att föreslå löne­nivå för att beviljas arbets­tillstånd, men med möjlig­het att före­skriva om ett lägre löne­krav för enskilda yrkes­grupper samt att vissa yrkes­grupper ska kunna exklu­deras från möjlig­heten att beviljas arbets­tillstånd, säger Klas Wåhlberg.

– Innan jul kom även beskedet att Migrationsverket fått i uppdrag att korta handläggningstiderna för arbetstillstånd och att förbättra situationen för den kvalificerade arbetskraftsinvandringen. Det är bra, fortsätter Klas Wåhlberg.

Vid dagens presskonferens meddelades också att även utredningen ska före­slå åtgärder som främjar den hög­kvalifi­cerade arbets­krafts­invand­ringen:

”Utredaren ska också före­slå åtgärder som främjar den hög­kvalifi­cerade arbetskrafts­invand­ringen. Förslagen ska utfor­mas på ett sätt som så långt som möjligt förenklar hand­lägg­ningen, mini­merar den administra­tiva bördan för arbetsgivare och möjlig­gör korta handlägg­ningstider.”

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 januari 2024.

– Vi uppskattar att man kopplar på ett nytt uppdrag till utredningen om hur den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen ska förbättras och har ett tydligt fokus på att handläggningstiderna för arbetstillstånd ska kortas. Det kommer göra positiv skillnad för våra medlemsföretags möjligheter att rekrytera globala talanger, säger Klas Wåhlberg.

– Att förbättra förutsättningarna för eftersökt internationell kompetens att komma till Sverige och arbete är en fortsatt prioriterad fråga för oss.  Det är mycket som behöver göras och det brådskar. Från sin bas i Sverige utvecklar, producerar och exporterar våra medlemsföretag lösningar på de stora globala samhällsutmaningarna. Det vill vi att de ska kunna fortsätta göra, avslutar Klas Wåhlberg.